Սոցիալական փաթեթ/Հարցեր և պատասխաններ

 1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում պետական աշխատողների համար նախատեսված սոցիալական փաթեթը: Ո՞րն է դրա ներդրման հիմնական նպատակը:
 2. Ի՞նչ ծառայություններ է ներառում սոցիալական փաթեթը:
 3. Ո՞ր պետական մարմինների ու կազմակերպությունների աշխատողներն (հաստիքացուցակով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնողներն)են օգտվում սոցիալական փաթեթից։
 4. Որքա՞ն է սոցիալական փաթեթի սահմանաչափը (գումարը):
 5. Ովքե՞ր են համարվում աշխատողի անմիջական ընտանիքի անդամներ:
 6. Արդյո՞ք հղիության և ծննդաբերության կամ մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդում գտնվող անձինք օգտվում են սոցիալական փաթեթից:
 7. Արդյո՞ք ժամանակավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք օգտվում են սոցիալական փաթեթից:
 8. Ի՞նչ է պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննությունը:
 9. Եթե աշխատողի դրույքը (աշխատաժամանակը) պակաս է մեկ դրույքից (նորմալ աշխատաժամանակից), ապա սոցիալական փաթեթից օգտվելու ինչպիսի՞ սահմանաչափ է կիրառվում նրա համար:
 10. Ինչպե՞ս է հատկացվում սոցիալական փաթեթը:
 11. Ե՞րբ է կատարվում սոցիալական փաթեթի գումարի փոխանցումը:
 12. Կարելի՞ է արդյոք փոխել սոցիալական փաթեթի հաշիվը:
 13. Սոցիալական փաթեթի հաշվում առկա դրամական միջոցները  ո՞ր դեպքերում է հնարավոր կանխիկացնել:
 14. Աշխատանքից ազատման դեպքում ո՞րն է համարվում սոցիալական փաթեթի դադարեցման ամիս:
 15. Աշխատանքից ազատվելու (կամ այլ պատճառով սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքի դադարեցման) դեպքում սոցփաթեթի հաշվում մնացած (կուտակված) գումարը ինչպե՞ս է օգտագործվում:
 16. Հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման ծառայությունից ո՞վ իրավունք ունի օգտվելու:
 17. Որո՞նք են հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման ծառայությունից օգտվելու պայմանները և եթե աշխատողն արդեն ունի հիփոթեքային վարկ, կարո՞ղ է արդյոք օգտագործել սոցիալական փաթեթով նախատեսված գումարը այդ վարկի մարումը շարունակելու համար:
 18. Ի՞նչ պայմաններ են սահմանված ուսման վճարի փոխհատուցման ծառայությունից օգտվելու համար:
 19. Ո՞ր զբոսաշրջային օպերատորներն են ընգրկված հանգստի ապահովումը կազմակերպող ծառայությունների ցանկում:
 20. Ինչպե՞ս է փոխվում սոցիալական փաթեթի գումարի չափը աշխատողի դրույքի փոփոխման դեպքում:
 21. Եթե աշխատողը տվյալ բյուջետային տարում չի օգտվում սոցիալական փաթեթով իրեն հասանելիք գումարներից, ի՞նչ են լինում այդ գումարները:
 22. Համատեղությամբ աշխատողներն օգտվու՞մ են արդյոք սոցիալական փաթեթից և ինչպե՞ս է հաշվարկվում նրանց սոցիալական փաթեթի սահմանաչափը:
 23. Ովքե՞ր կարող են օգտվել սոցիալական փաթեթի ծառայություններից:
 24. Ե՞րբ կարող է սոցիալական փաթեթի շահառուն օգտվել պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննությունից:
 25. Գործուղման մեկնած աշխատողին տրամադրվու՞մ է արդյոք սոցիալական փաթեթ: