Ուրբաթ, Հունվար 19, 2018
Գլխավոր ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

  01.12.2017-31.12.2017  

                                                ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

      2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5400 փաստաթուղթ, որից 3964 գրություն, 44 իրավական ակտի նախագիծ, 1011 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 381 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 404-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 301-ը գրություն, 13-ը իրավական ակտի նախագիծ, 90-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1416, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 114-ը (101-ը` գրություն, 13-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 175-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 13 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 861 քաղաքացի, որից 138-ը ներկայացրել է գրավոր, 214-ը՝ բանավոր դիմում, 509-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 1011 դիմում, որից 795-ը քաղաքացիներից, 216-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 797-ը գրավոր է, 214-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 797 գրավոր դիմումներից 179-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 109-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 70-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 223 դիմում, 420ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 381-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 27 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 12-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 68 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 64 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 60 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 48 (6%), ավանդի փոխհատուցման 35 (4%), աշխատանք տրամադրելու 35 (4%) բնակարան հատկացնելու 25 (3%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 19 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 54 (25%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 40 (19%), ավանդի փոխհատուցման 32 (15%), պետական նպաստների 26 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 22 (10%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 16 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1311 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 930 գրություն, 381 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 381 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 241 (63%)-ը պարզաբանվել է, 105 (28%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 13ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 22-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

 

  2016Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4833 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5400 աճել է 567-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3601 Գրություններ 4008 աճել է 407-ով
3964 44 -իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 307 Ներքին փաստաշրջանառություն 381 աճել է 74-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 925 Քաղաքացիների դիմումներ 1011 աճել է 86-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 775 ա. Գրավոր դիմումներ 797 աճել է 22-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 150 բ. Բանավոր դիմումներ 214 աճել է 64-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 624 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 861 աճել է 237-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 149 ա. Գրավոր դիմումներ 138 նվազել է 11-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 150 բ. Բանավոր դիմումներ 214 աճել է 64-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       325 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       509 աճել է 184-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 312 Հսկողական փաստաթղթեր 289 նվազել է 23-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 53 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 67 աճել է 14-ով
 
     
  2016Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1461 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1311 նվազել է 150-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 856 Պաշտոնական գրություններ 930 աճել է 74-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 605 Դիմումների պատասխաններ 381 նվազել է 224-ով

 

 

                                               01.11.2017-30.11.2017

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                       Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

Ս.թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5055 փաստաթուղթ, որից 3552 գրություն, 54 իրավական ակտի նախագիծ, 1178 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 271 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 304-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 208-ը գրություն, 12-ը իրավական ակտի նախագիծ, 84-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1005, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 110-ը (95-ը` գրություն, 15-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 120-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 849 քաղաքացի, որից 188-ը ներկայացրել է գրավոր, 313-ը՝ բանավոր դիմում, 348-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 1178 դիմում, որից 1015-ը քաղաքացիներից, 163-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 865-ը գրավոր է, 313-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 865 գրավոր դիմումներից 195-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 119-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 76-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 114 դիմում, 393ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 362-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 18 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 13-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 214 (25%), պետական նպաստների 72 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 52 (6%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 49 (6%), ավանդի փոխհատուցման 34(4%), աշխատանք տրամադրելու 24 (3%) բնակարան հատկացնելու 20 (2%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 9 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 101 (32%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 92 (29%), ավանդի փոխհատուցման 37 (12%), պետական նպաստների 25 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 16 (5%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 15 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1238 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 876 գրություն, 362 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 362 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 272 (75%)-ը պարզաբանվել է, 63 (17%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (4%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

 

 

 

  2016Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4560 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5055 աճել է 495-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3355 Գրություններ 3606 աճել է 251-ով
3552 54 -իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 167 Ներքին փաստաշրջանառություն 271 աճել է 104-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1038 Քաղաքացիների դիմումներ 1178 աճել է 140-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 835 ա. Գրավոր դիմումներ 865 աճել է 30-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 203 բ. Բանավոր դիմումներ 313 աճել է 110-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 754 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 849 աճել է 95-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 167 ա. Գրավոր դիմումներ 188 աճել է 21-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 203 բ. Բանավոր դիմումներ 313 աճել է 110-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       384 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       348 նվազել է 36-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 228 Հսկողական փաստաթղթեր 230 աճել է 2-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 48 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 47 նվազել է 1-ով
 
 
  2016Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1287 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1238 նվազել է 49-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 785 Պաշտոնական գրություններ 876 աճել է 91-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 502 Դիմումների պատասխաններ 362 նվազել է 140-ով

 

 

 

                                                                                      01.10.2017-31.10.2017

                                                                                     ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5043 փաստաթուղթ, որից 3833 գրություն, 40 իրավական ակտի նախագիծ, 948 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 222 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 325-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 222-ը գրություն, 9-ը իրավական ակտի նախագիծ, 94-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 881, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 118-ը (105-ը` գրություն, 13-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 114-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 5 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 714 քաղաքացի, որից 174-ը ներկայացրել է գրավոր, 204-ը՝ բանավոր դիմում, 336-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 948 դիմում, որից 795-ը քաղաքացիներից, 153-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 744-ը գրավոր է, 204-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 744 գրավոր դիմումներից 138-ը (18%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 84-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 54-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 254 դիմում, 409ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 386-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 12 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 11-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 125 (17%), պետական նպաստների 95 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 55 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 55 (7%), ավանդի փոխհատուցման 42(6%), բնակարան հատկացնելու 23 (3%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 22 (3%), աշխատանք տրամադրելու 17 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 59 (29%), ավանդի փոխհատուցման 34(17%), պետական նպաստների 29 (14%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 27 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 18 (9%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 14 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1222 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 836 գրություն, 386 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 386 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 296 (77%)-ը պարզաբանվել է, 59 (15%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 18-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 13-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

  2016Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4158 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5043 աճել է 885-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3000 Գրություններ 3873 աճել է 873-ով
3833 40 -իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 220 Ներքին փաստաշրջանառություն 222 աճել է 2-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 938 Քաղաքացիների դիմումներ 948 աճել է 10-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 747 ա. Գրավոր դիմումներ 744 նվազել է 3-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 191 բ. Բանավոր դիմումներ 204 աճել է 13-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 612 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 714 աճել է 102-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 152 ա. Գրավոր դիմումներ 174 աճել է 22-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 191 բ. Բանավոր դիմումներ 204 աճել է 13-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       269 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       336 աճել է 67-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 198 Հսկողական փաստաթղթեր 232 աճել է 34-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 42 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 57 աճել է 15-ով
 
 
  2016Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1127 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1222 աճել է 95-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 711 Պաշտոնական գրություններ 836 աճել է 125-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 416 Դիմումների պատասխաններ 386 նվազել է 30-ով

 

   01.09.2017-30.09.2017

   ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4127 փաստաթուղթ, որից 3178 գրություն, 27 իրավական ակտի նախագիծ, 762 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 160 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 288-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 211-ը գրություն, 4-ը իրավական ակտի նախագիծ, 73-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 901, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   117-ը (111-ը` գրություն, 6-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 101-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 15 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 517 քաղաքացի, որից 85-ը ներկայացրել է գրավոր, 161-ը՝   բանավոր դիմում, 271-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 762 դիմում, որից 641-ը քաղաքացիներից, 121-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 601-ը գրավոր է, 161-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 601 գրավոր դիմումներից 146-ը (24%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 116-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 30-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 185 դիմում, 293ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 275-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 12 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 6-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 77 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 67 (11%), ավանդի փոխհատուցման 37 (6%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 32 (5%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 30 (5%), աշխատանք տրամադրելու 20 (3%) և բնակարան հատկացնելու 11 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 36 (22%), ավանդի փոխհատուցման 36 (22%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 32 (20%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 13 (8%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 10 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1040 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 765 գրություն, 275 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 275 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 210 (76%)-ը պարզաբանվել է, 43 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 12-ը (4%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   10-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

 

  2016Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3747 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4127 աճել է 380-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 2793 Գրություններ 3205 աճել է 412-ով
3178 27-իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 166 Ներքին փաստաշրջանառություն 160 նվազել է 6-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 788 Քաղաքացիների դիմումներ 762 նվազել է 26-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 657 ա. Գրավոր դիմումներ 601 նվազել է 56-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 131 բ. Բանավոր դիմումներ 161 աճել է 30-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 500 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 517 աճել է 17-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 173 ա. Գրավոր դիմումներ 85 նվազել է 88-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 131 բ. Բանավոր դիմումներ 161 աճել է 30-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       196 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       271 աճել է 75-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 178 Հսկողական փաստաթղթեր 218 աճել է 40-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 40 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 39 նվազել է 1-ով
 
 
  2016Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1034 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1040 աճել է 6-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 700 Պաշտոնական գրություններ 765 աճել է 65- ով
3 Դիմումների պատասխաններ 334 Դիմումների պատասխաններ 275 նվազել է 59-ով

 


                                                         ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4101 փաստաթուղթ, որից 3061 գրություն, 34 իրավական ակտի նախագիծ, 839 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 167 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 325-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 201-ը գրություն, 7-ը իրավական ակտի նախագիծ, 117-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 827, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   82-ը (71-ը` գրություն, 11-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 124-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 12 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 507 քաղաքացի, որից 76-ը ներկայացրել է գրավոր, 167-ը՝   բանավոր դիմում, 264-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից նախարարությունում ստացվել է 839 դիմում, որից 672-ը գրավոր, 167-ը բանավոր:

Գրանցված 672 գրավոր դիմումներից 207-ը (31%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 176-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 31-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 145 դիմում, 341ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 301-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 32 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 8-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 76 (11%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 54 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 50 (7%), ավանդի փոխհատուցման 42 (6%), աշխատանք տրամադրելու 24 (4%), պրոթեզավորման 22 (3%), տուն-ինտերնատ տեղավորելու 21 (3%), բնակարան հատկացնելու 17 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 51 (31%), ավանդի փոխհատուցման 36 (22%), պետական նպաստների 23 (14%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 21 (13%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 13 (8%) վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1040 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 739 գրություն, 301 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 301 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 233 (77%)-ը պարզաբանվել է, 36 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 17-ը (6%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   15-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի:

  2016Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ  

 

2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4685 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4101 նվազել է 584-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3618 Գրություններ 3095 նվազել է 523-ով
3061 34 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 195 Ներքին փաստաշրջանառություն 167 նվազել է 28-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 872 Քաղաքացիների դիմումներ 839 նվազել է 33-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 754 ա. Գրավոր դիմումներ 672 նվազել է 82-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 118 բ. Բանավոր դիմումներ 167 աճել է 49-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 469 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 507 աճել է 38-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 154 ա. Գրավոր դիմումներ 76 նվազել է 78-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 118 բ. Բանավոր դիմումներ 167 Աճել է 49-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

197 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

264 աճել է 67-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 209 Հսկողական փաստաթղթեր 206 նվազել է 3-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 32 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 44 աճել է 12-ով
           
     
  2016Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1106 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1040 նվազել է 66-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 767 Պաշտոնական գրություններ 739 նվազել է 28-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 339 Դիմումների պատասխաններ 301 նվազել է 38-ով

 

                                                               ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Ի կատարումն 14.05.2013թ. գործակարգավարական խորհրդակցության N13 կետի` ներկայացվում է տեղեկատվություն նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության կողմից հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4271 փաստաթուղթ, որից 3256-ը գրություն, 54-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 784-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 177-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 278-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 181-ը գրություն, 12-ը իրավական ակտի նախագիծ, 85-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 892, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   101-ը (88-ը` գրություն, 13-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 133-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 11 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 426 քաղաքացի, որից 90-ը ներկայացրել է գրավոր, 93-ը՝   բանավոր դիմում, 243-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 784 դիմում, որից 691-ը գրավոր, 93-ը բանավոր:

Գրանցված 691 գրավոր դիմումներից 267-ը (39%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 230-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 37-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 170-ը, 371ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 306-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 49 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 21-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 63 (9%),   պետական նպաստների 58 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 40 (6%), պրոթեզավորման 35 (5%), ավանդի փոխհատուցման 31 (4%), աշխատանք տրամադրելու 19 (3%), բնակարան հատկացնելու 19 (3%) և տուն-ինտերնատ տեղավորելու 18 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 31 (33%), ավանդի փոխհատուցման 25 (27%), պետական նպաստների 12 (13%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 12 (13%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1042 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 736 գրություն, 306 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 306 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 232 (76%)-ը պարզաբանվել է, 37 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 24-ը (8%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   13-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ   տեխնիկական խնդիրների հետևանքով համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 4-ով ավելի է:

 

 

  2016Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4800 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4721 նվազել է 79-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3695 Գրություններ 3310 նվազել է 385-ով
3256 54 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 238 Ներքին փաստաշրջանառություն 177 նվազել է 61-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 867 Քաղաքացիների դիմումներ 784 նվազել է 83-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 732 ա. Գրավոր դիմումներ 691 նվազել է 41-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 135 բ. Բանավոր դիմումներ 93 նվազել է 42-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 496 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 426 նվազել է 70-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 109 ա. Գրավոր դիմումներ 90 նվազել է 19-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 135 բ. Բանավոր դիմումներ 93 նվազել է 42-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

252 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

243 նվազել է 9-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 209 Հսկողական փաստաթղթեր 234 աճել է 25-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 28 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 50 աճել է 22-ով
           
     
  2016Թ. ՀՈՒLԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒLԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1035 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1042 աճել է 7-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 716 Պաշտոնական գրություններ 736 աճել է 20-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 319 Դիմումների պատասխաններ 306 նվազել է 13-ով

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Ի կատարումն 14.05.2013թ. գործակարգավարական խորհրդակցության N13 կետի` ներկայացվում է տեղեկատվություն նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության կողմից հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4527 փաստաթուղթ, որից 3428-ը գրություն, 46-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 833-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 220-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 289-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 163-ը գրություն, 16-ը իրավական ակտի նախագիծ, 110-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1040, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   94-ը (78-ը` գրություն, 16-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 151-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 521 քաղաքացի, որից 87-ը ներկայացրել է գրավոր, 148-ը՝   բանավոր դիմում, 286-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 833 դիմում, որից 685-ը գրավոր, 148-ը բանավոր:

Գրանցված 685 գրավոր դիմումներից 185-ը (27%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 136-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 49-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 173-ը, 435ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 379-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 39 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 17-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 64 (9%),   պետական նպաստների 56 (8%), ավանդի փոխհատուցման 48 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 44 (6%), բնակարան հատկացնելու 36 (5%) և աշխատանք տրամադրելու 31 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 56 (38%), պետական նպաստների 28 (19%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 27 (18%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 14 (9%)   և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 10 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1167 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 788 գրություն, 379 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 379 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 278 (73%)-ը պարզաբանվել է, 60 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 20-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   21-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեխնիկական խնդիրների հետևանքով համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 7-ով ավելի է:

            2016Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4408 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4527 աճել է 119-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3146 Գրություններ 3474 աճել է 328-ով
3428 46 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 266 Ներքին փաստաշրջանառություն 220 նվազել է 46-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 996 Քաղաքացիների դիմումներ 833 նվազել է 163-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 724 ա. Գրավոր դիմումներ 685 նվազել է 39-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 272 բ. Բանավոր դիմումներ 148 նվազել է 124-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 766 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 521 նվազել է 245-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 217 Հսկողական փաստաթղթեր 245 աճել է 28-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 50 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 38 նվազել է 12-ով
       
 
  2016Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1118 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1167 աճել է 49-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 786 Պաշտոնական գրություններ 788 աճել է 2-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 332 Դիմումների պատասխաններ 379 աճել է 47-ով

 

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դիմումների տեսության վերլուծություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ս.թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4852 փաստաթուղթ, որից  3781-ը գրություն, 37-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 840-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 194-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 276-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 157-ը գրություն, 7-ը  իրավական ակտի նախագիծ, 112-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 965, որից    հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից    74-ը (68-ը` գրություն, 6-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 128-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 672 քաղաքացի, որից 115-ը  ներկայացրել է գրավոր,  194-ը՝   բանավոր դիմում,  363-ը  դիմել է    ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 840 դիմում, որից 646 գրավոր, 194-ը բանավոր:

Գրանցված 646  գրավոր դիմումներից  169-ը (26%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 124-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 45-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 148-ը, 409ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 340-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 49 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 20-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 69 (11%),   պետական նպաստների 57 (9%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 50 (8%), պրոթեզավորման 45 (7%) և աշխատանք տրամադրելու  35 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 49 (25%),   ավանդի փոխհատուցման 42 (22%), պետական նպաստների 35 (18%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 24 (12%)  վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1213 ելքագրված փաստաթուղթ՝  873 գրություն, 340 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 340 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 258 (76%)-ը պարզաբանվել է, 42 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 30-ը (9%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   10-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է  փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է  երկու քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ   տեխնիկական խնդիրների հետևանքով  համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 8-ով ավելի է:

  2016Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4180 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4852 աճել է 672-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3017 Գրություններ 3744 աճել է  764-ով
37 37 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 182 Ներքին փաստաշրջանառություն 194 աճել է  12-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 981 Քաղաքացիների դիմումներ 840 նվազել է  141-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 779 ա. Գրավոր դիմումներ 646 նվազել է  133-ով
  բ.  Բանավոր դիմումներ 202 բ.  Բանավոր դիմումներ 194 նվազել է 8-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 393 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 309 նվազել է  84-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 172 Հսկողական փաստաթղթեր 202 աճել է  30-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 54 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 35 նվազել է  19-ով
       
 
  2016Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ    ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1053 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1213 աճել է  160-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 762 Պաշտոնական գրություններ 873 աճել է 111-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 291 Դիմումների պատասխաններ 340 աճել է  49-ով

 

 

Ս.թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4218 փաստաթուղթ, որից  3249-ը գրություն, 35-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 688-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 246-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 251-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 138-ը գրություն,  113-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  62-ը, որից 51-ը  գրություն, 11-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 981, որից  164-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 5 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 544 քաղաքացի, որից 105-ը  ներկայացրել է գրավոր,  135-ը՝   բանավոր դիմում: Նշված քաղաքացիներից  ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  ընդունարան է դիմել  304-ը:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 688 դիմում, որից 553 գրավոր, 135-ը բանավոր:

Գրանցված 553  գրավոր դիմումներից  109-ը (20%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 65-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 44-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 150-ը, 434ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 358-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 48 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 28-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման 57 (10%), պետական նպաստների 52 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 51 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 44 (8%), պրոթեզավորման 43 (8%) և աշխատանք տրամադրելու  29 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (30%),   ավանդի փոխհատուցման 36 (27%), պետական նպաստների 18 (13%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 17 (13%)  վերաբերյալ դիմումները:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1063 ելքագրված փաստաթուղթ՝  705 գրություն, 358 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 358 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 292 (82%)-ը պարզաբանվել է, 25 (7%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (6%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   18-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է  փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է  երկու քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ ապրիլ ամսվա հաշվետվության մեջ մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 5-ով ավելի է համակարգում տեխնիկական խնդիրների հետևանքով 18315-17, 17988-17, 17558-17, 16615-17 և 15466-17 մտից համարների բացթողնման պատճառով:

Ս.թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4768 փաստաթուղթ, որից  3528-ը գրություն, 64-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 988-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 188-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 437-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 257-ը գրություն,  180-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  168-ը, որից 144-ը  գրություն, 24-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 773, որից  225-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 10 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 370 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 988 դիմում, որից 722 գրավոր, 266-ը բանավոր:

Գրանցված 722  գրավոր դիմումներից  99-ը (14%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 59-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 40-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 131-ը, 399ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 369-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 5 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 25-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 106 (15%), ավանդների փոխհատուցման 93 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 66 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 47 (7%),  աշխատանք տրամադրելու  52 (7%) և բնակարան հատկացնելու 43 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 63 (24%), պետական նպաստների 57 (21%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 57 (21%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 21 (8%) և   հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 18 (7%), վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1102 ելքագրված փաստաթուղթ՝  733 գրություն, 369 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 369 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 300 (81%)-ը պարզաբանվել է, 34 (9%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 19-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   16-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել են  երկու քաղաքացի: Միաժամանակ մեկ ընդունելություն կայացել է աշխատակազմի ղեկավարի մոտ, որին մասնակացել է մեկ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

  2016Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն

 

 

1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4088 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4768 աճել է  680-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 2636 Գրություններ 3592 աճել է 956-ով
3528 64 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 236 Ներքին փաստաշրջանառություն 188 նվազել է  48-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1216 Քաղաքացիների դիմումներ 988 նվազել է 228-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 656 ա. Գրավոր դիմումներ 722 աճել է  66-ով
  բԲանավոր դիմումներ 560 բԲանավոր դիմումներ 266 նվազել է  294-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 686 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 370 նվազել է  316-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 214 Հսկողական փաստաթղթեր 225 աճել է  11-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 104 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 144 աճել է 40-ով

 

  2016Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒԿԱՏԱՐՎԱԾ    ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 888 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1102 աճել է  214-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 614 Պաշտոնական գրություններ 733 աճել է  119-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 274 Դիմումների պատասխաններ 369 աճել է 95-ով

 

Ս.թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4833 փաստաթուղթ, որից  3601-ը պաշտոնական գրություն, 925-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 307-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 464–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 254-ը պաշտոնական գրություն,  210-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  126-ը, որից 107-ը  պաշտոնական գրություն, 19-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1387, որից  312-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 49 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության  կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 23  իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 299 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 925 դիմում, որից 775 գրավոր, 150-ը բանավոր:

Գրանցված 775  գրավոր դիմումներից 113-ը (%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 67-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 46-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 178-ը, 663-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 605-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 47 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 11-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 105 (13%),  ավանդների փոխհատուցման 91 (12%), հումանիտար օգնության 68 (9%), աշխատանք տրամադրելու 52 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 51 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 46 (6%),  վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունները 80 (10%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 44 (29%), ավանդի փոխհատուցման 33 (22%) պետական նպաստների 28 (19%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 20 (13%), վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1461 ելքագրված փաստաթուղթ՝  856 պաշտոնական գրություն, 605 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 605 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 393 (65%)-ը պարզաբանվել է, 171 (28%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   18-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 372 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 299 Նվազել է  73- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ -835 քաղաքացիների դիմումներ – 775 Նվազել է  60- ով

 

պաշտոնական գրություններ – 3355 պաշտոնական գրություններ – 3601 աճել է  246-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1287 ելքագրվել  է  փաստաթուղթ – 1461 աճել է 174 -ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս  քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն`  չորս  քաղաքացու մասնակցությամբ աճել 1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի  մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ անփոփոխ

 

 Ս.թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4560 փաստաթուղթ, որից  3355-ը պաշտոնական գրություն, 1038-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 167-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 421–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 213-ը պաշտոնական գրություն,  208-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  103-ը, որից 77-ը  պաշտոնական գրություն, 26-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1025, որից  228-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 62 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության  կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8  իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 372 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1038 դիմում, որից 835 գրավոր, 203-ը բանավոր:

Գրանցված 835  գրավոր դիմումներից 157-ը (19%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 108-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 49-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 141-ը, 502-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 487-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 14 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 60-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  հումանիտար օգնության 87 (11%),  ավանդների փոխհատուցման 77 (9%), , աշխատանք տրամադրելու 56 (7%), պետական նպաստների 41 (5%) վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունները 45 (5%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 50 (24%), ավանդի փոխհատուցման 35 (17%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 42 (21%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 28 (14%), ինչպես նաև հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 17 (8%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1287 ելքագրված փաստաթուղթ՝  785 պաշտոնական գրություն, 502 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 502 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 339 (68%)-ը պարզաբանվել է, 108 (21%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 30-ը (6%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   25-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

 

2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 372 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 343 աճել է   29- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ -835 քաղաքացիների դիմումներ – 747 աճել է   88- ով
պաշտոնական գրություններ – 3355 պաշտոնական գրություններ – 3000 աճել է  355-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1287 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1127 աճել է 160 -ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս  քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն`  հինգ քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել  է  1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի  մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ անփոփոխ

 

Ս.թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4158 փաստաթուղթ, որից  3000-ը պաշտոնական գրություն, 938-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 220-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 322–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 165-ը պաշտոնական գրություն,  157-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  105-ը, որից 87-ը  պաշտոնական գրություն, 18-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 879, որից  198-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 34 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 7 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 343 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 938 դիմում, որից 747 գրավոր, 191-ը բանավոր:

Գրանցված 747 գրավոր դիմումներից 121-ը (16%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 74-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 47-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 170-ը, համապատասխան ընթացք է տրվել 456-ին: Ընթացք ստացածներից 16-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 32 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 8-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  պետական նպաստների 85 (11%), ավանդների փոխհատուցման 80 (11%), հումանիտար օգնության 67 (9%), աշխատանք տրամադրելու 61(8%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 57(8%) վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունները 63 (8%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 54 (28%), ավանդի փոխհատուցման 44 (23%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 26 (14%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 17 (9%)   վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1127 ելքագրված փաստաթուղթ՝  711 պաշտոնական գրություն, 416 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 416 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 267 (64%)-ը պարզաբանվել է, 122 (29%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   11-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է հինգ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

 

2016թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 343 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 304 աճել է   39- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  747 քաղաքացիների դիմումներ –  788 Նվազել է  41 – ով
պաշտոնական գրություններ – 3000 պաշտոնական գրություններ – 2793 աճել է 207 -ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1127 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1034 աճել է  93-ով
փոխնախարարների երեք ընդունելություն` հինգ քաղաքացումասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացու մասնակցությամբ աճել է  1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել աճել է  1-ով

 

 

 

Ս.թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3747 փաստաթուղթ, որից  2793-ը պաշտոնական գրություն, 788-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 166-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 124-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 85-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 51 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 304 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 788 դիմում, որից 657 գրավոր, 131-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 173-ը ստացվել է  նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից, որից 77-ը ստացվել է ՀՀԿառավարության աշխատակազմից, որից 6-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 127-ը (19%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 93-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 34-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր):  Ստացված 657 գրավոր դիմումներից  154-ը դեռևս ուսումնասիրման փուլում է, 376-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 334-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, 19  դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 22-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  հումանիտար օգնության 68 (10%), պետական նպաստների 59 (9%), ավանդների փոխհատուցման 50(8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 48 (7%), սոցիալական աջակցության 48 (7%),  կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունների 39 (6%),   բնակարան հատկացնելու  33 (5%) և  աշխատանք տրամադրելու 33 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 45 (34%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 28 (21%), պետական  նպաստների 22 (17%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման  6 (5%)   վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1034 ելքագրված փաստաթուղթ՝  700 պաշտոնական գրություն, 334 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 334 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 201 (60%)-ը պարզաբանվել է, 110 (33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   8-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 961  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն,   որից  178-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

 

 

2016 թվականի օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4685 փաստաթուղթ, որից 3618-ը պաշտոնական գրություն, 872-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 195-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 126-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 55-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 42 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 872 դիմում, որից 754-ը գրավոր, 118-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 154-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 260-ը (34%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 172-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 88-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Ստացված դիմումներից 169-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 339-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել սոցիալական աջակցության 96 (12%), պետական նպաստների 63 (8%), հումանիտար օգնության 51(6%),  ավանդների փոխհատուցման 46(6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 42 (5%) և կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 39 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 33 (28), պետական  նպաստների 28 (24%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 16 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման  12 (10%), աշխատանք տրամադրելու 10 (8%) և  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 9 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1106 ելքագրված փաստաթուղթ՝  767 պաշտոնական գրություն, 339 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 339 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 234 (61%)-ը պարզաբանվել է, 124 (31%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 32-ը (6%) վերահասցեագրվել է  պետական այլ մարմիններ, իսկ 7-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 781 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 164-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

 

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

 

2016թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 270 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 244 աճել է  26- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  872 քաղաքացիների դիմումներ –  867 աճել է  5- ով
պաշտոնական գրություններ – 3618 պաշտոնական գրություններ –3695 նվազել է    77-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1106 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1035 աճել է  71-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` երկու քաղաքացումասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացումասնակցությամբ անփոփոխ
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել անփոփոխ

 

 

2016 թվականի հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4800  փաստաթուղթ, որից 3695-ը պաշտոնական գրություն, 867-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 238-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 178-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 40-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 51 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 867 դիմում, որից 732-ը գրավոր, 135-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 109-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 335-ը (46%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 244-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 91-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 95-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 319-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 55 (8%), սոցիալական աջակցության 51 (7%),  ավանդների փոխհատուցման՝ 46(6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման՝ 35(5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 37 (27%) պետական  նպաստների՝ 35 (26%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 15 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 7(5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1035 ելքագրված փաստաթուղթ՝  716 պաշտոնական գրություն, 319 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 319 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 210 (66%)-ը պարզաբանվել է, 80 (25%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 22-ը (7%)վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ 7-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 6  իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է  920  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն, որից  209-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության կողմից նախապատրաստվել է 5 գրության և 1 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի: Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

 

2016թ. հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 244 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 435 նվազել է 189- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  867 քաղաքացիների դիմումներ –  996 նվազել է 129- ով
պաշտոնական գրություններ – 3695 պաշտոնական գրություններ – 3412 աճել է 283-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1035 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 786 աճել է 249-ով
փոխնախարարի երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն` վեց քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել  է 1-ով
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել նախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ  նվազել  է  1 -ով

 

2016 թվականի հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4408 փաստաթուղթ, որից 3146-ը պաշտոնական գրություն, 996-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 266-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 184-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 78-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 56 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 996 դիմում, որից՝ 724-ը գրավոր, 272-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 163-ը ստացվել է  նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 227-ը (31%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 129-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 98-ը իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 144-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 332-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 67 (9%), պետական նպաստների 62 (9%), հումանիտար օգնության 51 (7%), կենսաթոշակի վճարման և վերանայման 40 (6%),  աշխատանքի տեղավորման 42 (6%) և սոցիալական աջակցության 35 (5%)   վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստի՝ 73 (27%), ավանդների փոխհատուցման 68 (25%), կենսաթոշակի վճարման և վերանայման 38 (14%) և հաշմանդամության խմբի 19 (7%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1118 ելքագրված փաստաթուղթ՝  786 պաշտոնական գրություն, 332 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 332 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 222 (67%)-ը պարզաբանվել է, 77 (23%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 22-ը (7%) վերահասցեագրվել  է  պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 4  իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է  907  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն, որից 139-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է 2 գրության և 2 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է վեց քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. մայիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 435 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը -393 աճել է 42- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  996 քաղաքացիների դիմումներ – 981 աճել է 15-ով

 

պաշտոնական գրություններ – 3412 պաշտոնական գրություններ –  3017 աճել է 395-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 786 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1053 նվազել  է  267 -ով
փոխնախարարի երեք ընդունելություն` վեց քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ աճել է 2-ով
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել նախարարի մեկ   ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ  նվազել  է  1 -ով

 

2016 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4180 փաստաթուղթ, որից՝ 3017-ը պաշտոնական գրություն, 981-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 182-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 182-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 69-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 53 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 981 դիմում, որից 779-ը՝ գրավոր, 202-ը՝ բանավոր: Գրավոր դիմումներից 191-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 127-ը (16%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 115-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 112-ը իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 153-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 291-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 106 (14%), պետական նպաստների 75 (10%), աշխատանքի տեղավորման 42 (6%), հաշմանդամությանխմբի 33 (5%), հումանիտար օգնության 36 (5%), վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 82 (41%) ընտանեկան նպաստի՝ 49 (24%), դիմումների ընթացքի 28 (14%), կենսաթոշակի վճարման և չափի վերանայման 16 (8%), հաշմանդամության խմբի 11(6%) վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1053 ելքագրված փաստաթուղթ՝  762 պաշտոնական գրություն, 291 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 291 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 155 (53%)-ը պարզաբանվել է, 96(33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 32-ը (11%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 8-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 13 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 786ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 172-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է 9 գրության և 3 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

 

2016թ. մայիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 393 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 428 նվազել է 35-ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  981 քաղաքացիների դիմումներ –  811 աճել է  170-ով

 

պաշտոնական գրություններ –  3017 պաշտոնական գրություններ –  3217 Նվազել է 200-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1053 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 1065 նվազել  է   12-ով
փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ
նախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ

 

2016 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4216 փաստաթուղթ, որից 3217-ը պաշտոնական գրություն, 811-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 191-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված փաստաթղթերից 153-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 62-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 31 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 811 դիմում, միաժամանակ  նախարարություն է  այցելել 428 քաղաքացի: Ստացված դիմումներից ներկայացվել է 542 գրավոր, որից 159-ը  նախարարություն այցելած քաղաքացիներից և 269-ը բանավոր  դիմումներ:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 117-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 43-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 74-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 148-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 319-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հումանիտար օգնության 82 (15%), ավանդների փոխհատուցման՝ 56 (10%), հաշմանդամության խմբի 31 (6%), ընտանեկան նպաստի29 (5%), կենսաթոշակի վճարման 29 (5%), տուն-ինտերնատ տեղավորելու 24 (4%), աշխատանք տրամադրելու 22 (4%) և լսողական սարք տրամադրելու 19 (4%)   վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 89 (33%), ընտանեկան նպաստի 45 (17%),  կենսաթոշակի վճարման 32 (12%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 29 (11%) և հաշմանդամության խմբի 25 (9%) վերաբերյալ դիմումները:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1065 ելքագրված փաստաթուղթ՝  746 պաշտոնական գրություն, 319 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 319 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 193 (60%)-ը պարզաբանվել է, 105 (33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 11-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 10-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 7 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 707 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 162-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է յոթ գրության և մեկ քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր: Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

2016թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. մարտ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 428 ընդունելության  բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 625 նվազել է 197-ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  811 քաղաքացիների դիմումներ – 1117 նվազել է  306-ով

 

պաշտոնական գրություններ –  3217 պաշտոնական գրություններ – 3078 աճել  է   139-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1065 ելքագրվել է  փաստաթուղթ -1072 նվազել  է   7-ով
փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն` երկու քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել է    1-ով
նախարարի մեկ   ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի մոտ   ընդունելություն չի կայացել  աճել է   1-ով

 

2016 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4389 փաստաթուղթ, որից 3078-ը պաշտոնական գրություն, 1117-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 193-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 215-ը ստացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմից, որից 85-ը վերջինիս կողմից ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 30 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 625 քաղաքացի: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1117 դիմում, որից  653-ը գրավոր, 464-ը բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 161-ը ներկայացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Նշված դիմումներից 131-ը (20%) պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 73-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 58-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 191-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 97 (15%), հումանիտար օգնության 72 (11%) կենսաթոշակի վճարման 53 (8%), աշխատանք տրամադրելու 39 (6%), ընտանեկան նպաստի 38 (6%) և հաշմանդամության խմբի 27 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 138  (30%),  կենսաթոշակի վճարման 52 (11%), ընտանեկան նպաստի՝ 47 (10%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 34 (7%), մայրության նպաստի 33 (7%), հաշմանդամության խմբի 26 (6%) և դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (9%)  վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1072 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 760 պաշտոնական գրություն, 312 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 312 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 222 (71%)-ը պարզաբանվել է, 58 (19%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 21-ը (7%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 11-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 678 ամրագրված ժամկետներով, որից՝  պետական կառավարման մարմիններից ստացված 212 հսկողական փաստաթղթերի կատարումը:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության կողմից նախապատրաստվել է երկու գրության պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

2016թ. մարտ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. փետրվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ Համեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 625 ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 686 նվազել է 61-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 1117 քաղաքացիների դիմումներ – 1216 նվազել է 99-ով
պաշտոնական գրություններ – 3078 պաշտոնական գրություններ – 2636 աճել է 43-ով
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 1072 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 888 աճել է 184-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ աճել է 1-ով
աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել աշխատակազմի ղեկավարի մեկ  ընդունելություն՝ կոլեկտիվ՝ 4 մասնակից նվազել է 1-ով
նախարարի մոտ  ընդունելություն չի կայացել նախարարի մոտ մեկ  ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել է 1-ով

 

2016 թվականի փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4088 փաստաթուղթ, որից 2636-ը պաշտոնական գրություն, 1216-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 236-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 214-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 104-ը վերջինիս կողմից ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից  ստացվել է 40 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է  այցելել 686 քաղաքացի, որոնցից 126-ը  ներկայացրել է գրավոր դիմում, իսկ 560-ին տրվել է բանավոր պարզաբանումներ: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1216 դիմում, որից  656 գրավոր, 560 բանավոր:

Նշված դիմումներից 126-ը (20%) պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 75 համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 51 իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 113ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 106 (16%), ընտանեկան նպաստի 44 (7%), հեռուսատատեսային ընդունիչ սարք հատկացնելու 39(6%), հումանիտար օգնության 36 (6%), հաշմանդամության խմբի 34 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման 181 (32%)ընտանեկան նպաստի՝ 52 (9%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 51 (9 %), մայրության նպաստի 49 (9%),թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի 43 (8.%), կենսաթոշակ 41 (7%)երեխայի խնամքի նպաստի 41 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 888 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 614 պաշտոնական գրություն, 274 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 274 դիմումի պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 214(78%) պարզաբանվել է, 31 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 14-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 15-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 3 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 471 ամրագրված ժամկետներով և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 214 հսկողական փաստաթղթերի կատարումը:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի մոտ կազմակերպվել է մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի  աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի, աշխատակազմի ղեկավարի մոտ մեկ կոլեկտիվ ընդունելություն՝ միևնույն հարցի վերաբերյալ չորս անձի մասնակցությամբ:

2016թ. փետրվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հունվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ Համեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 686 ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 350 աճել է 336-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 1216 քաղաքացիների դիմումներ – 604 աճել է 612-ով
պաշտոնական գրություններ – 2636 պաշտոնական գրություններ – 1968 աճել է 668-ով
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 888 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 532 աճել է 356-ով
փոխնախարարների մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացիների մասնակցությամբ նվազել է 1-ով
աշխատակազմի ղեկավարի մեկ ընդունելություն՝ կոլեկտիվ՝ 4 մասնակից աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել աճել է 1-ով
նախարարի մոտ մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել աճել է 1-ով

 

2016 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2443 փաստաթուղթ, որից 1838-ը պաշտոնական գրություն, 604-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 130-ը  ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 136-ը ստացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմից, որից 61-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 350 քաղաքացի: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 604 դիմում, որից 328 գրավոր, 276-ը բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 75-ը ներկայացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից: Նշված դիմումներից 68-ը պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 38-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 30-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 56-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Գրավոր  դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 41 (12%), ընտանեկան նպաստի վերաբերյալ 31 (9%), հումանիտար օգնության 24 (7%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի 22 (7%), հաշմանդամության խմբի 20 (6%), հեռուսատատեսային ընդունիչ սարք հատկացնելու 17 (5%), աշխատանք տրամադրելու 17 (5%) և կենսաթոշակի նշանակման 16 (5%)  վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 46 (17%), չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգի՝ 39 (14%), կենսաթոշակի՝ 36 (13%), երեխայի  ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 32 (12%), ընտանեկան նպաստի՝ 31 (11%), թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի՝ 31 (11%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 532 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 353 պաշտոնական գրություն, 157 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 157 դիմումի պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 114 (72%)-ը պարզաբանվել է, 20 (13%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (10%)վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 8-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 7 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է պետական կառավարման մարմիններից ստացված 127 հսկողական և 516 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի կատարումը:

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի: Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. հունվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2015թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ Համեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 350 ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 294 աճել է 56-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 604 քաղաքացիների դիմումներ – 804 նվազել է 200-ով
պաշտոնական գրություններ – 1968 պաշտոնական գրություններ – 3141 (ներառյալ ներքին փաստաթղթաշրջանառությունը) նվազել է 1173-ով
ներքին փաստաթղթաշրջանառություն – 130
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 532 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 751 նվազել է 219-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն՝ վեց քաղաքացիների մասնակցությամբ նվազել է 1-ով
Նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել Նախարարի մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել է 1-ով

 

Արխիվ     2015    2014     2013

 

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png