Ուսումնական դասընթացներ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախա­րարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության տարած­քային կենտրոններում սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու գործընթացում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի ուսուցման դասընթացների թեմաները և ուսումնական նյութերը

Թեմաներ
ԶՊԳ\Թեմաներ_ԶՊԳ.pdf

Ուսումնական նյութեր
1. Դիմում­ների միասնական հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_դիմում.pdf

2. ՀՀ զբաղվածության ոլորտի գործառույթներ իրականացնող «Գործ» տեղեկատվական ենթահամակարգ
ԶՊԳ\Ուղեցույց_գործ.pdf

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախա­րարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմի տա­րածքային ստորաբաժանումներում սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու գործընթացում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի ուսուցման դասընթացների թեմաները և ուսումնական նյութերը

Թեմաներ
ՍԱՊԾ\Թեմաներ_ՍԱՊԾ.pdf

Ուսումնական նյութեր
1. Դիմում­ների միասնական հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_դիմում.pdf

2. Պետական կենսաթոշակային համակարգի «էլեկտրոնային կենսաթոշակ» տեղե­կատվական ենթահամակարգ
ՍԱՊԾ\Ուղեցույց_կենսաթոշակ.pdf

3. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի տեղեկատվական ենթա­հա­մակարգ
ՍԱՊԾ\Ուղեցույց_երեխայի խնամքի նպաստ.pdf

4. Ծննդյան միանվագ նպաստի տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՊԾ\Ուղեցույց_ծննդյան միանվագ նպաստ.pdf

5. «Մայրության նպաստ» տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՊԾ\Ուղեցույց_մայրության նպաստ.pdf

ՀՀ մարզպետարանների սոցիալական աջակ­ցու­թյան տարածքային գործակալություններում, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժիններում սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու գործընթացում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի ուսուցման դասընթացների թեմաները և ուսումնական նյութերը

Թեմաներ
ՍԱՏԳ\Թեմաներ_ՍԱՏԳ.pdf

Ուսումնական նյութեր
1. Դիմում­ների միասնական հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_դիմում.pdf

2. Ընտանիքների անապահովության գնահատման «Նպաստ» տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_ընտանեկան նպաստ.pdf

3. Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման և համապատասխան հերթացուցակի ձևավորման տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_սոց բնակ ֆոնդ.pdf

4. Սոցիալական դեպքի վարման տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_սոց դեպք.pdf