Ուսումնական դասընթացներ

Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացի ծրագիր

Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների առցանց կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույց – 24.11.2021թ․

Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը, դասընթացի ծրագրի բովանդակությունը – 11.04.2022թ․

Ոսումնական նյութեր

Ուսումնական նյութեր

ԽՆԱՄԱՏԱՐ ԾՆՈՂ ԴԱՌՆԱԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց համար նախատեսված դասընթացի ժամանակացույցը հաստատելու մասին

Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց համար նախատեսված դասընթացի ժամանակացույցը հաստատելու մասին – 01.04.2022թ․

Խնամատար ծնող դառնալու ցանկացող անձանց համար նախատեսված դասընթացի ժամանակացույցը հաստատելու համար – 11․11․2021թ․

Ուսումնական նյութեր

Ոսումնական նյութեր

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Ուսումնական նյութեր
1. Դիմում­ների միասնական հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_դիմում.pdf

2. ՀՀ զբաղվածության ոլորտի գործառույթներ իրականացնող «Գործ» տեղեկատվական ենթահամակարգ
ԶՊԳ\Ուղեցույց_գործ.pdf

2. Ընտանիքների անապահովության գնահատման «Նպաստ» տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_ընտանեկան նպաստ.pdf

3. Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման և համապատասխան հերթացուցակի ձևավորման տեղեկատվական ենթահամակարգ
ՍԱՏԳ\Ուղեցույց_սոց բնակ ֆոնդ.pdf

4. Սոցիալական արագ արձագանքման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգի տեսագրության մեջ  Գեոլոկացիա (տեղորոշում) բաժինը ներկայացված է 7:30-ից 9:41 րոպեների միջակայքում, իսկ Տունայցեր բաժինը՝ 31:26-ից 34:00 միջակայքում: