ՄԳ ամփոփ հաշվետվություններ

 1. Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի երրորդ միջանկյալ հաշվետվություն
 2. Մաս 1.Կենսաթոշակային համակարգի ՄԳ մեթոդաբանությունը
 3. Մաս 2.Աշխատանքային կենսաթոշակներ ծրագրի ՄԳ ամփոփ հաշվետվություն
 4. Աշխատանքային կենսաթոշակներ ծրագրի ՄԳ ամբողջական հաշվետվություն
 5. Մաս 3.Վճարման ծառայություններ ծրագրի ՄԳ ամփոփ հաշվետվություն
 6. “Վճարման ծառայություններ” ծրագրի ՄԳ ամբողջական հաշվետվություն
 7. Զբաղվածության կարգավորման 2015 թվականի պետական ծրագրի և նրանում ներառված զբաղվածության ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման գործընթացի ամփոփ հաշվետվություն
 8. Ամփոփ հաշվետվություն «Եվրոպական արտադրության լսողական սարքերի ձեռքբերման համար հավաստագրերի տրամադրում» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 9. Ամփոփ հաշվետվություն «Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 10. Ամփոփ հաշվետվություն «Հաշմանդամներին սայլակներով և լսողական սարքերով ապահովման» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 11. Զբաղվածության կարգավորման 2016 թվականի պետական ծրագրի և նրանում ներառված զբաղվածության ակտիվ ծրագրերի ամփոփ հաշվետվություն
 12. Ամփոփ հաշվետվություն Զբաղվածության կարգավորման 2016 թվականի պետական ծրագրի և նրանում ներառված զբաղվածության ակտիվ ծրագրերի մշտադիտարկման և գնահատման գործընթացի
 13. Ամփոփ հաշվետվություն «ՍԾՏԳ ձևաթղթերի տպագրության ծառայություններ» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 14. Ամփոփ հաշվետվություն «Սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 15. Ամփոփ հաշվետվություն «Ընտանիքների  կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների  տրամադրման հետ կապված վարչարարական ծառայություններ» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 16. Ամփոփ հաշվետվություն «Ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների  վճարման հետ կապված ծառայություններ» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 17. Ամփոփ հաշվետվություն «Ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 18. Ամփոփ հաշվետվություն. «Մանկատներում խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման»
 19. Ամփոփ հաշվետվություն. «Երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոնների կողմից կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների սոցիալական հոգածության ծառայություններ» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման»
 20. Ամփոփ հաշվետվություն. «Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման»
 21. Ամփոփ հաշվետվություն. «Սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների երեխաներին սոցիալական ծառայությունների տրամադրում» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման»
 22. Ամփոփ հաշվետվություն. «Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքի և դաստիարակության աջակցության տրամադրում» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման»
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png