ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնաբերված, նույնացված և աջակցություն ստացած մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց մասին

Տեղեկանքում ընդգրկված է 25.11.2015թ. մինչև 15.12.2017թ. ժամանակահատվածը, քանի որ ՀՀ կառավարության 19.10.2017թ. նիստի N44 արձանագրային որոշման N2 հավելվածի 2.2. կետի կատարման պատասխանատու մարմինը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովն է, որը ստեղծվել է 15.09.2015թ. ՀՀ վարչապետի N835-Ա որոշմամբ և սկսել է գործել 2015թ. նոյեմբերի 25-ից:

Վիճակագրության մեջ ներառված են հետևյալ տվյալները.

1.Մարդկանց թրաֆիկինգի և շահագործման ենթարկված ՀՀ քաղաքացիների թիվը:

1.1. Տարվա ընթացքում մարդկանց թրաֆիկինգի և շահագործման ենթարկված ՀՀ քաղաքացիների թվը, որոնք նույնացվել են և ստացել են աջակցություն մարդկանց թրաֆիկինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից (ըստ երկրների, սեռի, տարիքային խմբերի):

  1. Կանանց մասնաբաժինը մարդկանց առևտրի զոհերի թվում

2.2. Մարդկանց առևտրի զոհ դարձած կանանց թվի հարաբերակցությունը տղամարդկանց թվին, տոկոսներով

2015թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ներկայացվել է 3 միջնորդություն 7 անձի վերաբերյալ:

Նույնացվել և աջակցության իրավունք է ստացել 6 անձ, որոնցից ՝

 

Սեռը՝ ըստ թվաքանակի Հատուկ կատեգորիա (անչափահաս) Շահագործման վայրը Շահագործման ձևը
Իգական սեռի՝ 3

 

1 ՌԴ՝ 1, ՀՀ՝ 2 Հարկադիր աշխատանք
Արական սեռի՝ 3

 

2 ՌԴ՝ 1, ՀՀ՝ 2 Հարկադիր աշխատանք՝ 2,

Մուրացկանություն՝ 1

 

2016 թվականի ընթացքում ներկայացվել է 6 միջնորդություն 21 անձի վերաբերյալ:

Նույնացվել և աջակցության իրավունք է ստացել 18 անձ, որոնցից ՝

Սեռը՝ ըստ թվաքանակի Հատուկ կատեգորիա (անչափահաս) Շահագործման վայրը Շահագործման ձևը
Իգական սեռի՝ 2

 

0 ՄԱԷ՝ 2 Սեռական շահագործում

 

Արական սեռի՝ 16 0 ՌԴ՝ 16 Հարկադիր աշխատանք՝ 16

Երկուսը հետագայում հրաժարվել են աջակցությունից:

 

2017 թվականի ընթացքում ներկայացվել է 5 միջնորդություն 16 անձի վերաբերյալ:

Նույնացվել և աջակցության իրավունք է ստացել 13 անձ, որոնցից ՝

Սեռը՝ ըստ թվաքանակի Հատուկ կատեգորիա (անչափահաս) Շահագործման վայրը Շահագործման ձևը
Իգական սեռի՝ 10 1 ՀՀ՝ 5, ՄԱԷ՝ 3, Կիպրոս՝ 2 Սեռական շահագործում՝ 8

Հարկադիր աշխատանք՝ 2

Արական սեռի՝ 3 1 ՀՀ՝ 1, ՌԴ՝ 1, Վրաստան՝ 1 Ստրկություն՝ 2

Հարկադիր աշխատանք՝ 1

 

Ընդհանուր առմամբ նույնացվել է 37 անձ, որոնցից 15-ը՝ իգական սեռի: Կանանց թվի հարաբերակցությունը տղամարդկանց թվին կազմում է 40,5%:

Նախարարության համակարգում գործում է երեխաների շուրջօրյա խնամքի 6 հաստատություն /մանկատուն/, այդ թվում` 3-ը` ընդհանուր տիպի մանկատուն, 3-ը` մասնագիտացված մանկատուն:

Ընդհանուր տիպի մանկատանն իրականացվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների շուրջօրյա խնամքն ու դաստիարակությունը` սոցիալհոգեբանական վերականգնման աշխատանքների, իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության, սնունդով, հագուստով և կենցաղային իրերով ապահովման, ուսուցման և բժշկական օգնության կազմակերպման միջոցով` մինչև նրանց 18 տարին լրանալը կամ մինչև կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելը, կամ որդեգրման հանձնելը, կամ խնամակալություն, կամ հոգաբարձություն սահմանելը, կամ խնամատար ընտանիքում տեղավորելը:

Մասնագիտացված մանկատանն  իրականացվում է հատուկ կարիքավոր առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների` կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարումներով, բնածին և ձեռքբերովի ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաների շուրջօրյա խնամքն ու դաստիարակությունը:

2017 թվականի ընթացքում մանկատներում խնամվել է շուրջ 632 երեխա, այդ թվում` շուրջ 352-ը` մասնագիտացված մանկատներում:

 

 

N.

Հաստատության անվանումը Տարիքային խմբերը 2016թ.-ի դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը 2017թ.-ի դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը
1. «Երևանի «Մանկան տուն» ՊՈԱԿ 0-6 տարեկան երեխաներ 60 70
2. «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ 3-18 տարեկան  երեխաներ 60 49
3. «Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ 0-18 տարեկան երեխաներ 65 61
4. «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ 0-18 տարեկան  երեխաներ 112 110
5. «Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ 0-6 տարեկան   երեխաներ 124 126
6. «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ 7-18 տարեկան  երեխաներ 219 218

 

Նախարարության համակարգում գործում է երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 5 հաստատություն, որոնք իրականացնում են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված սոցիալապես անապահով ընտանիքների 6-18 տարեկան երեխաների խնամքը և դաստիարակությունը:

2017 թվականի ընթացքում  երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում  խնամվել է սոցիալապես անաապահով ընտանիքների շուրջ 339 երեխա:

N. Հաստատության անվանումը Տարիքային խմբերը 2016թ.-ի դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը 2017թ.-ի դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը
1. «Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ (6-18 տ. երեխաներ) 104 40
2. «Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ (6-18 տ. երեխաներ) 120 100
3. «Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ (6-18 տ. երեխաներ) 104 79
4. «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ (6-18 տ. երեխաներ) 91 79
5. «Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ (6-18 տ. երեխաներ) 65 41

 

Նախարարության համակարգում գործում է երեխայի և ընտանիքի աջակցության 2 կենտրոն՝ Երևանում և ՀՀ Սյունիքի մարզում։

Վիճակագրական տվյալներ որդեգրման վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի որդեգրումն իրականացվում է ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի և այլ իրավական ակտերի հիման վրա:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իրականացնում է որդեգրման ենթակա երեխաների, որդեգրողի թեկնածուների, որդեգրողների և որդեգրված երեխաների կենտրոնացված հաշվառում:

Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ

 («Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ)

Որդեգրում

N.   2016թ. 2017թ. 1-ին կիսամյակ
1. Երեխա որդեգրել ցանկացող անձանց թիվը 206 227
2. ՀՀ քաղաքացի որդեգրել ցանկացող անձանց  թիվը 113 146
3. Օտարերկրյա քաղաքացի որդեգրել ցանկացող անձանց  թիվը 93 81
4. Որդեգրման ենթակա երեխաների թիվը 107 140
5. Որդեգրված երեխաների թիվը 77  57

 

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png