Կենսաթոշակային ապահովություն

1. ՀՀ օրենքներ

 1. ՀՀ օրենքը “Պետական կենսաթոշակների մասին (Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին)
 2. ՀՀ օրենքը “Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին” (Ընդունված է 2010 թվականի հոկտեմբերի 27-ին)
 3. ՀՀ օրենքը “Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին” (Ընդունված է 2014 թվականի փետրվարի 4-ին)
 4. ՀՀ օրենքը եկամտային հարկի մասին (Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին)
 5. ՀՀ օրենքը Կուտակային կենսաթոշակների մասին (Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին)
 6. ՀՀ օրենքը պետական նպաստների մասին (Ընդունված է 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ին)
 7. ՀՀ օրենքը եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին (Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին)
 8. ՀՀ օրենքը զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին (Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 27 հոկտեմբերի 1998թ.)
 9. ՀՀ օրենքը “Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին” (Ընդունված է 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ին)
 10. ՀՀ օրենքը “Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին” (Ընդունված է 2015 թվականի մայիսի 18-ին)
 11. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

2. ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

 1. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 26-ի N 635-Ն որոշումը “Ծերության նպաստը, հաշմանդամության նպաստը, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստը, ինչպես նաեվ ծերության նպաստ, հաշմանդամության նպաստ կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող անձի մահվան դեպքում թաղման նպաստը նշանակելու եվ վճարելու կարգը եվ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին”
 2. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշումը երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին
 3. ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 580-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ մահացած կամ անհայտ կորած կամ հաշմանդամ ճանաչված՝ զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց մասին
 4. ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 956-Ն որոշումը ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 826-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
 5.  ՀՀ կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 18-ի N 882-Ն որոշումը “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչելու, աշխատանքային գրքույկները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ներկայացնելու և աշխատողներին հանձնելու կարգը սահմանելու ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի N 876-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին”
 6. ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 580-Ն որոշումը ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ մահացած կամ անհայտ կորած կամ հաշմանդամ ճանաչված՝ զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձանց մասին
 7. ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 20-ի “Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի կենսաթոշակը նշանակելու կարգը հաստատելու մասին” N 30-Ն որոշումը
 8. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի “Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին” N 1566-Ն որոշումը։
 9. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի “Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին” N 1179-Ն որոշումը։
 10. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի “Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս զոհված՝ հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս» Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչում ստացած կամ մարտական խաչ շքանշանով պարգեվատրված անձի ընտանիքին ամենամսյա պարգևավճարի նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին” N 302-Ն որոշումը։
 11. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի “Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով մշտական բնակության նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված անձանց սոցիալական պաշտպանության մասին” N 995-Ն որոշումը։
 12. ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի “Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին” N 778 որոշումը։
 13. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 10-ի “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1734-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին” N 629-Ն որոշումը։
 14. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի “Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների ամենամսյա պատվովճարի չափը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին” N 444-Ն որոշումը։
 15. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի “Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին” N 1676-Ն որոշումը
 16. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1734-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին” N 1491-Ն որոշումը։
 17. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 23-ի N 907-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին” N 1268-Ն որոշումը:
 18. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ի “Հայաստանի Հանրապետության “ժողովրդական” պատվավոր կոչման համար ամենամսյա պատվովճար տալու կարգը և դրա չափը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1841-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” N 1335-Ն որոշումը:
 19. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի “Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին” N 895-Ն որոշում
 20. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” N 890-Ն որոշում:
 21. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 12-ի “Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների NN 1 և 2 ցուցակները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1987-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” N 12-Ն որոշում:
 22. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 10-ի “Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտոնների NN 3 և 4 ցուցակները հաստատելու մասին” N 674-Ն որոշում:
 23. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 10-ի “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունվարի 12-ի N 12-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին” N 678-Ն որոշում:
 24. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1734-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին” N 718-Ն որոշում:
 25. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 26-ի “Ծերության նպաստը, հաշմանդամության նպաստը, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստը, ինչպես նաեվ ծերության նպաստ, հաշմանդամության նպաստ կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող անձի մահվան դեպքում թաղման նպաստը նշանակելու եվ վճարելու կարգը եվ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին” թիվ 635-Ն որոշում
 26. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 713-Ն որոշումը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը Բնակչության պետական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգից տվյալներ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին
 27. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշումը «Կենսաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու մասին»
 28. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշումը «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին
 29. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի “Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա դրամական օգնության չափերը` ըստ դրամական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող անձանց կատեգորիաների, դրամական օգնություն նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին” թիվ 668-Ն որոշում:
 30. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի “Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան Թուրքիայի այլ վայրերում մինչև 1915 թվականը (ներառյալ) ծնված և հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հայերին ամենամյա դրամական օգնություն տալու և ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 23-ի N 1820-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” թիվ 687-Ն որոշում:
 31. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի “Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին” ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին” թիվ 1024 որոշում
 32. ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 29.11.2018թ. N 1408-Ն որոշումը ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի  N 1734-Ն և 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1489-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին

3. Միջազգային պայմանագրեր և համաձայնագրեր

 1. “Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քաղաքացիների իրավունքների երաշխիքների մասին” համաձայնագիր (Ուժի մեջ է 13.03.1992թ.):