Աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ
կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և
առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված
վնասի հատուցում ստացող անձանց բյուջեով
հաստաված թվաքանակը և գումարը

Տարի Վնասի փոխհատուցում ստացող անձանց թիվը Բյուջեով հաստատված գումար (ՀՀ դրամ)
2017 թ. 450 90,231,200
2018 թ. 409 81,879,600
2019 թ. 383 76,626,600
2020 թ. 335 82,391,500

 

Աշխատավարձի վերաբերյալ վիճակագրություն

Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձը 1999 թվականին սահմանվել է 5,000 ՀՀ դրամ, որը պահպանվել է մինչև 2003 թվականը ներառյալ: 2004 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 13,000 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 5,000 ՀՀ դրամ նվազագույն ամսական աշխատավարձի նկատմամբ 160 տոկոսով: 2006 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը սահմանվել է 15,000 ՀՀ դրամ, 2007 թվականի հունվարի 1-ից` 20,000 ՀՀ դրամ: 2008 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 25,000 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 20,000 ՀՀ դրամի նկատմամբ 25 տոկոսով: 2009 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 30,000 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 20,000 ՀՀ դրամի նկատմամբ 20 տոկոսով: 2010 թվականին պահպանվել է 2009 թվականին սահմանված 30,000 ՀՀ դրամ չափը: 2011 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 32,500 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 30,000 ՀՀ դրամի նկատմամբ 8.3 տոկոսով: 2012 թվականի համար պահպանվել է 2011 թվականին սահմանված 32,500 ՀՀ դրամ չափը: 2013 թվականի հունվարի 1-ից սահմանվել է 35,000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 7.7 տոկոսով, իսկ 2013 թվականի հուլիսի 1-ից 45,000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 28.6 տոկոսով: 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանվել է 50,000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 11.1 տոկոսով, իսկ 2015 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանվել է 55,000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 10 տոկոսով: 2020 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը 55000 ՀՀ դրամից բարձրացել է 68000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 23 տոկոսով:

Զբաղվածության ոլորտի վիճակագրություն

2020 թ. մայիսի 1-ի դրությամբ`  ԱՍՀՆ Զբաղվածության պետական գրասենյակի տարածքային կենտրոններում հաշվառված աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը կազմել է 85880 մարդ, որը հունվարի 1-ի համեմատ ավելացել է 1.1 տոկոսով: Հաշվետու տարվա սկզբից աշխատանքի է տեղավորվել 3458 անձ (նվազումը նախորդ տարվա համեմատ՝ 4,7%-ով), այդ թվում, 494-ը` առանց զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում ընդգրկվելու (նվազումը նախորդ տարվա համեմատ՝ 30,8%-ով): Գործազուրկների թիվը 2020 թ. մայիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 60708 մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 6,1%-ով: Շարունակում է բարձր մնալ գործազուրկ կանանց թիվը, որը կազմում է գործազուրկների ընդհանուր թվի 65.8%-ը կամ 39975 անձ: Գործազուրկների 4.0 տոկոսը (2428 անձ) հաշմանդամություն ունեցող անձինք են:
Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների թիվը մայիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 25575 անձ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 6.5%-ով: Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների 37.8%-ը (9658 անձ) 16-29 տարեկան երիտասարդներ են: Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողներից տարեսկզբից աշխատանքի են տեղավորվել 617-ը, այդ թվում 107-ը` առանց զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում ընդգրկվելու:
Մայիսի 1-ի դրությամբ զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հետ համագործակցող գործատուների թիվը կազմել է 20456 (աճը նախորդ տարվա համեմատ՝ 9.5%-ով), որոնցից տարեսկզբից աշխատուժի պահանջարկի վերաբերյալ հայտ են ներկայացրել 965-ը (նվազումը նախորդ տարվա համեմատ՝ 38,4%-ով): Տարվա սկզբից հավաքագրվել է հավաքագրվել է չկրկնվող 2493 թափուր աշխատատեղ (նվազումը նախորդ տարվա համեմատ՝ 46.6%-ով), որոնցից 43-ը՝ նոր ստեղծված: Ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների` տարվա սկզբից չկրկնվող թափուր աշխատատեղերի նկատմամբ առավելագույն պահանջարկ դիտվել է արդյունաբերության ոլորտում` 495, որից 20-ը՝ նոր ստեղծված աշխատատեղեր, գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության ոլորտում՝ 385, որից 1-ը՝ նոր ստեղծված աշխատատեղեր, մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգման ոլորտում` 352, որից 7-ը` նոր ստեղծված աշխատատեղեր, կրթության ոլորտում՝ 182, կացության, հանրային սննդի կազմակերպում ոլորտում՝ 174, առողջապահություն, բնակչության սոցիալական սպասարկում ոլորտում՝ 148, որից 3-ը` նոր ստեղծված աշխատատեղեր: 2020 թ. մայիսի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում առկա է 3074  թափուր աշխատատեղ, որը նվազել է նախորդ տարվա համեմատ՝ 8,2%-ով:
Տարվա սկզբից մայիսի 1-ի դրությամբ գործազուրկի կարգավիճակ է տրամադրվել 4478 անձի, որոնցից 2535-ը կանայք են, 1766-ը` գյուղաբնակներ։ Կասեցվել է 716, վերականգնվել է 236 և դադարեցվել 5056 անձի գործազուրկի կարգավիճակը:
Մայիսի 1-ի դրությամբ զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում ընդգրկվել է 1141 անձ, որի 57,2%-ը կանայք են (653 մարդ), 6.5%-ը` հաշմանդամություն ունեցող անձինք (74 մարդ), 26%-ը` 16-29 տարեկան երիտասարդներ (296 մարդ): Զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրերում ընդգրկված 541 անձ տեղավորվել է աշխատանքի կամ դարձել է ինքնազբաղված, որից 27-ը եղել են հաշմանդամություն ունեցող անձինք: Միաժամանակ, 565 անձ դարձել է ժամանակավոր զբաղված՝ ընդգրկվելով սեզոնայի և վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում, այդ թվում, 48-ը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձինք:
«Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում» ծրագրում տարվա սկզբից մայիսի 1-ի դրությամբ ընդգրկվել է 104 անձ, «Աշխատաշուկայում  անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում» ծրագրում՝ 178, «Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող աշխատանք փնտրող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալը աշխատանքի վերադառնալու դեպքում երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում» ծրագրում՝ 220, «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ զբաղվելու համար աջակցության տրամադրում» ծրագրում՝ 8։
Հիմքը` Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից ներկայացված ՀՀ զբաղվածության 2019թ. հիմնական ցուցանիշների տարեկան վարչական վիճակագրական հաշվետվություն

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png