ՀՀ օրենքներ

 1. ՀՀ օրենքը «Պետական կենսաթոշակների մասին» (ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 22-ին)
 2. ՀՀ օրենքը «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» (ընդունված է 2010թ. հոկտեմբերի 27-ին)
 3. ՀՀ օրենքը «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» (ընդունված է 2014թ. փետրվարի 4-ին)
 4. ՀՀ օրենքը «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» (ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 22-ին)
 5. ՀՀ օրենքը «Պետական նպաստների մասին» (ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 12-ին)
 6. ՀՀ օրենքը «Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» (ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 22-ին)
 7. ՀՀ օրենքը «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» (ընդունված է 2011թ. նոյեմբերի 30-ին)
 8. ՀՀ օրենքը «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» (ընդունված է 2015թ. մայիսի 18-ին)
 1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք

 

ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

 1. ՀՀ կառավարության «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի  N 1734-Ն և 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1489-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 1408-Ն որոշում
 2. ՀՀ կառավարության «Ծերության նպաստը, հաշմանդամության նպաստը, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստը, ինչպես նաև ծերության նպաստ, հաշմանդամության նպաստ կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող անձի մահվան դեպքում թաղման նպաստը նշանակելու և վճարելու կարգը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին» 2014 թվականի հունիսի 26-ի N 635-Ն որոշում
 3. ՀՀ կառավարության «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին» 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշում
 4. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ մահացած կամ անհայտ կորած կամ հաշմանդամ ճանաչված՝ զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց մասին» 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 580-Ն որոշում
 5. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչելու, աշխատանքային գրքույկները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ներկայացնելու և աշխատողներին հանձնելու կարգը սահմանելու ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի N 876-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2016 թվականի օգոստոսի 18-ի N 882-Ն որոշում
 6. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի կենսաթոշակը նշանակելու կարգը հաստատելու մասին» 2016 թվականի հունվարի 20-ի N 30-Ն որոշում
 7. ՀՀ կառավարության «Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշում
 8. ՀՀ կառավարության «Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին» 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1179-Ն որոշում
 9. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս զոհված՝ հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս» Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչում ստացած կամ մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքին ամենամսյա պարգևավճարի նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին» 2014 թվականի մարտի 6-ի N 302-Ն որոշում
 10. ՀՀ կառավարության «Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով մշտական բնակության նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված անձանց սոցիալական պաշտպանության մասին» 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 995-Ն որոշում
 11. ՀՀ կառավարության «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 778-Ն որոշում
 12. ՀՀ կառավարության «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների ամենամսյա պատվովճարի չափը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 444-Ն որոշում
 13. ՀՀ կառավարության «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշում
 14. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության «ժողովրդական» պատվավոր կոչման համար ամենամսյա պատվովճար տալու կարգը և դրա չափը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1841-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1335-Ն որոշում
 15. ՀՀ կառավարության «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի N 895-Ն որոշում
 16. ՀՀ կառավարության «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների NN 1 և 2 ցուցակները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1987-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2012 թվականի հունվարի 12-ի N 12-Ն որոշում
 17. ՀՀ կառավարության «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտոնների NN 3 և 4 ցուցակները հաստատելու մասին» 2014 թվականի հուլիսի 10-ի N 674-Ն որոշում
 18. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունվարի 12-ի N 12-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 2014 թվականի հուլիսի 10-ի N 678-Ն որոշում
 19. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը Բնակչության պետական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգից տվյալներ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 713-Ն որոշում
 20. ՀՀ կառավարության «Կենսաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու մասին» 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշում
 21. ՀՀ կառավարության «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշում
 22. ՀՀ կառավարության «Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա դրամական օգնության չափերը` ըստ դրամական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող անձանց կատեգորիաների, դրամական օգնություն նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին» 2011 թվականի մայիսի 5-ի թիվ 668-Ն որոշում
 23. ՀՀ կառավարության «Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան Թուրքիայի այլ վայրերում մինչև 1915 թվականը (ներառյալ) ծնված և հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հայերին ամենամյա դրամական օգնություն տալու և ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 23-ի N 1820-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2011 թվականի մայիսի 5-ի թիվ 687-Ն որոշում
 24. ՀՀ կառավարության «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» 2011 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 1024-Ն որոշում
 25. ՀՀ կառավարության «Պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանը վարելու կարգը հաստատելու մասին» 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1081-Ն որոշում
 26. ՀՀ կառավարության «Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների և թաղման նպաստի չափերը սահմանելու մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1489-Ն որոշումը
 27. ՀՀ կառավարության «Հիմնական կենսաթոշակի և թաղման նպաստի չափերը, ստաժի մեկ տարվա արժեքը, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հաշմանդամության և նրանց ընտանիքների անդամների կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների չափերը սահմանելու մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1734-Ն որոշումը

 

Միջազգային պայմանագրեր և համաձայնագրեր

 1. «Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քաղաքացիների իրավունքների երաշխիքների մասին» համաձայնագիր (ուժի մեջ է 13.03.1992թ.)
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png