Գլխավոր Աջակցող միջոցների տրամադրում

Աջակցող միջոցների տրամադրում

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՅՈՒՋԵՅՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՂ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով տրամադրվում են աջակցող միջոցների պետական հավաստագրեր, որոնց հիման վրա` որակավորված կազմակերպություններից շահառուները կարող են ստանալ աջակցող միջոցներ, բացառությամբ պրոթեզի կոշիկների, բրդյա-բամբակյա և սիլիկոնե գուլպաների, որոնք տրամադրվում են առանց հավաստագրերի որակավորված կազմակերպությունների կողմից: Շահառուն ինքն է ընտրում թե որ որակավորված կազմակերպությունից ձեռք բերի իրեն անհրաժեշտ աջակցող միջոցը:

Որակավորվելու և աջակցող միջոց տրամադրելու համար կազմակերպությունները կարող են դիմել նախարարություն: Որակավորվելու գործընթացի վերաբերյալ հայտարարությունն այստեղ:

Աջակցող միջոցների տրամադրման գործընթացը կանոնակարգվում է ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշմումով, ինչպես նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մի շարք հրամաններով։

Պետական հավաստագրերի գնային արժեքները  սահմանված են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2022 թվականի հունվարի 11-ի 4-Ա/1 հրամանով։

Աջակցող միջոցի պետական հավաստագիր ստանալու համար հաշմանդամություն և սոցիալական այլ կարգավիճակ ունեցող անձինք  կարող են դիմել միասնական սոցիալական ծառայություն (ՄՍԾ) կամ դրա տարածքային կենտրոն, և ի պատասխան իրենց դիմումի ստանալ այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնցից կարող են ձեռք բերել իրենց անհրաժեշտ աջակցող միջոցը: Հավաստագիրը ձեռք բերելուց հետո Շահառուները կարող են դիմել տվյալ աջակցող միջոցի համար որակավորված կազմակերպություններից որևէ մեկը և ստանալ իրենց անհրաժեշտ աջակցող միջոցը:

Աջակցող միջոցների օգտագործման ժամկետները, շահառուների խմբերը, հավաստագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը այստեղ :

Հայտարարություն աջակցող միջոցներ վերանորոգող կազմակերպությունների վերաբերյալ`

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 28-րդ կետի վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզների, ստորին վերջույթի հոդով օրթեզների և օրթոպրոթեզների վերանորոգումն իրականացնում են համապատասխանաբար վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզներ և (կամ) ստորին վերջույթի հոդով օրթեզներ և (կամ) օրթոպրոթեզներ տրամադրող՝ որակավորման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված այն կազմակերպությունները, որոնք լիազորված մարմնի հետ կնքել են վերին և ստորին վերջույթի պրոթեզների և (կամ) ստորին վերջույթի հոդով օրթեզների և (կամ) օրթոպրոթեզներ վերանորոգելու մասին համապատասխան պայմանագիր:

Վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզների և (կամ) ստորին վերջույթի հոդով օրթեզների և (կամ) օրթոպրոթեզների վերանորոգում իրականացնելու նպատակով վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզներ և (կամ) ստորին վերջույթի հոդով օրթեզներ և (կամ) օրթոպրոթեզներ տրամադրող՝ որակավորված կազմակերպությունները նախարարություն են ներկայացնում  աջակցող միջոցների վերանորոգում իրականացնելու վերաբերյալ գրություն, որում հայտնում են համապատասխան պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ իրենց կամահայտնությունը` նշելով նախարարության կողմից հաստատված վերանորոգումների ցանկից, որ վերանորոգումներն են իրականացնելու: Վերանորոգում իրականացնելու վերաբերյալ նախարարություն դիմում ներկայացնելուց  հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում որակավորված կազմակերպության և նախարարության միջև կնքվում է աջակցող միջոց(ներ)ի վերանորոգում իրականացնելու մասին համապատասխան պայմանագիր` համաձայն պայմանագրի Օրինակելի Ձև 2-ի:

ՀՀ  ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԱՈՒԴԻՈՄԵՏՐԻԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png