ՀՀ օրենքներ

 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք (1993թ.)
 2. «Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենք (1994թ.)
 3. «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենք (1998թ.)

 

ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

 1. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 7-ի «Լսողական սարք և հաշմանդամի սայլակ ձեռք բերելու համար պետական հավաստագրեր տրամադրելու, դրանց գնային արժեքը որոշելու կարգը և պետական հավաստագրերի ձևերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետու­­թյան կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, 2013 թվականի հուն­վարի 10-ի N 20-ն որո­շումն ուժը կորցրած ճանաչելու և գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու թույլտվություն տալու մասին» N 1151-Ն որո­շում
 2. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի «Վերականգնողական օգնության տրամադրման կարգը և պայմանները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1369-Ն և2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 453-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1035-Ն որոշում
 3. ՀՀ կառավարության 2019 թվականի նոյոմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 1540-Ն որոշում
 4. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանցվերականգնողական անհատական ծրագրերի կազմման և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 1535-Ն որոշում
 5. ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գրասենյակի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 1126-Լ որոշում
 6. ՀՀ Կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 1292–Լ որոշում
 7. ՀՀ Կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2019 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 1025–Լ որոշում
 8. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2018 թվականի տարեկան ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին»  N 41  արձանագրային որոշում
 9. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի «Ծերացման հետևանքների հաղթահարման և տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարությանը և ռազմավարության իրականացման 2017-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» N 20 արձանագրային որոշում
 10. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի «Սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու գործունեության հավաստագրման դեպքերը և կարգը հաստատելու մասին» N 1078-Ն որոշում
 11. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի նիստի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021 թվականների համալիր ծրագրին և ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N1 արձանագրային որոշում
 12. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից իրականացվող փորձաքննություններին հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» N 1318-Ն որոշում
 13. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից իրականացվող փորձաքննություններին փորձաքննություն անցնող անձանց կողմից իրենց ընտրած բուժող բժիշկներին կամ այլ բժիշկ մասնագետներին որպես ներկայացուցիչ ներգրավելու կարգը հաստատելու մասին» N 1527-Ն որոշում
 14. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Երեխաների, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները սահմանելու, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1112-Ն որոշում
 15. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի «Բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցող՝ սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերին դասված անձանց ցանկը, կացարանով ապահովելու կարգը և պայմանները սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 614-Ն ու 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 894-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն և 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1516-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1069-Ն որոշում
 16. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 32-Ն որոշում
 17. ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի նիստի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության 2017 թվականի տարեկան ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 38 արձանագրային որոշում
 18. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության 2016 թվականի տարեկան ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 44 արձանագրային որոշում
 19. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 2016 թվականը հավասար հնարավորությունների տարի հայտարարելու և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների տարի հայտարարելու կապակցությամբ անցկացվող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 40 արձանագրային որոշում
 20. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության 2015 թվականի տարեկան ծրագրին և ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 40 աձանագրային որոշում
 21. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 9-ի «Անձի բազմակողմանի գնահատման` առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման սկզբունքների վրա հիմնված հաշմանդամության սահմանման մոդելի ներդրման հայեցակարգին և հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» N 1 արձանագրային որոշում
 22. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 276-Ն որոշում
 23. ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 780-Ն որոշում
 24. ՀՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2006-2015 թվականների ռազմավարություն» նիստի N 44 արձանագրություն
 25. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի «Ծերերի և հաշմանդամների խնամքի և սոցիալական սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հասատատելու մասին» N 730-Ն որոշում

 

Միջազգային իրավական նորմեր

 1. ԱՀԿ ֆունկցիոնալության, հաշմանդամության և առողջության միջազգային դասակարգում-երեխաներ և երիտասարդներ
 2. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություն
 3. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիա

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ

2022 թվականի ընթացքում աջակցող միջոցների ձեռքբերման պետական հավաստագրի, ինչպես նաև առանց պետական հավաստագրի տրամադրվող աջակցող միջոցների գնային արժեքը սահմանելու մասին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2022թ․ հունվարի 11-ի N 4-Ա/1 հրաման

Հասարակական դիտորդական խմբի անհատական կազմը հաստատելու մասին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2018թ․ դեկտեմբերի 3-ի N 126-Ա/1 հրաման

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2018թ․ դեկտեմբերի 3-ի N 126-Ա/1 հրամանում լրացում կատարելու մասին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2022թ․ օգոստոսի 5-ի N 103-Ա/1 հրաման

Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու մասին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2022թ․ դեկտեմբերի 28-ի N 173-Ա/1 հրաման

Մրցութային հանձնաժողովների որոշումները հաստատելու մասին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2022թ․ դեկտեմբերի 20-ի N 163-Ա/1 հրաման

Մրցութային հանձնաժողովների որոշումները հաստատելու մասին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2022թ․ դեկտեմբերի 21-ի N 166-Ա/1 հրաման

Մրցութային հանձնաժողովների որոշումները հաստատելու մասին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2023թ․ հունվարի 5-ի N 3-Ա/1 հրաման 

Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու մասին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2023թ․ հունվարի 10-ի N 5-Ա/1 հրաման 

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png