ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

Ավանդատուների ամփոփ ցուցակում և վիճահարույց ցուցակում Ձեր տվյալը

Սոց. քարտի համարը   Նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական խնայբանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրած դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման ծրագիր

 

 

Ծրագիրն իրականացվում է «2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հավելվածով և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 16-ի «Նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 352-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով:

Նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում ներդրած դրամական ավանդի դիմաց փոխհատուցում տրամադրելիս` որպես առաջնահերթ պայման սահմանվել է ավանդատուի 2005 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2006 թվականի ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում անընդմեջ ընտանեկան նպաստ ստանալու հանգամանքը:

«ՀՀ 2010 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 15-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 6-ի «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին‰ N 510-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն` ավանդի դիմաց փոխհատուցում ստանալու իրավունքը տրված է 1941-1945թ.թ. Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին:

ՀՀ կառավարության 28.09.2013թ.-ի «Նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց 2013թվականի փոխհատուցման տրամադրման, Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 1103–Ն որոշմամբ ավանդների դիմաց փոխհատուցումը տրամադրվում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, «0»-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների կազմում ընդգրկված մինչև 1924 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած անձանց:

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 14-րդ մասով սահմանված է, որ 2014 թվականին շարունակվում է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման ծրագիրը:

ՀՀ կառավարության 2014թ. ապրիլի 23-ի թիվ 460-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 1-ին կետի համաձայն` նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցումը տրամադրվում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված «0»-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների` մինչև 1929 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված անդամներին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից, մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող և հակառակորդի կողմից հողատարածքների գնդակոծման դեպքեր ունեցող` Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքներում` բնակչության պետական ռեգիստրում 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ հաշվառված անձանց:

Իրավական ակտերով ավանդի դիմաց փոխհատուցում ստանալու նպատակով բացառություններ կամ որևէ այլ արտոնություններ սահմանող դրույթներ նախատեսված չեն:

ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 22.05.2014թ.-ին հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 19.05.2014թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» N 511-Ա որոշումը, որով նախատեսված է իրականացնել՝ նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց սոցիալապես խոցելի ավանդատուներին օգնության տրամադրման շարունակական ծրագրեր:

 

«ՀՀ 2006թ. պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հավելվածով հաստատված ծրագրի 4-րդ մասով սահմանվել է ավանդի դիմաց փոխհատուցման չափի որոշման սանդղակը, որը ներկայացվում է ստորև.

 

Ավանդի գումարի չափը (խորհրդային ռուբլի)

Տրամադրվող փոխհատուցման գումարը (ՀՀ դրամով)

1000-ից ոչ ավելի

Ավանդի գումարը x 84

1001-ից մինչև 3000 (ներառյալ)

84000+ (ավանդի 1000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 29.4)

3001-ից մինչև 5000 (ներառյալ)

142800+ (ավանդի 3000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 16.8)

5001-ից մինչև 10000 (ներառյալ)

176400+ (ավանդի 5000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 8)

10000-ից ավելի

216400+ (ավանդի 10000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 4)

 

Հետևաբար, փոխհատուցման իրավունք ունեցող և հաշվառված յուրաքանչյուր ոք կարող է ինքնուրույն հաշվել իրեն հասանելիք փոխհատուցման գումարի չափը: