Գլխավոր ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 

2020թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 8113 փաստաթուղթ, որից 2193 գրություն, 97 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2706 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3117 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2606:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 719 քաղաքացի, որից 268-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 412-ը՝ բանավոր դիմում, 39-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2706  դիմում, որից 2294-ը գրավոր է, 412-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2144-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 150-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3258 փաստաթուղթ,  որից 1448 գրություն, 1755  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  55 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   35-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  1755 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 743 (42%)-ը պարզաբանվել է, 813 (46%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 24-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 175-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 862 (38%), օգնություն հատկացնելու 482 (21%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 331 (14%),  կենսաթոշակային նպաստների 191 (8%), բնակարան հատկացնելու  137 (6%),հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 81 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 71 (3%) և տարեցների հիմնահարցերի 55 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 124 (30%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 119 (29%), բնակարան հատկացնելու  54 (13%), կենսաթոշակային նպաստների 25 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 20 (5%), օգնություն հատկացնելու 24 (6%), ավանդի փոխհատուցման 11 (3%) ,հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 12 (3%), աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 7 (2%)  և տարեցների հիմնահարցերի 7 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում   նախարարի   և   փոխնախարարների  մոտ ընդունելություն չի կայացել։

  2019Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 2411 7131 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 3117 8113 Աճել է 982
2 Գրություններ, որից՝ 30-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2333 Գրություններ,  որից՝  97-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2290 Նվազել է -43
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 2411 Ներքին փաստաշրջանառություն 3117 Աճել է 706
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2387 Քաղաքացիների դիմումներ 2706 Աճել է 319
  ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 13-ԹԵԺ ԳԻԾ 1863 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 23 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2294 Աճել է 431
  բ.  Բանավոր դիմումներ 524 բ.  Բանավոր դիմումներ 412 Նվազել է -112
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1350 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 719 Նվազել է -631
  ա. Գրավոր դիմումներ 334 ա. Գրավոր դիմումներ 267 Նվազել է -67
  բ.  Բանավոր դիմումներ 524 բ.  Բանավոր դիմումներ 412 Նվազել է -112
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       492 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       39 Նվազել է -453
6 Հսկողական փաստաթղթեր 466 Հսկողական փաստաթղթեր 262 Նվազել է -204
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 75 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 138 Աճել է 63
             
  2019Թ.ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2892 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3258 Աճել է 366
2 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 89 օրենսդրական ակտի նախագիծ 1074 Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -55 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1503 Աճել է 429
3 Դիմումների պատասխաններ 1818 Դիմումների պատասխաններ 1755 Նվազել է -63

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2020թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7909 փաստաթուղթ, որից 2482 գրություն, 134 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2202 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3091 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3627:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 745 քաղաքացի, որից 247-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 389-ը՝ բանավոր դիմում, 109-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2202  դիմում, որից 1813-ը գրավոր է, 389-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1632-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 181-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3574 փաստաթուղթ,  որից 1312 գրություն, 2218  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  44 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   29-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  2218  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1098 (50%)-ը պարզաբանվել է, 858 (39%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 224-ը (10%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 38-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

 Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 777 (43%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 373 (21%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 159 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 108 (6%), բնակարան հատկացնելու  86 (5%), օգնություն հատկացնելու 57 (3%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 54 (3%), տարեցների հիմնահարցեր 63 (3%), կենսաթոշակային նպաստների 41 (2%) և աշխատանք տրամադրելու  42 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 134 (34%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 110 (28%), բնակարան հատկացնելու  48 (12%), կենսաթոշակային նպաստների 36 (9%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 9 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 13 (3%), օգնություն հատկացնելու 9 (2%), ավանդի փոխհատուցման 9 (2%)  և  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 6 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում   նախարարի   և   փոխնախարարների  մոտ ընդունելություն չի կայացել։

  2019Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 2448 7409 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 3091 7909 Աճել է 500
2 Գրություններ, որից՝ 30-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2450 Գրություններ,  որից՝  134-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2616 Աճել է 166
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 2448 Ներքին փաստաշրջանառություն 3091 Աճել է 643
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2511 Քաղաքացիների դիմումներ 2202 Նվազել է -309
  ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ 1689 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 24 -ԹԵԺ ԳԻԾ 1813 Աճել է 124
  բ.  Բանավոր դիմումներ 822 բ.  Բանավոր դիմումներ 389 Նվազել է -433
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1567 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 745 Նվազել է -822
  ա. Գրավոր դիմումներ 272 ա. Գրավոր դիմումներ 247 Նվազել է -25
  բ.  Բանավոր դիմումներ 822 բ.  Բանավոր դիմումներ 389 Նվազել է -433
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       473 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       109 Նվազել է -364
6 Հսկողական փաստաթղթեր 445 Հսկողական փաստաթղթեր 343 Նվազել է -102
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 83 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 157 Աճել է 74
           
  2019Թ.ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2943 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3574 Աճել է 631
2 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 79 օրենսդրական ակտի նախագիծ 1071 Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ –44 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1356 Աճել է 285
3 Դիմումների պատասխաններ 1872 Դիմումների պատասխաններ 2218 Աճել է 346

 

01.09.2020-30.09.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ     

        2020թ. սեպտեմբեր  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 9696 փաստաթուղթ, որից 2426 գրություն, 68 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3744 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3458 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3784:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1187 քաղաքացի, որից 412-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 691-ը՝ բանավոր դիմում, 84-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3744  դիմում, որից  3053-ը գրավոր է, 691-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2862-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 191-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4635 փաստաթուղթ,  որից 1473 գրություն, 3104 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  58 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   33-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  3104  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1668 (54%)-ը պարզաբանվել է, 1076 (35%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 57-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 303-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1105 (36%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 476 (16%), օգնություն հատկացնելու 313 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 238 (8%), բնակարան հատկացնելու  202 (7%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 149 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 147 (5%),  կենսաթոշակային նպաստների 110 (4%),  աշխատանք տրամադրելու 99 (3%) , տարեցների հիմնահարցերի 97 (3%) և  ավանդի փոխհատուցման 52 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 155 (22%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 144 (21%), բնակարան հատկացնելու  144 (21%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 59 (9%), սոցիալական աջակցության նպաստների 49 (7%), ավանդի փոխհատուցման 38 (5%), օգնություն հատկացնելու 32 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 21 (3%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 16 (2%)  և տեղեկատվության տրամադրման 11 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարների  երեք  ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս  քաղաքացի։

 

  2019Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 2184 7236 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 3458 9696 Աճել է 2460
2 Գրություններ, որից՝43-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2554 Գրություններ,  որից՝  68-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2494 Նվազել է -60
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 2184 Ներքին փաստաշրջանառություն 3458 Աճել է 1274
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2498 Քաղաքացիների դիմումներ 3744 Աճել է 1246
  ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 6-ԹԵԺ ԳԻԾ 1760 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ -36  ԹԵԺ ԳԻԾ 3053 Աճել է 1293
  բ.  Բանավոր դիմումներ 738 բ.  Բանավոր դիմումներ 691 Նվազել է -47
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1384 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1187 Նվազել է -197
  ա. Գրավոր դիմումներ 313 ա. Գրավոր դիմումներ 412 Աճել է 99
  բ.  Բանավոր դիմումներ 738 բ.  Բանավոր դիմումներ 691 Նվազել է -47
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       333 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       84 Նվազել է -249
6 Հսկողական փաստաթղթեր 483 Հսկողական փաստաթղթեր 392 Նվազել է -91
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 80 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 146 Աճել է 66
           
  2019Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3288 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4635 Աճել է 1347
2 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ -78 օրենսդրական ակտի նախագիծ 1176 Պաշտոնական գրություններ,  որից՝- 58 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1531 Աճել է 355
3 Դիմումների պատասխաններ 2112 Դիմումների պատասխաններ 3104 Աճել է 992

                                                   01.08.2020-31.08.2020 

 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

2020թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության                                                           վերաբերյալ

2020թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 9345 փաստաթուղթ, որից 2278 գրություն, 41 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3599 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3427 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3834:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1109 քաղաքացի, որից 209-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 881-ը՝ բանավոր դիմում, 19-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3599  դիմում, որից  2718-ը գրավոր է, 881-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2597-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 121-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4378 փաստաթուղթ,  որից 1193 գրություն, 3124 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  61 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   22-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  3124  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1890 (60%)-ը պարզաբանվել է, 929 (30%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 48-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 257-ին (8%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1041 (38%),  օգնություն հատկացնելու 320 (12%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 260 (10%), բնակարան հատկացնելու  220 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 214 (8%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 179 (7%), կենսաթոշակային նպաստների 161 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 100 (4%),   աշխատանք տրամադրելու 83 (3%) և  ավանդի փոխհատուցման 48 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 183 (21%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 172 (20%), օգնություն հատկացնելու 122 (14%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 87 (10%), բնակարան հատկացնելու  89 (10%), ավանդի փոխհատուցման 51 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 47 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 35 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 26 (3%)  և տեղեկատվության տրամադրման 15 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է նախարարի   մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի: Կայացել է  փոխնախարարների   երեք  ընդունելություն, որին մասնակցել է  յոթ քաղաքացի։

 

  2019Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՕԳՈՍՏՈՍ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝2290 7813 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 3427 9345 Աճել է 1532
2 Գրություններ, որից՝42-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2910 Գրություններ,  որից՝  41-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2319 Նվազել է -591
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 2290 Ներքին փաստաշրջանառություն 3427 Աճել է 1137
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2613 Քաղաքացիների դիմումներ 3599 Աճել է 986
  ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 8-ԹԵԺ ԳԻԾ 1932 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝57 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2718 Աճել է 786
  բ.  Բանավոր դիմումներ 681 բ.  Բանավոր դիմումներ 881 Աճել է 200
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1376 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1090 Նվազել է -286
  ա. Գրավոր դիմումներ 428 ա. Գրավոր դիմումներ 209 Նվազել է -219
  բ.  Բանավոր դիմումներ 681 բ.  Բանավոր դիմումներ 881 Աճել է 200
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       267 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       19 Նվազել է -248
6 Հսկողական փաստաթղթեր 370 Հսկողական փաստաթղթեր 383 Աճել է 13
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 82 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 109 Աճել է 27
           
  2019Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2624 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4378 Աճել է 1754
2 Պաշտոնական գրություններ, որից՝62 օրենսդրական ակտի նախագիծ 905 Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -61 օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1254 Աճել է 349
3 Դիմումների պատասխաններ 1719 Դիմումների պատասխաններ 3124 Աճել է 1405

 

                                                       01.07.2020-31.07.2020 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաևնախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության   վերաբերյալ

2020թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 12129 փաստաթուղթ, որից 2749 գրություն, 39 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  5107 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 4234 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 5269:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1259 քաղաքացի, որից 138-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1121-ը՝ բանավոր դիմում ։

Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5107  դիմում, որից  3986-ը գրավոր է, 1121-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 3820-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 166-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 6089 փաստաթուղթ,  որից 1249 գրություն, 4786 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  54 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   27-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  4786  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 3608 (75%)-ը պարզաբանվել է, 806 (17%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 104-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 268-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 1148 (29%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 900 (23%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 420 (11%), կենսաթոշակային նպաստների 334 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 318 (8%), բնակարան հատկացնելու  269 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 228 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 141 (4%),   աշխատանք տրամադրելու 95 (2%) և  ավանդի փոխհատուցման 79 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 394 (35%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 184 (16%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 166 (15%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 112 (10%), ավանդի փոխհատուցման 63 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 54 (5%), բնակարան հատկացնելու  46 (4%), կենսաթոշակային նպաստների 28 (2%) , տեղեկատվության տրամադրման 26 (2%) և աշխատանք տրամադրելու 23 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է   փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի։

 

  2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 2561 7436 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 4234 12129 Աճել է 4693
2 Գրություններ, որից՝ 39-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2626 Գրություններ, որից՝ 39-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2788 Աճել է 162
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 2561 Ներքին փաստաշրջանառություն 4234 Աճել է 1673
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2249 Քաղաքացիների դիմումներ 5107 Աճել է 2858
  ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 12-ԹԵԺ ԳԻԾ 1635 ա.  Գրավոր դիմումներ, որից՝  27-ԹԵԺ ԳԻԾ 3986 Աճել է 2351
  բ.  Բանավոր դիմումներ 614 բ.  Բանավոր դիմումներ 1121 Աճել է 507
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1205 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1259 Աճել է 54
  ա. Գրավոր դիմումներ 256 ա. Գրավոր դիմումներ 138 Նվազել է -118
  բ.  Բանավոր դիմումներ 614 բ.  Բանավոր դիմումներ 1121 Աճել է 507
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       335 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0 Նվազել է -335
6 Հսկողական փաստաթղթեր 691 Հսկողական փաստաթղթեր 442 Նվազել է -249
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 221 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 135 Նվազել է -86
           
  2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՀՈՒԼԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3391 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 6089 Աճել է 2698
2 Պաշտոնական գրություններ, որից՝62 օրենսդրական ակտի նախագիծ 1126 Պաշտոնական գրություններ, որից՝  64-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1303 Աճել է 177
3 Դիմումների պատասխաններ 2265 Դիմումների պատասխաններ 4786 Աճել է 2521

                 

  01.06.2020-30.06.2020 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ        

2020թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաևնախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության                                                                վերաբերյալ

2020թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 17508 փաստաթուղթ, որից 3232 գրություն, 56 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  6419 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 7801 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 5469:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 853 քաղաքացի, որից 270-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 583-ը՝ բանավոր դիմում, 0-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6419  դիմում, որից  5836-ը գրավոր է, 583-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 5631-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 205-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 6934 փաստաթուղթ,  որից 1188 գրություն, 5682 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   38-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 5682 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 4636 (82%)-ը պարզաբանվել է, 754 (13%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 114-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 178-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 2515 (43%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 921 (16%), կենսաթոշակային նպաստների 403 (7%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 385 (7%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 384 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 379 (6%), բնակարան հատկացնելու  218 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 183 (3%),   աշխատանք տրամադրելու 159 (3%), ավանդի փոխհատուցման 129 (2%), տեղեկատվության տրամադրման 41 (1%), տարեցների հիմնահարցերի 35 (1%) և երեխաների և կանանց իրավունքների պաշտպանության 34 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 145 (25%), օգնություն հատկացնելու 125 (21%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 94 (16%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 48 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 43 (7%), ավանդի փոխհատուցման 39 (7%), տեղեկատվության տրամադրման 22 (4%), բնակարան հատկացնելու  21 (4%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 14 (2%), կենսաթոշակային նպաստների 14 (2%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 11 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է տասներեք քաղաքացի։

  2019Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 1206 5284 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 7801 17508 Աճել է 12224
2 Պաշտոնական գրություններ 2097 Գրություններ, որից՝ 56-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3288 Աճել է 1191
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 1206 Ներքին փաստաշրջանառություն 7801 Աճել է 6595
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1981 Քաղաքացիների դիմումներ 6419 Աճել է 4438
  ա. Գրավոր դիմումներ 1484 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 29-ԹԵԺ ԳԻԾ 5836 Աճել է 4352
  բ.  Բանավոր դիմումներ 497 բ.  Բանավոր դիմումներ 583 Աճել է 86
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1219 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 853 Նվազել է -366
  ա. Գրավոր դիմումներ 309 ա. Գրավոր դիմումներ 270 Նվազել է -39
  բ.  Բանավոր դիմումներ 497 բ.  Բանավոր դիմումներ 583 Աճել է 86
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       413 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0 Նվազել է -413
6 Հսկողական փաստաթղթեր 430 Հսկողական փաստաթղթեր 508 Աճել է 78
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 135 Աճել է 62
           
  2019Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՀՈՒՆԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2843 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 6934 Աճել է 4091
2 Պաշտոնական գրություններ 974 Պաշտոնական գրություններ, որից՝  64-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1252 Աճել է 278
3 Դիմումների պատասխաններ 1869 Դիմումների պատասխաններ 5682 Աճել է 3813

 

               

     01.05.2020-31.05.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. մայիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության

վերաբերյալ

2020թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 19436  փաստաթուղթ, որից 2034 գրություն, 62 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  14900 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2440 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 13212:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 678 քաղաքացի, որից 211-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 467-ը՝ բանավոր դիմում, 0-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան (Մայիս ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելության բաժինը հիմնականում  իր գործառույթներն իրականացրել է հեռավար եղանակով՝ քաղաքացիների խնդիրներին անդրադառնալով բջջային հեռախոսազանգերի միջոցով):

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 14900  դիմում, որից  14433-ը գրավոր է, 467-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 14038-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 395-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

 Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 18112 փաստաթուղթ,  որից 965 գրություն, 17083 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   35-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 17083 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 16359 (96%)-ը պարզաբանվել է, 472 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 118-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 134-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 9913 (69%), տեղեկատվության տրամադրման 1796 (12%), սոցիալական աջակցության նպաստների 563 (4%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 551 (4%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 423 (3%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 317 (2%), կենսաթոշակային նպաստների 238 (2%), բնակարան հատկացնելու  198 (1%),  ավանդի փոխհատուցման 185 (1%) և աշխատանքի տրամադրելու 131 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 103 (22%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 79 (17%), տեղեկատվության տրամադրման 70 (15 %),  դիմումի ընթացքի ճշգրտման 44 (9%), ավանդի փոխհատուցման 46 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 45 (10%), սոցիալական աջակցության նպաստների 34 (7%) և բնակարան հատկացնելու  18 (4%),    վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունելություն չի կայացել արտակարգ դրությամբ պայմանավորված։

  2019Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 449 7208 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 2440 19436 Աճել է 12228
2 Պաշտոնական գրություններ 3813 Գրություններ,  որից՝ 62 -օրենսդրական ակտի նախագիծ 2096 Նվազել է -1717
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 449 Ներքին փաստաշրջանառություն 2440 Աճել է 1991
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2946 Քաղաքացիների դիմումներ 14900 Աճել է 11954
  ա. Գրավոր դիմումներ 2223 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ 14433 Աճել է 12210
  բ.  Բանավոր դիմումներ 723 բ.  Բանավոր դիմումներ 467 Նվազել է -256
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1545 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 678 Նվազել է -867
  ա. Գրավոր դիմումներ 379 ա. Գրավոր դիմումներ 211 Նվազել է -168
  բ.  Բանավոր դիմումներ 723 բ.  Բանավոր դիմումներ 467 Նվազել է -256
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       443 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0 Նվազել է -443
6 Հսկողական փաստաթղթեր 431 Հսկողական փաստաթղթեր 540 Աճել է 109
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 150 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 120 Նվազել է -30
           
  2019Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2105 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 18112 Աճել է 16007
2 Պաշտոնական գրություններ 983 Պաշտոնական գրություններ, որից՝   64-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1029 Աճել է 46
3 Դիմումների պատասխաններ 1122 Դիմումների պատասխաններ 17083 Աճել է 15961

 

01.04.2020-30.04.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 2020թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 21504  փաստաթուղթ, որից 1802 գրություն, 85 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  17427 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2190 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 9805:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 590 քաղաքացի, որից 57-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 533-ը՝ բանավոր դիմում, 0-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան (Ապրիլ ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելության բաժինը հիմնականում  իր գործառույթներն իրականացրել է հեռավար եղանակով՝ քաղաքացիների խնդիրներին անդրադառնալով բջջային հեռախոսազանգերի միջոցով):

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 17427  դիմում, որից  16894-ը գրավոր է, 533-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 16625-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 269-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

 Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 8003 փաստաթուղթ,  որից 871 գրություն, 7056 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  76 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   43-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 7056 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 6823 (97%)-ը պարզաբանվել է, 129 (2%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 43-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 61-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 10486 (62%), տեղեկատվության տրամադրման 5025 (30%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 291 (2%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 247 (1%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 193 (1%), կենսաթոշակային նպաստների 179 (1%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 148 (1%) և  աշխատանքի տրամադրելու 93 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 306 (57%),  տեղեկատվության տրամադրման 105 (20 %),  դիմումի ընթացքի ճշգրտման 46 (9%), ավանդի փոխհատուցման 18 (3%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 13 (2%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 8 (2%),    սոցիալական աջակցության նպաստների 6 (1%) և  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 6 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունելություն չի կայացել արտակարգ դրությամբ պայմանավորված։

  2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 435 7508 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 2190 21504 Աճել է 13996
2 Պաշտոնական գրություններ 3904 Գրություններ, որից՝ 85-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1887 Նվազել է -2017
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 435 Ներքին փաստաշրջանառություն 2190 Աճել է 1755
4 Քաղաքացիների դիմումներ 3169 Քաղաքացիների դիմումներ 17427 Աճել է 14258
  ա. Գրավոր դիմումներ 2323 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 6 -ԹԵԺ ԳԻԾ 16894 Աճել է 14571
  բ.  Բանավոր դիմումներ 846 բ.  Բանավոր դիմումներ 533 Նվազել է -313
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1827 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 590 Նվազել է -1237
  ա. Գրավոր դիմումներ 456 ա. Գրավոր դիմումներ 57 Նվազել է -399
  բ.  Բանավոր դիմումներ 846 բ.  Բանավոր դիմումներ 533 Նվազել է -313
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       525 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       0 Նվազել է -525
6 Հսկողական փաստաթղթեր 471 Հսկողական փաստաթղթեր 449 Նվազել է -22
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 71 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 165 Աճել է 94
   
  2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2028 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 8003 Աճել է 5975
2 Պաշտոնական գրություններ 1117 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 76 -օրենսդրական  ակտի նախագիծ 947 Նվազել է -170
3 Դիմումների պատասխաններ 911 Դիմումների պատասխաններ 7056 Աճել է 6145

  01.03.2020-31.03.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. մարտ ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2020թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 9253  փաստաթուղթ, որից 2606 գրություն, 77 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3890 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2680 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3454:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 896 քաղաքացի, որից 234-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 359-ը՝ բանավոր դիմում, 303-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3890  դիմում, որից  3531-ը գրավոր է, 359-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 3470-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 61-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3773 փաստաթուղթ,  որից 1135 գրություն, 2565 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  73 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   43-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 2565 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1157 (45%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 1125 (44%)-ը պարզաբանվել է, 24-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 259-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 1087 (31%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 753 (21%), սոցիալական աջակցության նպաստների 322 (9%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 286 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 233 (7%), կենսաթոշակային նպաստների 151 (4%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 143 (4%), բնակարան հատկացնելու  110 (3%),  աշխատանքի տրամադրելու 86 (2%) և ավանդի փոխհատուցման 77 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 121 (34%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 80 (22%), ավանդի փոխհատուցման 29 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 25 (7%),   բնակարան հատկացնելու  24 (7%),  օգնություն հատկացնելու 21 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 14 (4%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 9 (3%)   վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2019Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 459 7390 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 2680 9253 Աճել է 1863
2 Պաշտոնական գրություններ 3870 Գրություններ, որից՝ 77-օրենսդրական ակտի նախագիծ      2683 Նվազել է -1187
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 459 Ներքին փաստաշրջանառություն 2680 Աճել է 2221
4 Քաղաքացիների դիմումներ 3061 Քաղաքացիների դիմումներ 3890 Աճել է 829
  ա. Գրավոր դիմումներ 2246 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝  19-ԹԵԺ ԳԻԾ 3531 Աճել է 1285
  բ.  Բանավոր դիմումներ 815 բ.  Բանավոր դիմումներ 359 Նվազել է -456
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1663 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 896 Նվազել է -767
  ա. Գրավոր դիմումներ 458 ա. Գրավոր դիմումներ 234 Նվազել է -224
  բ.  Բանավոր դիմումներ 815 բ.  Բանավոր դիմումներ 359 Նվազել է -456
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       390 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       303 Նվազել է -87
6 Հսկողական փաստաթղթեր 499 Հսկողական փաստաթղթեր 504 Աճել է 5
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 136 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 136 Անփոփոխ 0
   
  2019Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1901 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3773 Աճել է 1872
2 Պաշտոնական գրություններ 1021 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 73-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1208 Աճել է 187
3 Դիմումների պատասխաններ 880 Դիմումների պատասխաններ 2565 Աճել է 1685

 

01.02.2020-29.02.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2020թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 8980  փաստաթուղթ, որից 2543 գրություն, 42 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3070 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3325 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3310:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1299 քաղաքացի, որից 397-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 419-ը՝ բանավոր դիմում, 483-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3070  դիմում, որից  2651-ը գրավոր է, 419-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2622-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 29-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3701 փաստաթուղթ,  որից 1111 գրություն, 2522 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  68 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   41-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 2522 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1186 (47%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 1079 (43%)-ը պարզաբանվել է, 34-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 223-ին (9%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1271 (48%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 289 (11%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 182 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 136 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (5%), աշխատանքի տրամադրելու 133 (5%), բնակարան հատկացնելու  114 (4%), ավանդի փոխհատուցման 108 (4%),  կենսաթոշակային նպաստների 65 (2%), տարեցների հիմնահարցերի 62 (2%) և օգնություն հատկացնելու 62 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 187 (45%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 44 (11%), ավանդի փոխհատուցման 43 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 30 (7%),   բնակարան հատկացնելու  29 (7%),  ընդունելության 17 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 12 (3%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 12 (3%)   վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների տասը ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնութ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

0 2019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 364 5822 Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 3325 8980 Աճել է 3158
2 Պաշտոնական գրություններ 2821 Գրություններ, որից՝ 42-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2585 Նվազել է -236
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 364 Ներքին փաստաշրջանառություն 3325 Աճել է 2961
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2637 Քաղաքացիների դիմումներ 3070 Աճել է 433
  ա. Գրավոր դիմումներ 2179 ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 21 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2651 Աճել է 472
  բ.  Բանավոր դիմումներ 458 բ.  Բանավոր դիմումներ 419 Նվազել է -39
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1268 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1299 Աճել է 31
  ա. Գրավոր դիմումներ 468 ա. Գրավոր դիմումներ 397 Նվազել է -71
  բ.  Բանավոր դիմումներ 458 բ.  Բանավոր դիմումներ 419 Նվազել է -39
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       342 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       483 Աճել է 141
6 Հսկողական փաստաթղթեր 453 Հսկողական փաստաթղթեր 409 Նվազել է -44
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 83 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 103 Աճել է 20
   
  2019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1816 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3701 Աճել է 1885
2 Պաշտոնական գրություններ 1004 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 68-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1179 Աճել է 175
3 Դիմումների պատասխաններ 812 Դիմումների պատասխաններ 2522 Աճել է 1710

 

01․01․2020-31․01․2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության     վերաբերյալ

 2020թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7414 փաստաթուղթ, որից 2014 գրություն, 26 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2649 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2725 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1822:

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1274 քաղաքացի, որից 453-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 435-ը՝ բանավոր դիմում, 386-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2649  դիմում, որից  2214-ը գրավոր է, 435-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2163-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 51-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2116 փաստաթուղթ,  որից 719 գրություն, 1363 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  34 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   23-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1363 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 624 (46%)-ը պարզաբանվել է, 558 (41%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 24-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 157-ին (12%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցների 1100 (50%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 179 (8%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 168 (8%), բնակարան հատկացնելու  150 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 138 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 114 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 96 (4%), տարեցների հիմնահարցերի 72 (3%) և աշխատանք տրամադրելու 45 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցների 219 (50%),  դիմումի ընթացքի ճշգրտման 79 (18%), բնակարան հատկացնելու  38 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 26 (6%), ավանդի փոխհատուցման 26 (6%) և ընդունելության 13 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների հինգ ընդունելություն, որին մասնակցել է յոթ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

  2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ.  ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4888 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7414 Աճել է 2526
2 Պաշտոնական գրություններ 3320 Գրություններ, որից՝  26- իրավական ակտի նախագիծ      2040 Նվազել է -1280
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 153 Ներքին փաստաշրջանառություն 2725 Աճել է 2572
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1415 Քաղաքացիների դիմումներ 2649 Աճել է 1234
  ա. Գրավոր դիմումներ 1049 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 11 – ԹԵԺ ԳԻԾ 2214 Աճել է 1165
  բ.  Բանավոր դիմումներ 366 բ.  Բանավոր դիմումներ 435 Աճել է 69
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 871 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1274 Աճել է 403
  ա. Գրավոր դիմումներ 252 ա. Գրավոր դիմումներ 453 Աճել է 201
  բ.  Բանավոր դիմումներ 366 բ.  Բանավոր դիմումներ 435 Աճել է 69
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       253 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       386 Աճել է 133
6 Հսկողական փաստաթղթեր 278 Հսկողական փաստաթղթեր 296 Աճել է 18
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 60 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 177 Աճել է 117
           
  2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2020Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1126 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2116 Աճել է 990
2 Պաշտոնական գրություններ 686 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 34- իրավական նախագիծ    753 Աճել է 67
3 Դիմումների պատասխաններ 440 Դիմումների պատասխաններ 1363 Աճել է 923

 

01․12․2019-31․12․2019 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես   նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7604 փաստաթուղթ, որից 2684 գրություն, 45 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2242 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2633 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2616:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1423 քաղաքացի, որից 270-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 511-ը՝ բանավոր դիմում, 642-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Դեկեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2242  դիմում, որից  1731-ը գրավոր է, 511-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1652-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 79-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2881 փաստաթուղթ,  որից 1157 գրություն, 1660 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   39-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1660 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1050 (63%)-ը պարզաբանվել է, 430 (26%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 53-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 127-ին (8%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 519 (30%), պետական նպաստների 238 (14%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 204 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 186 (11%), բնակարան հատկացնելու  186 (11%), աշխատանք տրամադրելու 152 (9%), ավանդի փոխհատուցման 53 (3%) և աշխատանքային օրենսդրության 60 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել բնակարան հատկացնելու  93 (18%), աջակցող միջոցներ 81 (16%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 112 (22%), պետական նպաստների 66 (13%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 47 (9%), ավանդի փոխհատուցման 34 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 23 (5%) և աշխատանք տրամադրելու 13 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների ութ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնչորս քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

  2018Թ.ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ.  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5152 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7604 Աճել է 2452
2 Պաշտոնական գրություններ 3235 Գրություններ, որից՝ 45-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2729 Նվազել է -506
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 509 Ներքին փաստաշրջանառություն 2633 Աճել է 2124
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1408 Քաղաքացիների դիմումներ 2242 Աճել է 834
  ա. Գրավոր դիմումներ 1119 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 5-ԹԵԺ ԳԻԾ 1731 Աճել է 612
  բ.  Բանավոր դիմումներ 289 բ.  Բանավոր դիմումներ 511 Աճել է 222
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 671 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1423 Աճել է 752
  ա. Գրավոր դիմումներ 88 ա. Գրավոր դիմումներ 270 Աճել է 182
  բ.  Բանավոր դիմումներ 289 բ.  Բանավոր դիմումներ 511 Աճել է 222
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       294 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       642 Աճել է 348
6 Հսկողական փաստաթղթեր 409 Հսկողական փաստաթղթեր 476 Աճել է 67
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 51 Նվազել է -22
           
  2018Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2000 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2881 Աճել է 881
2 Պաշտոնական գրություններ 919 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 64-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1221 Աճել է 302
3 Դիմումների պատասխաններ 1081 Դիմումների պատասխաններ 1660 Աճել է 579

          01․11․2019-30․11․2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության    վերաբերյալ

    

2019թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7131 փաստաթուղթ, որից 2290 գրություն, 43 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2387 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2411 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2307: Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1350 քաղաքացի, որից 334-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 524-ը՝ բանավոր դիմում, 492-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2387  դիմում, որից  1863-ը գրավոր է, 524-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1823-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 40-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2892 փաստաթուղթ,  որից 985 գրություն, 1818 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  89 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   40-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1818 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 995 (55%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 625 (34%)-ը պարզաբանվել է, 20-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 178-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 939 (50%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 195 (10%), բնակարան հատկացնելու  167 (9%), պետական նպաստների 125 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 113 (6%), աշխատանք տրամադրելու 70 (4%), ավանդի փոխհատուցման 45 (2%) և աշխատանքային օրենսդրության 15 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 121 (23%), բնակարան հատկացնելու  101 (19%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 80 (15%), ավանդի փոխհատուցման 52 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 49 (9%), պետական նպաստների 47 (9%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 27 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տաս ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնվեց քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

  2018Թ.ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ.  ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5405 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7131 Աճել է 1726
2 Պաշտոնական գրություններ 3339 Գրություններ, որից՝ 43-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2333 Նվազել է -1049
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 351 Ներքին փաստաշրջանառություն 2411 Աճել է 2060
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1715 Քաղաքացիների դիմումներ 2387 Աճել է 672
  ա. Գրավոր դիմումներ 1360 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 13-ԹԵԺ ԳԻԾ 1863 Աճել է 503
  բ.  Բանավոր դիմումներ 355 բ.  Բանավոր դիմումներ 524 Աճել է 169
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 769 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1350 Աճել է 581
  ա. Գրավոր դիմումներ 173 ա. Գրավոր դիմումներ 334 Աճել է 161
  բ.  Բանավոր դիմումներ 355 բ.  Բանավոր դիմումներ 524 Աճել է 169
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       241 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       492 Աճել է 251
6 Հսկողական փաստաթղթեր 280 Հսկողական փաստաթղթեր 466 Աճել է 186
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 74 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 75 Աճել է 1
           
  2018Թ.ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2121 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2892 Աճել է 771
2 Պաշտոնական գրություններ 1113 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 89-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1074 Նվազել է -39
3 Դիմումների պատասխաններ 1008 Դիմումների պատասխաններ 1818 Աճել է 810

 

     01.10.2019-31.10.2019

                                                          ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

    2019թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև

    նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2019թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7409 փաստաթուղթ, որից 2420 գրություն, 30 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2511 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2448 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2370:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1567 քաղաքացի, որից 272-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 822-ը՝ բանավոր դիմում, 473-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2511  դիմում, որից  1689-ը գրավոր է, 822-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1647-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 42-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2943 փաստաթուղթ,  որից 992 գրություն, 1872 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև  79 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   39-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1872 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 869 (46%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 619 (33%)-ը պարզաբանվել է, 26-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 358-ին (19%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 961 (57%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 184 (11%), պետական նպաստների 115 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 102 (6%), աշխատանք տրամադրելու 76 (4%), բնակարան հատկացնելու  40 (2%), ավանդի փոխհատուցման 35 (2%) և աշխատանքային օրենսդրության 32 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

 

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 247 (30%), աջակցող միջոցներ 230 (28%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 83 (10%), ավանդի փոխհատուցման 79 (10%), պետական նպաստների 75 (9%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 69 (8%) վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է ինը քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5921 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7409 Աճել է 1488
2 Պաշտոնական գրություններ 3848 Գրություններ, որից՝ 30-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2450 Նվազել է -1398
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 399 Ներքին փաստաշրջանառություն 2448 Աճել է 2049
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1674 Քաղաքացիների դիմումներ 2511 Աճել է 837
  ա. Գրավոր դիմումներ 1289 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ 1689 Աճել է 400
  բ.  Բանավոր դիմումներ 385 բ.  Բանավոր դիմումներ 822 Աճել է 437
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 865 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1567 Աճել է 702
  ա. Գրավոր դիմումներ 171 ա. Գրավոր դիմումներ 272 Աճել է 101
  բ.  Բանավոր դիմումներ 385 բ.  Բանավոր դիմումներ 822 Աճել է 437
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       309 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       473 Աճել է 164
6 Հսկողական փաստաթղթեր 268 Հսկողական փաստաթղթեր 445 Աճել է 177
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 71 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 83 Աճել է 12
           
  2018Թ.ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2138 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2943 Աճել է 805
2 Պաշտոնական գրություններ 1169 Պաշտոնական գրություններ, , որից՝ 79-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1071 Նվազել է -98
3 Դիմումների պատասխաններ 969 Դիմումների պատասխաններ 1872 Աճել է 903

 

             

01.09.2019-30.09.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես  նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2019թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7236 փաստաթուղթ, որից 2511 գրություն, 43 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2498 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2184 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2824:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1384 քաղաքացի, որից 313-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 738-ը՝ բանավոր դիմում, 333-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2498  դիմում, որից  1760-ը գրավոր է, 738-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1736-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 24-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3288 փաստաթուղթ՝ որից 78 մշակված օրենսդրական ակտ, 1098 գրություն, 2112 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 2112 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1006 (48%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 651 (31%)-ը պարզաբանվել է, 35-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 420-ին (20%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 250 (34%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 215 (29%), պետական նպաստների 64 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 59 (8%), ավանդի փոխհատուցման 56 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 27 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների վեց ընդունելություն, որին մասնակցել է քսաներկու քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

* Տեխնիկական խնդիրների պատճառով պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումների բնույթը հնարավոր չէ տրամադրել։

 

 

  2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ.  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5074 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7236 Աճել է 2162
2 Պաշտոնական գրություններ 3351 Գրություններ, որից՝  43-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2554 Նվազել է -797
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 310 Ներքին փաստաշրջանառություն 2184 Աճել է 1874
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1413 Քաղաքացիների դիմումներ 2498 Աճել է 1085
  ա. Գրավոր դիմումներ 1318 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 6-ԹԵԺ ԳԻԾ 1760 Աճել է 442
  բ.  Բանավոր դիմումներ 95 բ.  Բանավոր դիմումներ 738 Աճել է 643
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 570 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1384 Աճել է 814
  ա. Գրավոր դիմումներ 189 ա. Գրավոր դիմումներ 313 Աճել է 124
  բ.  Բանավոր դիմումներ 95 բ.  Բանավոր դիմումներ 738 Աճել է 643
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       286 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       333 Աճել է 47
6 Հսկողական փաստաթղթեր 208 Հսկողական փաստաթղթեր 483 Աճել է 275
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 63 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 80 Աճել է 17
           
  2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2162 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3288 Աճել է 1126
2 Պաշտոնական գրություններ 1053 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 0-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1176 Աճել է 123
3 Դիմումների պատասխաններ 1109 Դիմումների պատասխաններ 2112 Աճել է 1003

                   01․08․2019-31․08․2019                   

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության    վերաբերյալ

2019թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7813 փաստաթուղթ, որից 2868 գրություն, 42 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2613 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2290 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2239:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1376 քաղաքացի, որից 428-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 681-ը՝ բանավոր դիմում, 267-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Օգոստոս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2613  դիմում, որից  1932-ը գրավոր է, 681-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1913-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 19-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2624 փաստաթուղթ՝ որից 62 մշակված օրենսդրական ակտ, 843 գրություն, 1719 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 1719 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 710 (41%) քաղաքացու խնդրանք պարզաբանվել է, 570 (33%)-ը բավարարվել է, 20-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 419-ին (24%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 343 (50%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 134 (20%), ավանդի փոխհատուցման 48 (7%), պետական նպաստների 40 (6%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 39 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 28 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների վեց ընդունելություն, որին մասնակցել է տասներեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

* Տեխնիկական խնդիրների պատճառով պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումների բնույթը հնարավոր չէ տրամադրել։

 

  2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2019Թ.  ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5387 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7813 Աճել է 2426
2 Պաշտոնական գրություններ 3070 Գրություններ,  որից՝  42-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 2910 Նվազել է -160
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 328 Ներքին փաստաշրջանառություն 2290 Աճել է 1962
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1989 Քաղաքացիների դիմումներ 2613 Աճել է 624
  ա. Գրավոր դիմումներ 1756 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 8-ԹԵԺ ԳԻԾ 1932 Աճել է 176
  բ.  Բանավոր դիմումներ 233 բ.  Բանավոր դիմումներ 681 Աճել է 448
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 759 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1376 Աճել է 617
  ա. Գրավոր դիմումներ 217 ա. Գրավոր դիմումներ 428 Աճել է 211
  բ.  Բանավոր դիմումներ 233 բ.  Բանավոր դիմումներ 681 Աճել է 448
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       309 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       267 Նվազել է -42
6 Հսկողական փաստաթղթեր 264 Հսկողական փաստաթղթեր 370 Աճել է 106
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 83 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 82 Նվազել է -1
           
  2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2672 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2624 Նվազել է -48
2 Պաշտոնական գրություններ 1327 Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ 62-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 905 Նվազել է -422
3 Դիմումների պատասխաններ 1345 Դիմումների պատասխաններ 1719 Աճել է 374

01.07.2019-31.07.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2019թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2019թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7436 փաստաթուղթ, որից 2587 գրություն, 39 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2249 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2561 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3242: Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1205 քաղաքացի, որից 256-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 614-ը՝ բանավոր դիմում, 335-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Հուլիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2249  դիմում, որից  1635-ը գրավոր է, 614-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1596-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 39-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3391 փաստաթուղթ՝ որից 62 մշակված օրենսդրական ակտ, 1064 գրություն, 2265 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 2265 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 843 (37%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 654 (29%)-ը պարզաբանվել է, 33-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 735-ին (32%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 824 (50%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 186 (11%), պետական նպաստների 128 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 120 (7%), ավանդի փոխհատուցման 85 (5%), աշխատանք տրամադրելու 57 (3%), բնակարան հատկացնելու  33 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 231 (38%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 125 (20%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 62 (10%), ավանդի փոխհատուցման 55 (9%), պետական նպաստների 54 (9%),   հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 32 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է ութ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների յոթ ընդունելություն, որին մասնակցել է քսանչորս քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

         

2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 6825 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7436 Աճել է 611
Պաշտոնական գրություններ 4234 Գրություններ, որից՝ 39-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2626 Նվազել է -1608
Ներքին փաստաշրջանառություն 289 Ներքին փաստաշրջանառություն 2561 Աճել է 2272
Քաղաքացիների դիմումներ 2302 Քաղաքացիների դիմումներ 2249 Նվազել է -53
ա. Գրավոր դիմումներ 2074 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 12 -ԹԵԺ ԳԻԾ 1635 Նվազել է -439
բ.  Բանավոր դիմումներ 228 բ.  Բանավոր դիմումներ 614 Աճել է 386
Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 820 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1205 Աճել է 385
ա. Գրավոր դիմումներ 254 ա. Գրավոր դիմումներ 256 Աճել է 2
բ.  Բանավոր դիմումներ 228 բ.  Բանավոր դիմումներ 614 Աճել է 386
գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       338 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       335 Նվազել է -3
Հսկողական փաստաթղթեր 327 Հսկողական փաստաթղթեր 691 Աճել է 364
ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 81 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 221 Աճել է 140
         
2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2344 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3391 Աճել է 1047
Պաշտոնական գրություններ 1140 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 62-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1126 Նվազել է -14
Դիմումների պատասխաններ 1204 Դիմումների պատասխաններ 2265 Աճել է 1061

 

01.06-2019-30.06.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2019թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5284 փաստաթուղթ, որից 2065 գրություն, 32 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  1981 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1206 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2642:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1219 քաղաքացի, որից 309-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 497-ը՝ բանավոր դիմում, 413-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Հունիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1981  դիմում, որից  1484-ը գրավոր է, 497-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1455-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 29-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2843 փաստաթուղթ՝ որից 53 մշակված օրենսդրական ակտ, 921 գրություն, 1869 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 1869 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1046 (56%)-ը պարզաբանվել է, 375 (20%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 11-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 437-ին (23%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 708 (48%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 140 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 65 (4%), պետական նպաստների 93 (6%), աշխատանք տրամադրելու 85 (6%), ավանդի փոխհատուցման 54 (4%), բնակարան հատկացնելու  34 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 204 (41%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 116 (23%), ավանդի փոխհատուցման 20 (4%), պետական նպաստների 26 (5%),   կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 18 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 18 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների վեց ընդունելություն, որին մասնակցել է ինը քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

         

 

 

2018Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2019Թ.  ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Համեմատություն

1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5672 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5284 Նվազել է -388
2 Պաշտոնական գրություններ 3220 Գրություններ, որից՝ 32-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2065 Նվազել է -1155
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 274 Ներքին փաստաշրջանառություն 1206 Աճել է 932
4 Քաղաքացիների դիմումներ 2178 Քաղաքացիների դիմումներ 1981 Նվազել է -197
  ա. Գրավոր դիմումներ 1855 ա. Գրավոր դիմումներ 1484 Նվազել է -371
  բ.  Բանավոր դիմումներ 323 բ.  Բանավոր դիմումներ 497 Աճել է 174
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 944 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1219 Աճել է 275
  ա. Գրավոր դիմումներ 297 ա. Գրավոր դիմումներ 309 Աճել է 12
  բ.  Բանավոր դիմումներ 323 բ.  Բանավոր դիմումներ 497 Աճել է 174
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       324 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       413 Աճել է 89
6 Հսկողական փաստաթղթեր 294 Հսկողական փաստաթղթեր 430 Աճել է 136
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 82 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 Նվազել է -9
           
 

2018Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2019Թ. ՀՈՒՆԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Համեմատություն

1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2097 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2843 Աճել է 746
2 Պաշտոնական գրություններ 1303 Պաշտոնական գրություններ, որից՝  53-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 974 Նվազել է -329
3 Դիմումների պատասխաններ 794 Դիմումների պատասխաններ 1869 Աճել է 1075

01.05.2019-31.05.2019  

2019թ. մայիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. մայիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7208 փաստաթուղթ, որից 3788 գրություն (այդ թվում 88-ը չեղարկված),  25 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2946 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 449 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2854:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1545 քաղաքացի, որից 379-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 723-ը՝ բանավոր դիմում, 443-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Մայիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2946  դիմում, որից  2223-ը գրավոր է, 723-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2049-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 45-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 129-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2105 փաստաթուղթ՝ որից 19 մշակված օրենսդրական ակտ, 964 գրություն, 1122 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 1122 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 802 (71%)-ը պարզաբանվել է, 175 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 129-ին (11%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1167 (56%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 157 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (6%), պետական նպաստների 129 (6%), աշխատանք տրամադրելու 91 (4%), ավանդի փոխհատուցման 66 (3%), բնակարան հատկացնելու  43 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

 Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 347 (48%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 225 (31%), ավանդի փոխհատուցման 41 (6%), պետական նպաստների 30 (4%),   կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 24 (33%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 19 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է հինգ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների ութ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնհինգ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ.  ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4464 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7208 Աճել է 2744
2 Պաշտոնական գրություններ 2764 Գրություններ,  որից՝ 25-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3813 Աճել է 1049
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 276 Ներքին փաստաշրջանառություն 449 Աճել է 173
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1424 Քաղաքացիների դիմումներ 2946 Աճել է 1522
  ա. Գրավոր դիմումներ 1159 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 6 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2223 Աճել է 1064
  բ.  Բանավոր դիմումներ 265 բ.  Բանավոր դիմումներ 723 Աճել է 458
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 754 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1545 Աճել է 791
  ա. Գրավոր դիմումներ 240 ա. Գրավոր դիմումներ 379 Աճել է 139
  բ.  Բանավոր դիմումներ 265 բ.  Բանավոր դիմումներ 723 Աճել է 458
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       249 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       443 Աճել է 194
6 Հսկողական փաստաթղթեր 186 Հսկողական փաստաթղթեր 431 Աճել է 245
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 41 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 150 Աճել է 109
           
  2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1110 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2105 Աճել է 995
2 Պաշտոնական գրություններ 831 Պաշտոնական գրություններ, որից՝  19-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 983 Աճել է 152
3 Դիմումների պատասխաններ 279 Դիմումների պատասխաններ 1122 Աճել է 843

        

01.04.2019-30.04.2019

2019թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7508 փաստաթուղթ, որից 3881 գրություն (այդ թվում 122-ը չեղարկված), 23 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 3169 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 435 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3218:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1827 քաղաքացի, որից 456-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 846-ը՝ բանավոր դիմում, 525-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3169 դիմում, որից 2323-ը գրավոր է, 846-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2189-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 45-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 89-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2028 փաստաթուղթ՝ որից 28 մշակված օրենսդրական ակտ, 1089 գրություն, 911 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 911 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 827 (91%)-ը պարզաբանվել է, 48 (5%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 14-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 22-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1281 (57%), պետական նպաստների 147 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 147 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 142 (6%),աշխատանք տրամադրելու 137 (6%), ավանդի փոխհատուցման 77 (3%), բնակարան հատկացնելու 55 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 345 (41%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 291 (34%), ավանդի փոխհատուցման 47 (6%), պետական նպաստների 49 (6%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 41 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 26 (3%), աշխատանք տրամադրելու 13 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

          Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել: Կայացել է փոխնախարարների ութ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնվեց քաղաքացի։

 

  2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4615 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7508 Աճել է 2893
2 Պաշտոնական գրություններ 3712 Գրություններ, որից՝ 23-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3904 Աճել է 192
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 218 Ներքին փաստաշրջանառություն 435 Աճել է 217
4 Քաղաքացիների դիմումներ 685 Քաղաքացիների դիմումներ 3169 Աճել է 2484
  ա. Գրավոր դիմումներ 492 ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 13 –ԹԵԺ ԳԻԾ 2323 Աճել է 1831
  բ. Բանավոր դիմումներ 193 բ. Բանավոր դիմումներ 846 Աճել է 653
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 469 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1827 Աճել է 1358
  ա. Գրավոր դիմումներ 43 ա. Գրավոր դիմումներ 456 Աճել է 413
  բ. Բանավոր դիմումներ 193 բ. Բանավոր դիմումներ 846 Աճել է 653
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       233 գ. Ինֆոտեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       525 Աճել է 292
6 Հսկողական փաստաթղթեր 216 Հսկողական փաստաթղթեր 471 Աճել է 255
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 35 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 71 Աճել է 36
   
  2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 982 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2028 Աճել է 1046
2 Պաշտոնական գրություններ 726 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 28-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1117 Աճել է 391
3 Դիմումների պատասխաններ 256 Դիմումների պատասխաններ 911 Աճել է 655

 

01.03.2019-31.03.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2019թ. մարտ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7390 փաստաթուղթ, որից 3854 գրություն (այդ թվում 59-ը չեղարկված), 16 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 3061 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 459 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3204:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1663 քաղաքացի, որից 458-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 815-ը՝ բանավոր դիմում, 390-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3061 դիմում, որից 2246-ը գրավոր է, 815-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2119-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 31-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 96-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1901 փաստաթուղթ՝ որից 17 մշակված օրենսդրական ակտ, 1004 գրություն, 880 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 880 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 814 (93%)-ը պարզաբանվել է, 29 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 14-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1228 (57%), պետական նպաստների 156 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 147 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (6%), աշխատանք տրամադրելու 105 (5%), ավանդի փոխհատուցման 76 (4%), բնակարան հատկացնելու 64 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 267 (33%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 245 (30%), ավանդի փոխհատուցման 91 (11%), պետական նպաստների 70 (9%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 56 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 38 (5%), աշխատանք տրամադրելու 16 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է յոթ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների ինը ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնչորս քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:


2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4913 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7390 Աճել է 2477
2 Պաշտոնական գրություններ 3759 Գրություններ, որից՝ 16-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3870 Աճել է 111
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 213 Ներքին փաստաշրջանառություն 459 Աճել է 246
4 Քաղաքացիների դիմումներ 941 Քաղաքացիների դիմումներ 3061 Աճել է 2120
  ա. Գրավոր դիմումներ 718 ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 13 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2246 Աճել է 1528
  բ. Բանավոր դիմումներ 223 բ. Բանավոր դիմումներ 815 Աճել է 592
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 628 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1663 Աճել է 1035
  ա. Գրավոր դիմումներ 101 ա. Գրավոր դիմումներ 458 Աճել է 357
  բ. Բանավոր դիմումներ 223 բ. Բանավոր դիմումներ 815 Աճել է 592
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       304 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       390 Աճել է 86
6 Հսկողական փաստաթղթեր 288 Հսկողական փաստաթղթեր 499 Աճել է 211
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 136 Աճել է 63
   
  2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1298 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1901 Աճել է 603
2 Պաշտոնական գրություններ 995 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 17-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1021 Աճել է 26
3 Դիմումների պատասխաններ 303 Դիմումների պատասխաններ 880 Աճել է 577

 

01.02.2019-28.02.2019           

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2019թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 

2019թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5822 փաստաթուղթ, որից 2808 գրություն (այդ թվում 101-ը չեղարկված), 13 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2637 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 364 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2151:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1268 քաղաքացի, որից 468-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 458-ը՝ բանավոր դիմում, 342-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2637 դիմում, որից 2179-ը գրավոր է, 458ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2051-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 55-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 73-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1816 փաստաթուղթ՝ որից 21 մշակված օրենսդրական ակտ, 983 գրություն, 812 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 812 դիմումի պատասխանից, փետրվար ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 403 դիմումի պատասխան, որից 31-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, 325 դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն), իսկ 47 հաշմանդամության խումբ սահմանելու վերաբերյալ դիմումներին տրվել է մերժողական պատասխան: Ընդհանուր՝ 1215 պատասխան:

Ելքագրված 812 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 758 (93%)-ը պարզաբանվել է, 25 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 13-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1036 (49%), պետական նպաստների 197 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 174 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 159 (8%), աշխատանք տրամադրելու 120 (6%), ավանդի փոխհատուցման 97 (5%), բնակարան հատկացնելու 55 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 153 (33%), պետական նպաստների 78 (17%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 52 (11%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 72 (16%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 41 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 30 (7%), աշխատանք տրամադրելու 11 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասը քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է յոթ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

  2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4747 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5822 Աճել է 1075
2 Պաշտոնական գրություններ 3593 Գրություններ, որից՝ 13-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2821 Նվազել է -772
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 269 Ներքին փաստաշրջանառություն 364 Աճել է 95
4 Քաղաքացիների դիմումներ 885 Քաղաքացիների դիմումներ 2637 Աճել է 1752
  ա. Գրավոր դիմումներ 615 ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 16 -ԹԵԺ ԳԻԾ 2179 Աճել է 1564
  բ. Բանավոր դիմումներ 270 բ. Բանավոր դիմումներ 458 Աճել է 188
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 686 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 1268 Աճել է 582
  ա. Գրավոր դիմումներ 81 ա. Գրավոր դիմումներ 468 Աճել է 387
  բ. Բանավոր դիմումներ 270 բ. Բանավոր դիմումներ 458 Աճել է 188
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       335 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       342 Աճել է 7
6 Հսկողական փաստաթղթեր 214 Հսկողական փաստաթղթեր 453 Աճել է 239
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 60 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 83 Աճել է 23
   
  2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1208 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1816 Աճել է 608
2 Պաշտոնական գրություններ 933 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 21-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1004 Աճել է 71
3 Դիմումների պատասխաններ 275 Դիմումների պատասխաններ 812 Աճել է 537

 

              01.01.2019-31.01.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

      2019թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4888 փաստաթուղթ, որից 3303 գրություն (այդ թվում 79-ը չեղարկված), 17 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1415 դիմում (այդ թվում 35-ը իրավաբանական անձանց կողմից), 153 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 911:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 871 քաղաքացի, որից 366-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 252-ը՝ գրավոր դիմում, 253-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1415 դիմում, որից 1049-ը գրավոր, իսկ 366-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 961-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 35-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 53-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1126 փաստաթուղթ՝ որից 18 մշակված օրենսդրական ակտ, 668 գրություն, 440 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 440 դիմումի պատասխանից, հունվար ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 162 դիմումի պատասխան, որից 15-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 147-ը դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 602 պատասխան:

Ելքագրված 440 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 408 (93%)-ը պարզաբանվել է, 16 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 8-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 8-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 238 (23%), պետական նպաստների 141 (14%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 127 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 107 (10%), աշխատանք տրամադրելու 97 (9%), ավանդի փոխհատուցման 69 (7%), բնակարան հատկացնելու 52 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 97 (27%), պետական նպաստների 85 (23%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 52 (14%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 48 (13%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 31 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 24 (7%), աշխատանք տրամադրելու 19 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

  2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4189 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4888 Աճել է 699
2 Պաշտոնական գրություններ 3332 Գրություններ, որից՝ 17 -իրավական ակտի նախագիծ     3263 Նվազել է -69
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 157 Ներքին փաստաշրջանառություն 153 Նվազել է -4
4 Քաղաքացիների դիմումներ 700 Քաղաքացիների դիմումներ 1415 Աճել է 715
  ա. Գրավոր դիմումներ 480 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 7-ԹԵԺ ԳԻԾ 1049 Աճել է 569
  բ. Բանավոր դիմումներ 220 բ. Բանավոր դիմումներ 366 Աճել է 146
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 619 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 871 Աճել է 252
  ա. Գրավոր դիմումներ 73 ա. Գրավոր դիմումներ 252 Աճել է 179
  բ. Բանավոր դիմումներ 220 բ. Բանավոր դիմումներ 366 Աճել է 146
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       326 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       253 Նվազել է -73
6 Հսկողական փաստաթղթեր 188 Հսկողական փաստաթղթեր 278 Աճել է 90
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 42 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 60 Աճել է 18
           
  2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 931 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1126 Աճել է 195
2 Պաշտոնական գրություններ 697 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 18 իրավական նախագիծ   686 Նվազել է -11
3 Դիմումների պատասխաններ 234 Դիմումների պատասխաններ 440 Աճել է 206

 

   01.12.2018-31.12.2018                         

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5152 փաստաթուղթ, որից 3216 գրություն (այդ թվում 58-ը չեղարկված), 19 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1408 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 509 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2146:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 671 քաղաքացի, որից 289-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 88-ը՝ գրավոր դիմում, 294-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1408 դիմում, որից 1119-ը գրավոր է, 289-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 946-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 173-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 148-ը՝ (13%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 276-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2000 փաստաթուղթ՝ որից 21 մշակված օրենսդրական ակտ, 898 գրություն, 1081 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1081 դիմումի պատասխանից, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 26 դիմումի պատասխան, որից 16-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 10-ը դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1107 պատասխան:

Ելքագրված 1081 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 949 (88%)-ը պարզաբանվել է, 86 (8%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 34-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 131 (13%), աշխատանք տրամադրելու 129 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 116 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 109 (11%), բնակարան հատկացնելու 87 (9%), ավանդի փոխհատուցման 54 (6%) և պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 40 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 74 (26%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 65 (22%), ավանդի փոխհատուցման 38 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 30 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 28 (10%), աշխատանք տրամադրելու 12 (4%) և պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 8 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների հինգ ընդունելություն, որին մասնակցել է վեց քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

  2017Թ.ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5400 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5152 Նվազել է -248
2 Պաշտոնական գրություններ 4008 Գրություններ, որից՝ 19-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 3235 Նվազել է -773
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 381 Ներքին փաստաշրջանառություն 509 Աճել է 128
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1011 Քաղաքացիների դիմումներ 1408 Աճել է 397
  ա. Գրավոր դիմումներ 797 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 18-ԹԵԺ ԳԻԾ 1119 Աճել է 322
  բ. Բանավոր դիմումներ 214 բ. Բանավոր դիմումներ 289 Աճել է 75
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 861 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 671 Նվազել է -190
  ա. Գրավոր դիմումներ 138 ա. Գրավոր դիմումներ 88 Նվազել է -50
  բ. Բանավոր դիմումներ 214 բ. Բանավոր դիմումներ 289 Աճել է 75
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       509 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       294 Նվազել է -215
6 Հսկողական փաստաթղթեր 289 Հսկողական փաստաթղթեր 409 Աճել է 120
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 67 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 Աճել է 6
           
  2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1311 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2000 Աճել է 689
2 Պաշտոնական գրություններ 930 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 21-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 919 Նվազել է -11
3 Դիմումների պատասխաններ 381 Դիմումների պատասխաններ 1081 Աճել է 700

 

   01.11.2018-30.11.2018  

                                                           ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5405 փաստաթուղթ, որից 3308 գրություն (այդ թվում 27-ը չեղարկված), 31 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1715 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 351 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1621:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 769 քաղաքացի, որից 355-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 173-ը՝ գրավոր դիմում, 241-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1715 դիմում, որից 1360-ը գրավոր է, 355-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1127-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 233-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 197-ը՝ (15%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 142-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2121 փաստաթուղթ՝ որից 38 մշակված օրենսդրական ակտ, 1075 գրություն, 1008 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1008 դիմումի պատասխանից նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 64 դիմումի պատասխան, որից 36-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 28-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1072 պատասխան:

Ելքագրված 1008 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 875 (87%)-ը պարզաբանվել է, 86 (9%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 30-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 15-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 150 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 127 (11%), բնակարան հատկացնելու 104 (9%), աշխատանք տրամադրելու 104 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 69 (6%) և ավանդի փոխհատուցման 59 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 83 (23%), ավանդի փոխհատուցման 60 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 56 (16%) դիմումի ընթացքի ճշգրտման 46 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 32 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 19 (5%), աշխատանք տրամադրելու 10 (3%)  և բնակարան հատկացնելու 8 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների ինը ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնվեց քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

       

2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5055 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5405 Աճել է 350
2 Պաշտոնական գրություններ 3606 Գրություններ, որից՝ 31-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 3339 Նվազել է -267
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 271 Ներքին փաստաշրջանառություն 351 Աճել է 80
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1178 Քաղաքացիների դիմումներ 1715 Աճել է 537
  ա. Գրավոր դիմումներ 865 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 25-ԹԵԺ ԳԻԾ 1360 Աճել է 495
  բ. Բանավոր դիմումներ 313 բ. Բանավոր դիմումներ 355 Աճել է 42
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 849 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 769 Աճել է -80
  ա. Գրավոր դիմումներ 188 ա. Գրավոր դիմումներ 173 Նվազել է -15
  բ. Բանավոր դիմումներ 313 բ. Բանավոր դիմումներ 355 Աճել է 42
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       348 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       241 Նվազել է -107
6 Հսկողական փաստաթղթեր 230 Հսկողական փաստաթղթեր 280 Աճել է 50
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 47 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 74 Աճել է 27
           
  2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1238 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2121 Աճել է 883
2 Պաշտոնական գրություններ 876 Պաշտոնական գրություններ, , որից՝ 38-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1113 Աճել է 237
3 Դիմումների պատասխաններ 362 Դիմումների պատասխաններ 1008 Աճել է 646

                                

   01.10.2018-31.10.2018       

                                                   ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 2018թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5921 փաստաթուղթ, որից 3814 գրություն (այդ թվում 66-ը չեղարկված), 34 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1674 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 399 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1838:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 865 քաղաքացի, որից 385-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 171-ը՝ գրավոր դիմում, 309-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1674 դիմում, որից 1289-ը գրավոր է, 385-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1110-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 179-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 132-ը՝ (10%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 497-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2138 փաստաթուղթ՝ որից 44 մշակված օրենսդրական ակտ, 1125 գրություն, 969 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 969 դիմումի պատասխանից հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 33 դիմումի պատասխան, որից 21-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 12-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1002 պատասխան:

Ելքագրված 969 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 874 (90%)-ը պարզաբանվել է, 58 (6%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 26-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 11-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աշխատանք տրամադրելու 147 (13%), պետական նպաստների 132 (11%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 130 (11%), բնակարան հատկացնելու 113 (10%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 110 (10%), ավանդի փոխհատուցման 61 (5%), աշխատանքային օրենսդրության 13 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 82 (21%), ավանդի փոխհատուցման 75 (19%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 48 (12%) դիմումի ընթացքի ճշգրտման 39 (10%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 25 (6%), աշխատանք տրամադրելու 24 (6%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 8 (2%) և բնակարան հատկացնելու 7 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնինը քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասնմեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեսուներեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

  2017Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5043 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5921 Աճել է 878
2 Պաշտոնական գրություններ 3873 Գրություններ, որից՝ 34-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 3848 Նվազել է -25
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 222 Ներքին փաստաշրջանառություն 399 Աճել է 177
4 Քաղաքացիների դիմումներ 948 Քաղաքացիների դիմումներ 1674 Աճել է 726
  ա. Գրավոր դիմումներ 744 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 25-ԹԵԺ ԳԻԾ 1289 Աճել է 545
  բ. Բանավոր դիմումներ 204 բ. Բանավոր դիմումներ 385 Աճել է 181
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 714 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 865 Աճել է 151
  ա. Գրավոր դիմումներ 174 ա. Գրավոր դիմումներ 171 Նվազել է -3
  բ. Բանավոր դիմումներ 204 բ. Բանավոր դիմումներ 385 Աճել է 181
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       336 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       309 Նվազել է -27
6 Հսկողական փաստաթղթեր 232 Հսկողական փաստաթղթեր 268 Աճել է 36
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 57 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 71 Աճել է 14
           
  2017Թ.ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1222 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2138 Աճել է 916
2 Պաշտոնական գրություններ 836 Պաշտոնական գրություններ, , որից՝ 44-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1169 Աճել է 333
3 Դիմումների պատասխաններ 386 Դիմումների պատասխաններ 969 Աճել է 583

                     01.09.2018-30.09.2018

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5074 փաստաթուղթ, որից 3351 գրություն (այդ թվում 32-ը չեղարկված), 17 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1413 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 310 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1790:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 570 քաղաքացի, որից 189-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 95-ը՝ բանավոր դիմում, 286-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1413 դիմում, որից 1318-ը գրավոր է, 95-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1165-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 153-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 143-ը՝ (11%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 371-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2162 փաստաթուղթ՝ որից 27 մշակված օրենսդրական ակտ, 1026 գրություն, 1109 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1109 դիմումի պատասխանից սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 55 դիմումի պատասխան, որից 4 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 32-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 19-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1164 պատասխան:

Ելքագրված 1109 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1004 (90%)-ը պարզաբանվել է, 44 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 43-ը (4%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 18-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 165 (14%), աշխատանք տրամադրելու 158 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 142 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 140 (12%), բնակարան հատկացնելու 103 (9%), ավանդի փոխհատուցման 75 (6%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 67 (6%), աշխատանքային օրենսդրության 15 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 27 (28%), պետական նպաստների 17 (18%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 16 (17%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 11 (12%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 5 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնմեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասնմեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է քսանինը քաղաքացի, ինչպես նաև գլխավոր քարտուղարի մոտ՝ մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի։


2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4127 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5074 Աճել է 947
2 Պաշտոնական գրություններ 3205 Գրություններ, որից՝ 17-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 3351 Աճել է 146
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 160 Ներքին փաստաշրջանառություն 310 Աճել է 150
4 Քաղաքացիների դիմումներ 762 Քաղաքացիների դիմումներ 1413 Աճել է 651
  ա. Գրավոր դիմումներ 601 ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 16-ԹԵԺ ԳԻԾ 1318 Աճել է 717
  բ. Բանավոր դիմումներ 161 բ. Բանավոր դիմումներ 95 Նվազել է -66
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 517 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 570 Աճել է 53
  ա. Գրավոր դիմումներ 85 ա. Գրավոր դիմումներ 189 Աճել է 104
  բ. Բանավոր դիմումներ 161 բ. Բանավոր դիմումներ 95 Նվազել է -66
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       271 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       286 Աճել է 15
6 Հսկողական փաստաթղթեր 218 Հսկողական փաստաթղթեր 208 Նվազել է -10
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 39 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 63 Աճել է 24
           
  2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1040 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2162 Աճել է 1122
2 Պաշտոնական գրություններ 765 Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 27-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 1053 Աճել է 288
3 Դիմումների պատասխաններ 275 Դիմումների պատասխաններ 1109 Աճել է 834

                       

  01.08.2018-31.08.2018

                                                       ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      2018թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև   նախորդ   տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5387 փաստաթուղթ, որից 3035 գրություն (այդ թվում 37-ը չեղարկված), 35 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1989 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 328 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2320:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 759 քաղաքացի, որից 233-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 217-ը՝ գրավոր դիմում, 309-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1989 դիմում, որից 1756-ը գրավոր է, 233-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1597-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 159-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 232-ը՝ (13%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 589-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2672 փաստաթուղթ՝ որից 20 մշակված օրենսդրական ակտ, 1307 գրություն, 1345 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

 

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1345 դիմումի պատասխանից օգոստոս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 163 դիմումի պատասխան, որից 112 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 38-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 13-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1508 պատասխան:

Ելքագրված 1345 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1226 (91%)-ը պարզաբանվել է, 34 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 66-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 19-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 238 (16%), աշխատանք տրամադրելու 232 (15%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 166 (11%), պետական նպաստների 166 (11%), բնակարան հատկացնելու 163 (11%), ավանդի փոխհատուցման 110 (7%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 57 (4%), աշխատանքային օրենսդրության 28 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 51 (22%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 50 (21%), պետական նպաստների 35 (15%), աշխատանք տրամադրելու 23 (10%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 22 (9%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 20 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 17 (7%), վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է հինգ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասնմեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է քսաներկու քաղաքացի:

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

  2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4101 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5387 Աճել է 1286
2 Պաշտոնական գրություններ 3095 Գրություններ, որից՝ 35-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3070 Նվազել է -25
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 167 Ներքին փաստաշրջանառություն 328 Աճել է 161
4 Քաղաքացիների դիմումներ 839 Քաղաքացիների դիմումներ 1989 Աճել է 1150
  ա. Գրավոր դիմումներ 672 ա. Գրավոր դիմումներ 1756 Աճել է 1084
  բ. Բանավոր դիմումներ 167 բ. Բանավոր դիմումներ 233 Աճել է 66
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 507 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 759 Աճել է 252
  ա. Գրավոր դիմումներ 76 ա. Գրավոր դիմումներ 217 Աճել է 141
  բ. Բանավոր դիմումներ 167 բ. Բանավոր դիմումներ 233 Աճել է 66
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       264 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       309 Աճել է 45
6 Հսկողական փաստաթղթեր 206 Հսկողական փաստաթղթեր 264 Աճել է 58
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 44 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ, որից՝ 20- փոխվարչապետի հանձնարարականներ 83 Աճել է 39
           
  2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1040 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2672 Աճել է 1632
2 Պաշտոնական գրություններ 739 Պաշտոնական գրություններ,   որից՝ 20-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1327 Աճել է 588
3 Դիմումների պատասխաններ 301 Դիմումների պատասխաններ 1345 Աճել է 1044

 

01.07.2018-31.07.2018 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

  2018թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 

2018թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6825 փաստաթուղթ, որից 4193 գրություն (այդ թվում 25-ը չեղարկված), 41 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2302 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 289 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2217:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 820 քաղաքացի, որից 254-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 228-ը՝ բանավոր դիմում, 338-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2302 դիմում, որից 2074-ը գրավոր է, 228-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1901-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 173-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 292-ը՝ (14%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 1125-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2344 փաստաթուղթ՝ որից 29 մշակված օրենսդրական ակտ, 1111 գրություն, 1204 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1204 դիմումի պատասխանից հուլիս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 101 դիմումի պատասխան, որից 64 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 19-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 18-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1305 պատասխան:

Ելքագրված 1204 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1092 (91%)-ը պարզաբանվել է, 44 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 41-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 27-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աշխատանք տրամադրելու 390 (22%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 296 (17%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 198 (11%), պետական նպաստների 178 (10%), բնակարան հատկացնելու 136 (8%), ավանդի փոխհատուցման 134 (8%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 69 (4%), աշխատանքային օրենսդրության 35 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 61 (27%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 35 (15%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 29 (13%), պետական նպաստների 27 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 19 (8%), աշխատանք տրամադրելու 16 (7%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 14 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է տասը քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասներեք ընդունելություն, որին մասնակցել է քսանինը քաղաքացի:

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

2017Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4271 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 6825 Աճել է 2554
Պաշտոնական գրություններ 3310 Գրություններ, որից՝ 41-օրենսդրական ակտի նախագիծ 4234 Աճել է 924
Ներքին փաստաշրջանառություն 177 Ներքին փաստաշրջանառություն 289 Աճել է 112
Քաղաքացիների դիմումներ 784 Քաղաքացիների դիմումներ 2302 Աճել է 1518
ա. Գրավոր դիմումներ 691 ա. Գրավոր դիմումներ 2074 Աճել է 1383
բ. Բանավոր դիմումներ 93 բ. Բանավոր դիմումներ 228 Աճել է 135
Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 426 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 820 Աճել է 394
ա. Գրավոր դիմումներ 90 ա. Գրավոր դիմումներ 254 Աճել է 164
բ. Բանավոր դիմումներ 93 բ. Բանավոր դիմումներ 228 Աճել է 135
գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       243 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       338 Աճել է 95
Հսկողական փաստաթղթեր 234 Հսկողական փաստաթղթեր 327 Աճել է 93
ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 50 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 81 Աճել է 31
         
2017Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1042 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2344 Աճել է 1302
Պաշտոնական գրություններ 736 Պաշտոնական գրություններ, որից՝   29-օրենսդրական ակտի նախագիծ 1140 Աճել է 404
Դիմումների պատասխաններ 306 Դիմումների պատասխաններ 1204 Աճել է 898

 

 

01.06.2018-30.06.2018

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

      2018թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2018թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5672 փաստաթուղթ, որից 3180 գրություն (այդ թվում 39-ը չեղարկված),  40 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2178 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 274 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1563:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 944 քաղաքացի, որից 323-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 297-ը՝ գրավոր դիմում, 324-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:  

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2178 դիմում, որից 1855-ը գրավոր է, 323-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1669-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 186-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 180-ը՝ (10%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ,  հաշվետվություն,  հրավեր), իսկ 890-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2097 փաստաթուղթ՝ որից 22 մշակված օրենսդրական ակտ, 1281 գրություն, 794 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 794 դիմումի պատասխանից հունիս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 145 դիմումի պատասխան, որից 75 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 33-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ  են, իսկ 37-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 939  պատասխան:

Ելքագրված 794 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 627 (79%)-ը պարզաբանվել է, 60 (8%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 82-ը (10%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 25-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 323 (19%), աշխատանք տրամադրելու 249 (15%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 189 (11%), պետական նպաստների 187 (11%), բնակարան հատկացնելու 101 (6%), ավանդի փոխհատուցման 98 (6%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 73 (4%) և աշխատանքային օրենսդրության  24 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 94 (29%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 70 (22%), ավանդի փոխհատուցման 65 (20%), պետական նպաստների 31 (10%), աշխատանք տրամադրելու 25 (8%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 17 (5%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 14 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է  փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է  տասնյոթ քաղաքացի:

 

 

  2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ.  ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4527 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5672 Աճել է 1145
2 Պաշտոնական գրություններ 3474 Գրություններ, որից՝ 40-օրենսդրական ակտի նախագիծ 3220 Նվազել է -254
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 220 Ներքին փաստաշրջանառություն 274 Աճել է 54
4 Քաղաքացիների դիմումներ 833 Քաղաքացիների դիմումներ 2178 Աճել է 1345
  ա. Գրավոր դիմումներ 685 ա. Գրավոր դիմումներ 1855 Աճել է 1170
  բ.  Բանավոր դիմումներ 148 բ.  Բանավոր դիմումներ 323 Աճել է 175
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 521 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 944 Աճել է 423
  ա. Գրավոր դիմումներ 87 ա. Գրավոր դիմումներ 297 Աճել է 210
  բ.  Բանավոր դիմումներ 148 բ.  Բանավոր դիմումներ 323 Աճել է 175
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       286 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       324 Աճել է 38
6 Հսկողական փաստաթղթեր 245 Հսկողական փաստաթղթեր 294 Աճել է 49
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 38 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 82 Աճել է 44
           
  2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈՒՆԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1167 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2097 Աճել է 930
2 Պաշտոնական գրություններ 788 Պաշտոնական գրություններ, որից՝  22-օրենսդրական  ակտի նախագիծ 1303 Աճել է 515
3 Դիմումների պատասխաններ 379 Դիմումների պատասխաններ 794 Աճել է 415

 

 

01.05.2018-31.05.2018

                                                     ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. մայիս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4464 փաստաթուղթ, որից 2727 գրություն (այդ թվում 53-ը չեղարկված), 37 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1424 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 276 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 805:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 754 քաղաքացի, որից 265-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 240-ը՝ գրավոր դիմում, 249-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1424 դիմում, որից 1159-ը գրավոր է, 265-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 949-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 210-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 180-ը՝ (16%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 161-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1110 փաստաթուղթ՝ որից 23 մշակված օրենսդրական ակտ, 808 գրություն, 279 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 279 դիմումի պատասխանից մայիս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 211 դիմումի պատասխան, որից 141 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 36-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 34-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 490 պատասխան:

Ելքագրված 279 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 205 (73%)-ը պարզաբանվել է, 39 (14%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (8%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 165 (17%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 147 (15%), պետական նպաստների 132 (13%), աշխատանք տրամադրելու 95 (10%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 74 (8%), բնակարան հատկացնելու 42 (4%), ավանդի փոխհատուցման 30 (3%), աշխատանքային օրենսդրության 21 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 92 (35%), ավանդի փոխհատուցման 36 (14%), պետական նպաստների 31 (12%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 26 (10%), աշխատանք տրամադրելու 26 (10%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 25 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 20 (8%), վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է վեց քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 

 

  2017Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4852 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4464 Նվազել է -388
2 Պաշտոնական գրություններ 3818 Գրություններ, որից՝ 37-օրենսդրական ակտի նախագիծ 2764 Նվազել է -1054
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 194 Ներքին փաստաշրջանառություն 276 Աճել է 82
4 Քաղաքացիների դիմումներ 840 Քաղաքացիների դիմումներ 1424 Աճել է 584
  ա. Գրավոր դիմումներ 646 ա. Գրավոր դիմումներ 1159 Աճել է 513
  բ. Բանավոր դիմումներ 194 բ. Բանավոր դիմումներ 265 Աճել է 71
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 672 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 754 Աճել է 82
  ա. Գրավոր դիմումներ 115 ա. Գրավոր դիմումներ 240 Աճել է 125
  բ. Բանավոր դիմումներ 194 բ. Բանավոր դիմումներ 265 Աճել է 71
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       363 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       249 Նվազել է -114
6 Հսկողական փաստաթղթեր 202 Հսկողական փաստաթղթեր 186 Նվազել է -16
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 35 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 41 Աճել է 6
             
  2017Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1213 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1110 Նվազել է -103
2 Պաշտոնական գրություններ 873 Պաշտոնական գրություններ, որից՝   23-օրենսդրական ակտի նախագիծ 831 Նվազել է -42
3 Դիմումների պատասխաններ 340 Դիմումների պատասխաններ 279 Նվազել է -61

 

 

                                           01.04.2018-30.04.2018

                                                  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

      2018թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 

2018թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4615 փաստաթուղթ, որից 3685 գրություն (այդ թվում 43-ը չեղարկված), 27 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 685 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 218 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 927:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 469 քաղաքացի, որից 193-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 43-ը՝ գրավոր դիմում, 233-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 685 դիմում, որից 492-ը գրավոր է, 193-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 348-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 144-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 100-ը՝ (20%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 215-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 982 փաստաթուղթ՝ որից 18 մշակված օրենսդրական ակտ, 708 գրություն, 256 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 256 դիմումի պատասխանից ապրիլ ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 53 դիմումի պատասխան, որից 11 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 9-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 33-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 309 պատասխան:

Ելքագրված 256 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 182 (71%)-ը պարզաբանվել է, 46 (18%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 19-ը (7%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 9-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 58 (15%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 52 (13%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 45 (11%), պետական նպաստների 31 (8%), ավանդի փոխհատուցման 17 (4%), բնակարան հատկացնելու 15 (4%), աշխատանք տրամադրելու 13 (3%), աշխատանքային օրենսդրության 11 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (21%), պետական նպաստների 38 (20%), ավանդի փոխհատուցման 33 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 23 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 21 (11%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 21 (11%), աշխատանք տրամադրելու 3 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

 

 

  2017Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4218 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4615 աճել է   397-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3284 Գրություններ 3712 որից՝ 27-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                         աճել է 428-ով                                  
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 246 Ներքին փաստաշրջանառություն 218 նվազել է 28-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 688 Քաղաքացիների դիմումներ 685 նվազել է 3-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 553 ա. Գրավոր դիմումներ 492 նվազել է 61-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 135 բ. Բանավոր դիմումներ 193 աճել է 58-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 544 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 469 նվազել է 75-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 105 ա. Գրավոր դիմումներ 43 նվազել է 62-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 135 բ. Բանավոր դիմումներ 193 աճել է 58-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       304 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       233 նվազել է 71-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 164 Հսկողական փաստաթղթեր 216 աճել է 52-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 29 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 35 աճել է 6-ով
  2017Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1063 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 982 նվազել է 81-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 705 Պաշտոնական գրություններ 726 որից՝ 18-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                       աճել   է 21-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 358 Դիմումների պատասխաններ 256 նվազել է 102-ով

                                              

 

       01.03.2018-31.03.2018

                                                        ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2018թ. մարտ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 

2018թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4913 փաստաթուղթ, որից 3726 գրություն, 33 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 941 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 213 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1217:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 628 քաղաքացի, որից 223-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 101-ը՝ գրավոր դիմում, 304-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում գրանցվել է 941 դիմում, որից 718-ը գրավոր է, 223-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 561-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 157-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 121-ը՝ (17%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 176-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Մարտ ամսվա ընթացքում ուսումնասիրվել ու ելքագրվել է քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմումների 343 պատասխան, որից 303-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, 27 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 13-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 90 (15%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 68 (11%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 64 (11%), պետական նպաստների 61 (10%), ավանդի փոխհատուցման 46 (8%), աշխատանքային օրենսդրության 17 (3%), աշխատանք տրամադրելու 16 (3%), բնակարան հատկացնելու 16 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 54 (24%), պետական նպաստների 40 (18%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 40 (18%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 38 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 30 (13%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 10 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1298 փաստաթուղթ՝ որից 63 մշակված օրենսդրական ակտ, 932 գրություն, 303 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 303 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 227 (75%)-ը պարզաբանվել է, 43 (14%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 17-ը (6%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 16-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

 

  2017Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5390 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4913 նվազել է 477-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 4019 Գրություններ 3759 որից՝ 33-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                           նվազել է 260-ով                                
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 226 Ներքին փաստաշրջանառություն 213 նվազել է 13-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1145 Քաղաքացիների դիմումներ 941 նվազել է 204-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 864 ա. Գրավոր դիմումներ 718 նվազել է 146-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 281 բ. Բանավոր դիմումներ 223 նվազել է 58-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 783 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 628 նվազել է 155-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 122 ա. Գրավոր դիմումներ 101 նվազել է 21-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 281 բ. Բանավոր դիմումներ 223 նվազել է 58-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       380 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       304 նվազել է 76-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 270 Հսկողական փաստաթղթեր 288 աճել է 18-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 52 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 73 աճել է 21-ով

 

  2017Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1396 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1298 նվազել է 98-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 822 Պաշտոնական գրություններ 995 որից՝ 63-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                   աճել   է 173-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 574 Դիմումների պատասխաններ 303 նվազել է 271-ով

 

01.02.2018-28.02.2018

                                                      ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      2018թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4747 փաստաթուղթ, որից 3564 գրություն, 29 իրավական ակտի նախագիծ, 885 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 269 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 742:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 686 քաղաքացի, որից 81-ը ներկայացրել է գրավոր, 270-ը՝ բանավոր դիմում, 335-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում գրանցվել է 885 դիմում, որից 615-ը գրավոր է, 270-ը՝ բանավոր: Ստացված դիմումներից 466-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 149-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված դիմումներից 215-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, 275ին տրվել է համապատասխան ընթացք, իսկ 108-ը՝ (18%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր):

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 74 (15%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 60 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 56 (11%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 55 (11%), ավանդի փոխհատուցման 35 (7%), աշխատանք տրամադրելու 23 (5%), աշխատանքային օրենսդրության 14 (3%), բնակարան հատկացնելու 12 (2%) վերաբերյալ դիմումները:     Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 66 (24%), պետական նպաստների 49 (18%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 49 (18%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 27 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 23 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 17(6%) և աշխատանք տրամադրելու 5 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1208 փաստաթուղթ՝ որից 43 մշակված իրավական ակտ, 890 գրության, 275 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 275 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 192 (70%)-ը պարզաբանվել է, 39 (14%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 19-ը (7%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 25-ին (9%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

  2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4768 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4747 նվազել է 21-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3592 Գրություններ 3593 որից՝ 29-օրենսդրական

ակտի նախագիծ                                         աճել է 1-ով        

3 Ներքին փաստաշրջանառություն 188 Ներքին փաստաշրջանառություն 269 աճել է 81-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 988 Քաղաքացիների դիմումներ 885 նվազել է 103 -ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 722 ա. Գրավոր դիմումներ 615 նվազել է 107 -ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 266 բ. Բանավոր դիմումներ 278 աճել է 12 -ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 749 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 686 նվազել է 63-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 104 ա. Գրավոր դիմումներ 81 նվազել է 23-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 266 բ. Բանավոր դիմումներ 270 աճել է 4 -ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       379 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       335 նվազել է 44-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 225 Հսկողական փաստաթղթեր 214 նվազել է 11-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 37 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 60 աճել է 23-ով
 
 
  2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1102 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1208 աճել է 106-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 733 Պաշտոնական գրություններ 933 որից՝ 43-օրենսդրական

ակտի նախագիծ

աճել է 200-ով

3 Դիմումների պատասխաններ 369 Դիմումների պատասխաններ 275 նվազել է 94-ով

 

                                                           01.01.2018-31.01.2018

                                                  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

      2018թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

2018թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4189 փաստաթուղթ, որից 3309 գրություն, 23 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 700 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 157 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 827:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 619 քաղաքացի, որից 73-ը ներկայացրել է գրավոր, 220-ը՝ բանավոր դիմում, 326-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում գրանցվել է 700 դիմում, որից 480-ը գրավոր է, 220-ը՝ բանավոր: Ստացված դիմումներից 609-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 91-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված դիմումներից 128-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, 234ին տրվել է համապատասխան ընթացք, իսկ 98-ը՝ (20%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 59 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 51 (11%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 42 (9%),պետական նպաստների 38 (8%), ավանդի փոխհատուցման 25 (5%), աշխատանք տրամադրելու 20 (4%), աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 12 (3%), բնակարան հատկացնելու 8 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 50 (23%), ավանդի փոխհատուցման 45 (20%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 38 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 33 (15%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 26 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 10 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 931 փաստաթուղթ՝ որից 28 մշակված իրավական ակտ, 669 գրության, 234 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 234 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 209 (89%)-ը պարզաբանվել է, 9 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ:

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

 

  2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4096 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4189 աճել է 93-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3185 Գրություններ 3332 աճել է 147-ով
3309 23 -իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 202 Ներքին փաստաշրջանառություն 157 նվազել է 45-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 709 Քաղաքացիների դիմումներ 700 նվազել է 9-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 490 ա. Գրավոր դիմումներ 480 նվազել է 10-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 219 բ. Բանավոր դիմումներ 220 աճել է 1-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 584 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 619 աճել է 35-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 73 ա. Գրավոր դիմումներ 73 անփոփոխ
  բ. Բանավոր դիմումներ 219 բ. Բանավոր դիմումներ 220 աճել է 1-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       292 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       326 աճել է 34-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 169 Հսկողական փաստաթղթեր 188 աճել է 19-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 47 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 42 նվազել է 5-ով
 
 
  2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1006 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 931 նվազել է 75-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 721 Պաշտոնական գրություններ 697 նվազել է 24-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 285 Դիմումների պատասխաններ 234 նվազել է 51-ով

 

  01.12.2017-31.12.2017  

                                                ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

      2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5400 փաստաթուղթ, որից 3964 գրություն, 44 իրավական ակտի նախագիծ, 1011 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 381 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 404-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 301-ը գրություն, 13-ը իրավական ակտի նախագիծ, 90-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1416, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 114-ը (101-ը` գրություն, 13-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 175-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 13 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 861 քաղաքացի, որից 138-ը ներկայացրել է գրավոր, 214-ը՝ բանավոր դիմում, 509-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 1011 դիմում, որից 795-ը քաղաքացիներից, 216-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 797-ը գրավոր է, 214-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 797 գրավոր դիմումներից 179-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 109-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 70-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 223 դիմում, 420ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 381-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 27 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 12-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 68 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 64 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 60 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 48 (6%), ավանդի փոխհատուցման 35 (4%), աշխատանք տրամադրելու 35 (4%) բնակարան հատկացնելու 25 (3%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 19 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 54 (25%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 40 (19%), ավանդի փոխհատուցման 32 (15%), պետական նպաստների 26 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 22 (10%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 16 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1311 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 930 գրություն, 381 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 381 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 241 (63%)-ը պարզաբանվել է, 105 (28%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 13ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 22-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

 

  2016Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4833 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5400 աճել է 567-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3601 Գրություններ 4008 աճել է 407-ով
3964 44 -իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 307 Ներքին փաստաշրջանառություն 381 աճել է 74-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 925 Քաղաքացիների դիմումներ 1011 աճել է 86-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 775 ա. Գրավոր դիմումներ 797 աճել է 22-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 150 բ. Բանավոր դիմումներ 214 աճել է 64-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 624 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 861 աճել է 237-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 149 ա. Գրավոր դիմումներ 138 նվազել է 11-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 150 բ. Բանավոր դիմումներ 214 աճել է 64-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       325 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       509 աճել է 184-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 312 Հսկողական փաստաթղթեր 289 նվազել է 23-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 53 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 67 աճել է 14-ով
 
 
  2016Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1461 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1311 նվազել է 150-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 856 Պաշտոնական գրություններ 930 աճել է 74-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 605 Դիմումների պատասխաններ 381 նվազել է 224-ով

 

 

                                               01.11.2017-30.11.2017

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                       Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

    

Ս.թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5055 փաստաթուղթ, որից 3552 գրություն, 54 իրավական ակտի նախագիծ, 1178 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 271 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 304-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 208-ը գրություն, 12-ը իրավական ակտի նախագիծ, 84-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1005, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 110-ը (95-ը` գրություն, 15-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 120-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 849 քաղաքացի, որից 188-ը ներկայացրել է գրավոր, 313-ը՝ բանավոր դիմում, 348-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 1178 դիմում, որից 1015-ը քաղաքացիներից, 163-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 865-ը գրավոր է, 313-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 865 գրավոր դիմումներից 195-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 119-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 76-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 114 դիմում, 393ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 362-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 18 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 13-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 214 (25%), պետական նպաստների 72 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 52 (6%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 49 (6%), ավանդի փոխհատուցման 34(4%), աշխատանք տրամադրելու 24 (3%) բնակարան հատկացնելու 20 (2%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 9 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 101 (32%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 92 (29%), ավանդի փոխհատուցման 37 (12%), պետական նպաստների 25 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 16 (5%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 15 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1238 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 876 գրություն, 362 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 362 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 272 (75%)-ը պարզաբանվել է, 63 (17%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (4%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

 

 

 

  2016Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4560 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5055 աճել է 495-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3355 Գրություններ 3606 աճել է 251-ով
3552 54 -իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 167 Ներքին փաստաշրջանառություն 271 աճել է 104-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1038 Քաղաքացիների դիմումներ 1178 աճել է 140-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 835 ա. Գրավոր դիմումներ 865 աճել է 30-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 203 բ. Բանավոր դիմումներ 313 աճել է 110-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 754 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 849 աճել է 95-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 167 ա. Գրավոր դիմումներ 188 աճել է 21-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 203 բ. Բանավոր դիմումներ 313 աճել է 110-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       384 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       348 նվազել է 36-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 228 Հսկողական փաստաթղթեր 230 աճել է 2-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 48 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 47 նվազել է 1-ով
 
 
  2016Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1287 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1238 նվազել է 49-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 785 Պաշտոնական գրություններ 876 աճել է 91-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 502 Դիմումների պատասխաններ 362 նվազել է 140-ով

 

 

 

                                                                                      01.10.2017-31.10.2017

                                                                                     ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5043 փաստաթուղթ, որից 3833 գրություն, 40 իրավական ակտի նախագիծ, 948 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 222 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 325-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 222-ը գրություն, 9-ը իրավական ակտի նախագիծ, 94-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 881, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 118-ը (105-ը` գրություն, 13-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 114-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 5 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 714 քաղաքացի, որից 174-ը ներկայացրել է գրավոր, 204-ը՝ բանավոր դիմում, 336-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 948 դիմում, որից 795-ը քաղաքացիներից, 153-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 744-ը գրավոր է, 204-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 744 գրավոր դիմումներից 138-ը (18%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 84-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 54-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 254 դիմում, 409ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 386-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 12 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 11-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 125 (17%), պետական նպաստների 95 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 55 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 55 (7%), ավանդի փոխհատուցման 42(6%), բնակարան հատկացնելու 23 (3%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 22 (3%), աշխատանք տրամադրելու 17 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 59 (29%), ավանդի փոխհատուցման 34(17%), պետական նպաստների 29 (14%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 27 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 18 (9%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 14 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1222 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 836 գրություն, 386 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 386 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 296 (77%)-ը պարզաբանվել է, 59 (15%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 18-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 13-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

  2016Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4158 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 5043 աճել է 885-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3000 Գրություններ 3873 աճել է 873-ով
3833 40 -իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 220 Ներքին փաստաշրջանառություն 222 աճել է 2-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 938 Քաղաքացիների դիմումներ 948 աճել է 10-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 747 ա. Գրավոր դիմումներ 744 նվազել է 3-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 191 բ. Բանավոր դիմումներ 204 աճել է 13-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 612 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 714 աճել է 102-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 152 ա. Գրավոր դիմումներ 174 աճել է 22-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 191 բ. Բանավոր դիմումներ 204 աճել է 13-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       269 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       336 աճել է 67-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 198 Հսկողական փաստաթղթեր 232 աճել է 34-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 42 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 57 աճել է 15-ով
 
 
  2016Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1127 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1222 աճել է 95-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 711 Պաշտոնական գրություններ 836 աճել է 125-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 416 Դիմումների պատասխաններ 386 նվազել է 30-ով

 

   01.09.2017-30.09.2017

   ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4127 փաստաթուղթ, որից 3178 գրություն, 27 իրավական ակտի նախագիծ, 762 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 160 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 288-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 211-ը գրություն, 4-ը իրավական ակտի նախագիծ, 73-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 901, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   117-ը (111-ը` գրություն, 6-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 101-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 15 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 517 քաղաքացի, որից 85-ը ներկայացրել է գրավոր, 161-ը՝   բանավոր դիմում, 271-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 762 դիմում, որից 641-ը քաղաքացիներից, 121-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 601-ը գրավոր է, 161-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 601 գրավոր դիմումներից 146-ը (24%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 116-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 30-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 185 դիմում, 293ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 275-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 12 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 6-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 77 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 67 (11%), ավանդի փոխհատուցման 37 (6%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 32 (5%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 30 (5%), աշխատանք տրամադրելու 20 (3%) և բնակարան հատկացնելու 11 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 36 (22%), ավանդի փոխհատուցման 36 (22%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 32 (20%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 13 (8%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 10 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1040 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 765 գրություն, 275 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 275 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 210 (76%)-ը պարզաբանվել է, 43 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 12-ը (4%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   10-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

 

  2016Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3747 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4127 աճել է 380-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 2793 Գրություններ 3205 աճել է 412-ով
3178 27-իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 166 Ներքին փաստաշրջանառություն 160 նվազել է 6-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 788 Քաղաքացիների դիմումներ 762 նվազել է 26-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 657 ա. Գրավոր դիմումներ 601 նվազել է 56-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 131 բ. Բանավոր դիմումներ 161 աճել է 30-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 500 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 517 աճել է 17-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 173 ա. Գրավոր դիմումներ 85 նվազել է 88-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 131 բ. Բանավոր դիմումներ 161 աճել է 30-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       196 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան       271 աճել է 75-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 178 Հսկողական փաստաթղթեր 218 աճել է 40-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 40 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 39 նվազել է 1-ով
 
 
  2016Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1034 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1040 աճել է 6-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 700 Պաշտոնական գրություններ 765 աճել է 65- ով
3 Դիմումների պատասխաններ 334 Դիմումների պատասխաններ 275 նվազել է 59-ով

 


                                                         ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4101 փաստաթուղթ, որից 3061 գրություն, 34 իրավական ակտի նախագիծ, 839 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 167 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 325-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 201-ը գրություն, 7-ը իրավական ակտի նախագիծ, 117-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 827, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   82-ը (71-ը` գրություն, 11-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 124-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 12 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 507 քաղաքացի, որից 76-ը ներկայացրել է գրավոր, 167-ը՝   բանավոր դիմում, 264-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից նախարարությունում ստացվել է 839 դիմում, որից 672-ը գրավոր, 167-ը բանավոր:

Գրանցված 672 գրավոր դիմումներից 207-ը (31%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 176-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 31-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 145 դիմում, 341ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 301-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 32 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 8-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 76 (11%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 54 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 50 (7%), ավանդի փոխհատուցման 42 (6%), աշխատանք տրամադրելու 24 (4%), պրոթեզավորման 22 (3%), տուն-ինտերնատ տեղավորելու 21 (3%), բնակարան հատկացնելու 17 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 51 (31%), ավանդի փոխհատուցման 36 (22%), պետական նպաստների 23 (14%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 21 (13%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 13 (8%) վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1040 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 739 գրություն, 301 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 301 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 233 (77%)-ը պարզաբանվել է, 36 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 17-ը (6%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   15-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի:

  2016Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ  

 

2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4685 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4101 նվազել է 584-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3618 Գրություններ 3095 նվազել է 523-ով
3061 34 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 195 Ներքին փաստաշրջանառություն 167 նվազել է 28-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 872 Քաղաքացիների դիմումներ 839 նվազել է 33-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 754 ա. Գրավոր դիմումներ 672 նվազել է 82-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 118 բ. Բանավոր դիմումներ 167 աճել է 49-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 469 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 507 աճել է 38-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 154 ա. Գրավոր դիմումներ 76 նվազել է 78-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 118 բ. Բանավոր դիմումներ 167 Աճել է 49-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

197 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

264 աճել է 67-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 209 Հսկողական փաստաթղթեր 206 նվազել է 3-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 32 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 44 աճել է 12-ով
           
     
  2016Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1106 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1040 նվազել է 66-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 767 Պաշտոնական գրություններ 739 նվազել է 28-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 339 Դիմումների պատասխաններ 301 նվազել է 38-ով

 

                                                               ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Ի կատարումն 14.05.2013թ. գործակարգավարական խորհրդակցության N13 կետի` ներկայացվում է տեղեկատվություն նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության կողմից հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4271 փաստաթուղթ, որից 3256-ը գրություն, 54-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 784-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 177-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 278-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 181-ը գրություն, 12-ը իրավական ակտի նախագիծ, 85-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 892, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   101-ը (88-ը` գրություն, 13-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 133-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 11 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 426 քաղաքացի, որից 90-ը ներկայացրել է գրավոր, 93-ը՝   բանավոր դիմում, 243-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 784 դիմում, որից 691-ը գրավոր, 93-ը բանավոր:

Գրանցված 691 գրավոր դիմումներից 267-ը (39%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 230-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 37-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 170-ը, 371ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 306-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 49 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 21-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 63 (9%),   պետական նպաստների 58 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 40 (6%), պրոթեզավորման 35 (5%), ավանդի փոխհատուցման 31 (4%), աշխատանք տրամադրելու 19 (3%), բնակարան հատկացնելու 19 (3%) և տուն-ինտերնատ տեղավորելու 18 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 31 (33%), ավանդի փոխհատուցման 25 (27%), պետական նպաստների 12 (13%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 12 (13%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1042 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 736 գրություն, 306 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 306 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 232 (76%)-ը պարզաբանվել է, 37 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 24-ը (8%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   13-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ   տեխնիկական խնդիրների հետևանքով համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 4-ով ավելի է:

 

 

  2016Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4800 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4271 նվազել է 529-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3695 Գրություններ 3310 նվազել է 385-ով
3256 54 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 238 Ներքին փաստաշրջանառություն 177 նվազել է 61-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 867 Քաղաքացիների դիմումներ 784 նվազել է 83-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 732 ա. Գրավոր դիմումներ 691 նվազել է 41-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 135 բ. Բանավոր դիմումներ 93 նվազել է 42-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 496 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 426 նվազել է 70-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 109 ա. Գրավոր դիմումներ 90 նվազել է 19-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 135 բ. Բանավոր դիմումներ 93 նվազել է 42-ով
  գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

252 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  

   ընդունարան    

243 նվազել է 9-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 209 Հսկողական փաստաթղթեր 234 աճել է 25-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 28 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 50 աճել է 22-ով
           
     
  2016Թ. ՀՈՒLԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒLԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1035 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1042 աճել է 7-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 716 Պաշտոնական գրություններ 736 աճել է 20-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 319 Դիմումների պատասխաններ 306 նվազել է 13-ով

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Ի կատարումն 14.05.2013թ. գործակարգավարական խորհրդակցության N13 կետի` ներկայացվում է տեղեկատվություն նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության կողմից հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4527 փաստաթուղթ, որից 3428-ը գրություն, 46-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 833-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 220-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 289-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 163-ը գրություն, 16-ը իրավական ակտի նախագիծ, 110-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1040, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   94-ը (78-ը` գրություն, 16-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 151-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 521 քաղաքացի, որից 87-ը ներկայացրել է գրավոր, 148-ը՝   բանավոր դիմում, 286-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 833 դիմում, որից 685-ը գրավոր, 148-ը բանավոր:

Գրանցված 685 գրավոր դիմումներից 185-ը (27%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 136-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 49-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 173-ը, 435ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 379-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 39 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 17-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 64 (9%),   պետական նպաստների 56 (8%), ավանդի փոխհատուցման 48 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 44 (6%), բնակարան հատկացնելու 36 (5%) և աշխատանք տրամադրելու 31 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 56 (38%), պետական նպաստների 28 (19%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 27 (18%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 14 (9%)   և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 10 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1167 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 788 գրություն, 379 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 379 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 278 (73%)-ը պարզաբանվել է, 60 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 20-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   21-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեխնիկական խնդիրների հետևանքով համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 7-ով ավելի է:

            2016Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4408 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4527 աճել է 119-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3146 Գրություններ 3474 աճել է 328-ով
3428 46 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 266 Ներքին փաստաշրջանառություն 220 նվազել է 46-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 996 Քաղաքացիների դիմումներ 833 նվազել է 163-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 724 ա. Գրավոր դիմումներ 685 նվազել է 39-ով
  բ. Բանավոր դիմումներ 272 բ. Բանավոր դիմումներ 148 նվազել է 124-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 766 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 521 նվազել է 245-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 217 Հսկողական փաստաթղթեր 245 աճել է 28-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 50 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 38 նվազել է 12-ով
       
 
  2016Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1118 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1167 աճել է 49-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 786 Պաշտոնական գրություններ 788 աճել է 2-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 332 Դիմումների պատասխաններ 379 աճել է 47-ով

 

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դիմումների տեսության վերլուծություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ս.թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4852 փաստաթուղթ, որից  3781-ը գրություն, 37-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 840-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 194-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 276-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 157-ը գրություն, 7-ը  իրավական ակտի նախագիծ, 112-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 965, որից    հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից    74-ը (68-ը` գրություն, 6-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 128-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 672 քաղաքացի, որից 115-ը  ներկայացրել է գրավոր,  194-ը՝   բանավոր դիմում,  363-ը  դիմել է    ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 840 դիմում, որից 646 գրավոր, 194-ը բանավոր:

Գրանցված 646  գրավոր դիմումներից  169-ը (26%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 124-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 45-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 148-ը, 409ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 340-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 49 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 20-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 69 (11%),   պետական նպաստների 57 (9%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 50 (8%), պրոթեզավորման 45 (7%) և աշխատանք տրամադրելու  35 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 49 (25%),   ավանդի փոխհատուցման 42 (22%), պետական նպաստների 35 (18%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 24 (12%)  վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1213 ելքագրված փաստաթուղթ՝  873 գրություն, 340 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 340 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 258 (76%)-ը պարզաբանվել է, 42 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 30-ը (9%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   10-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է  փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է  երկու քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ   տեխնիկական խնդիրների հետևանքով  համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 8-ով ավելի է:

  2016Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4180 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4852 աճել է 672-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 3017 Գրություններ 3744 աճել է  764-ով
37 37 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 182 Ներքին փաստաշրջանառություն 194 աճել է  12-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 981 Քաղաքացիների դիմումներ 840 նվազել է  141-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 779 ա. Գրավոր դիմումներ 646 նվազել է  133-ով
  բ.  Բանավոր դիմումներ 202 բ.  Բանավոր դիմումներ 194 նվազել է 8-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 393 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 309 նվազել է  84-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 172 Հսկողական փաստաթղթեր 202 աճել է  30-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 54 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 35 նվազել է  19-ով
       
 
  2016Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ    ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1053 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1213 աճել է  160-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 762 Պաշտոնական գրություններ 873 աճել է 111-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 291 Դիմումների պատասխաններ 340 աճել է  49-ով

 

 

Ս.թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4218 փաստաթուղթ, որից  3249-ը գրություն, 35-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 688-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 246-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 251-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 138-ը գրություն,  113-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  62-ը, որից 51-ը  գրություն, 11-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 981, որից  164-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 5 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 544 քաղաքացի, որից 105-ը  ներկայացրել է գրավոր,  135-ը՝   բանավոր դիմում: Նշված քաղաքացիներից  ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  ընդունարան է դիմել  304-ը:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 688 դիմում, որից 553 գրավոր, 135-ը բանավոր:

Գրանցված 553  գրավոր դիմումներից  109-ը (20%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 65-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 44-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 150-ը, 434ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 358-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 48 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 28-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման 57 (10%), պետական նպաստների 52 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 51 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 44 (8%), պրոթեզավորման 43 (8%) և աշխատանք տրամադրելու  29 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (30%),   ավանդի փոխհատուցման 36 (27%), պետական նպաստների 18 (13%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 17 (13%)  վերաբերյալ դիմումները:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1063 ելքագրված փաստաթուղթ՝  705 գրություն, 358 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 358 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 292 (82%)-ը պարզաբանվել է, 25 (7%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (6%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   18-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է  փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է  երկու քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ ապրիլ ամսվա հաշվետվության մեջ մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 5-ով ավելի է համակարգում տեխնիկական խնդիրների հետևանքով 18315-17, 17988-17, 17558-17, 16615-17 և 15466-17 մտից համարների բացթողնման պատճառով:

Ս.թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4768 փաստաթուղթ, որից  3528-ը գրություն, 64-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 988-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 188-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 437-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 257-ը գրություն,  180-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  168-ը, որից 144-ը  գրություն, 24-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 773, որից  225-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 10 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 370 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 988 դիմում, որից 722 գրավոր, 266-ը բանավոր:

Գրանցված 722  գրավոր դիմումներից  99-ը (14%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 59-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 40-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 131-ը, 399ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 369-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 5 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 25-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 106 (15%), ավանդների փոխհատուցման 93 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 66 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 47 (7%),  աշխատանք տրամադրելու  52 (7%) և բնակարան հատկացնելու 43 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 63 (24%), պետական նպաստների 57 (21%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 57 (21%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 21 (8%) և   հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 18 (7%), վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1102 ելքագրված փաստաթուղթ՝  733 գրություն, 369 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 369 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 300 (81%)-ը պարզաբանվել է, 34 (9%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 19-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   16-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել են  երկու քաղաքացի: Միաժամանակ մեկ ընդունելություն կայացել է աշխատակազմի ղեկավարի մոտ, որին մասնակացել է մեկ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

  2016Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն

 

 

1 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4088 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 4768 աճել է  680-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 2636 Գրություններ 3592 աճել է 956-ով
3528 64 իրավական ակտի նախագիծ
3 Ներքին փաստաշրջանառություն 236 Ներքին փաստաշրջանառություն 188 նվազել է  48-ով
4 Քաղաքացիների դիմումներ 1216 Քաղաքացիների դիմումներ 988 նվազել է 228-ով
  ա. Գրավոր դիմումներ 656 ա. Գրավոր դիմումներ 722 աճել է  66-ով
  բԲանավոր դիմումներ 560 բԲանավոր դիմումներ 266 նվազել է  294-ով
5 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 686 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 370 նվազել է  316-ով
6 Հսկողական փաստաթղթեր 214 Հսկողական փաստաթղթեր 225 աճել է  11-ով
7 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 104 ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ 144 աճել է 40-ով

 

  2016Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒԿԱՏԱՐՎԱԾ    ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Համեմատություն
1 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 888 Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1102 աճել է  214-ով
2 Պաշտոնական գրություններ 614 Պաշտոնական գրություններ 733 աճել է  119-ով
3 Դիմումների պատասխաններ 274 Դիմումների պատասխաններ 369 աճել է 95-ով

 

Ս.թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4833 փաստաթուղթ, որից  3601-ը պաշտոնական գրություն, 925-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 307-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 464–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 254-ը պաշտոնական գրություն,  210-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  126-ը, որից 107-ը  պաշտոնական գրություն, 19-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1387, որից  312-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 49 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության  կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 23  իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 299 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 925 դիմում, որից 775 գրավոր, 150-ը բանավոր:

Գրանցված 775  գրավոր դիմումներից 113-ը (%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 67-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 46-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 178-ը, 663-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 605-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 47 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 11-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 105 (13%),  ավանդների փոխհատուցման 91 (12%), հումանիտար օգնության 68 (9%), աշխատանք տրամադրելու 52 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 51 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 46 (6%),  վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունները 80 (10%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 44 (29%), ավանդի փոխհատուցման 33 (22%) պետական նպաստների 28 (19%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 20 (13%), վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1461 ելքագրված փաստաթուղթ՝  856 պաշտոնական գրություն, 605 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 605 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 393 (65%)-ը պարզաբանվել է, 171 (28%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   18-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 372 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 299 Նվազել է  73- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ -835 քաղաքացիների դիմումներ – 775 Նվազել է  60- ով

 

պաշտոնական գրություններ – 3355 պաշտոնական գրություններ – 3601 աճել է  246-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1287 ելքագրվել  է  փաստաթուղթ – 1461 աճել է 174 -ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս  քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն`  չորս  քաղաքացու մասնակցությամբ աճել 1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի  մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ անփոփոխ

 

 Ս.թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4560 փաստաթուղթ, որից  3355-ը պաշտոնական գրություն, 1038-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 167-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 421–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 213-ը պաշտոնական գրություն,  208-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  103-ը, որից 77-ը  պաշտոնական գրություն, 26-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1025, որից  228-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 62 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության  կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8  իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 372 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1038 դիմում, որից 835 գրավոր, 203-ը բանավոր:

Գրանցված 835  գրավոր դիմումներից 157-ը (19%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 108-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 49-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 141-ը, 502-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 487-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 14 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 60-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  հումանիտար օգնության 87 (11%),  ավանդների փոխհատուցման 77 (9%), , աշխատանք տրամադրելու 56 (7%), պետական նպաստների 41 (5%) վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունները 45 (5%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 50 (24%), ավանդի փոխհատուցման 35 (17%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 42 (21%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 28 (14%), ինչպես նաև հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 17 (8%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1287 ելքագրված փաստաթուղթ՝  785 պաշտոնական գրություն, 502 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 502 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 339 (68%)-ը պարզաբանվել է, 108 (21%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 30-ը (6%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   25-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

 

2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 372 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 343 աճել է   29- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ -835 քաղաքացիների դիմումներ – 747 աճել է   88- ով
պաշտոնական գրություններ – 3355 պաշտոնական գրություններ – 3000 աճել է  355-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1287 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1127 աճել է 160 -ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս  քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն`  հինգ քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել  է  1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի  մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ անփոփոխ

 

Ս.թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4158 փաստաթուղթ, որից  3000-ը պաշտոնական գրություն, 938-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 220-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 322–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 165-ը պաշտոնական գրություն,  157-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  105-ը, որից 87-ը  պաշտոնական գրություն, 18-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 879, որից  198-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 34 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 7 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 343 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 938 դիմում, որից 747 գրավոր, 191-ը բանավոր:

Գրանցված 747 գրավոր դիմումներից 121-ը (16%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 74-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 47-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 170-ը, համապատասխան ընթացք է տրվել 456-ին: Ընթացք ստացածներից 16-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 32 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 8-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  պետական նպաստների 85 (11%), ավանդների փոխհատուցման 80 (11%), հումանիտար օգնության 67 (9%), աշխատանք տրամադրելու 61(8%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 57(8%) վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունները 63 (8%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 54 (28%), ավանդի փոխհատուցման 44 (23%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 26 (14%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 17 (9%)   վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1127 ելքագրված փաստաթուղթ՝  711 պաշտոնական գրություն, 416 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 416 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 267 (64%)-ը պարզաբանվել է, 122 (29%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   11-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է հինգ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

 

2016թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 343 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 304 աճել է   39- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  747 քաղաքացիների դիմումներ –  788 Նվազել է  41 – ով
պաշտոնական գրություններ – 3000 պաշտոնական գրություններ – 2793 աճել է 207 -ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1127 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1034 աճել է  93-ով
փոխնախարարների երեք ընդունելություն` հինգ քաղաքացումասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացու մասնակցությամբ աճել է  1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել աճել է  1-ով

 

 

 

Ս.թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3747 փաստաթուղթ, որից  2793-ը պաշտոնական գրություն, 788-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 166-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 124-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 85-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 51 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 304 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 788 դիմում, որից 657 գրավոր, 131-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 173-ը ստացվել է  նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից, որից 77-ը ստացվել է ՀՀԿառավարության աշխատակազմից, որից 6-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 127-ը (19%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 93-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 34-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր):  Ստացված 657 գրավոր դիմումներից  154-ը դեռևս ուսումնասիրման փուլում է, 376-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 334-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, 19  դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 22-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  հումանիտար օգնության 68 (10%), պետական նպաստների 59 (9%), ավանդների փոխհատուցման 50(8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 48 (7%), սոցիալական աջակցության 48 (7%),  կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունների 39 (6%),   բնակարան հատկացնելու  33 (5%) և  աշխատանք տրամադրելու 33 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 45 (34%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 28 (21%), պետական  նպաստների 22 (17%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման  6 (5%)   վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1034 ելքագրված փաստաթուղթ՝  700 պաշտոնական գրություն, 334 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 334 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 201 (60%)-ը պարզաբանվել է, 110 (33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   8-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 961  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն,   որից  178-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

 

 

2016 թվականի օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4685 փաստաթուղթ, որից 3618-ը պաշտոնական գրություն, 872-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 195-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 126-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 55-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 42 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 872 դիմում, որից 754-ը գրավոր, 118-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 154-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 260-ը (34%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 172-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 88-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Ստացված դիմումներից 169-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 339-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել սոցիալական աջակցության 96 (12%), պետական նպաստների 63 (8%), հումանիտար օգնության 51(6%),  ավանդների փոխհատուցման 46(6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 42 (5%) և կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 39 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 33 (28), պետական  նպաստների 28 (24%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 16 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման  12 (10%), աշխատանք տրամադրելու 10 (8%) և  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 9 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1106 ելքագրված փաստաթուղթ՝  767 պաշտոնական գրություն, 339 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 339 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 234 (61%)-ը պարզաբանվել է, 124 (31%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 32-ը (6%) վերահասցեագրվել է  պետական այլ մարմիններ, իսկ 7-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 781 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 164-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

 

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

 

2016թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 270 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 244 աճել է  26- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  872 քաղաքացիների դիմումներ –  867 աճել է  5- ով
պաշտոնական գրություններ – 3618 պաշտոնական գրություններ –3695 նվազել է    77-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1106 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1035 աճել է  71-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` երկու քաղաքացումասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացումասնակցությամբ անփոփոխ
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել անփոփոխ

 

 

2016 թվականի հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4800  փաստաթուղթ, որից 3695-ը պաշտոնական գրություն, 867-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 238-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 178-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 40-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 51 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 867 դիմում, որից 732-ը գրավոր, 135-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 109-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 335-ը (46%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 244-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 91-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 95-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 319-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 55 (8%), սոցիալական աջակցության 51 (7%),  ավանդների փոխհատուցման՝ 46(6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման՝ 35(5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 37 (27%) պետական  նպաստների՝ 35 (26%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 15 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 7(5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1035 ելքագրված փաստաթուղթ՝  716 պաշտոնական գրություն, 319 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 319 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 210 (66%)-ը պարզաբանվել է, 80 (25%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 22-ը (7%)վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ 7-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 6  իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է  920  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն, որից  209-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության կողմից նախապատրաստվել է 5 գրության և 1 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի: Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

 

2016թ. հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 244 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 435 նվազել է 189- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  867 քաղաքացիների դիմումներ –  996 նվազել է 129- ով
պաշտոնական գրություններ – 3695 պաշտոնական գրություններ – 3412 աճել է 283-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1035 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 786 աճել է 249-ով
փոխնախարարի երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն` վեց քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել  է 1-ով
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել նախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ  նվազել  է  1 -ով

 

2016 թվականի հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4408 փաստաթուղթ, որից 3146-ը պաշտոնական գրություն, 996-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 266-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 184-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 78-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 56 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 996 դիմում, որից՝ 724-ը գրավոր, 272-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 163-ը ստացվել է  նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 227-ը (31%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 129-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 98-ը իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 144-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 332-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 67 (9%), պետական նպաստների 62 (9%), հումանիտար օգնության 51 (7%), կենսաթոշակի վճարման և վերանայման 40 (6%),  աշխատանքի տեղավորման 42 (6%) և սոցիալական աջակցության 35 (5%)   վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստի՝ 73 (27%), ավանդների փոխհատուցման 68 (25%), կենսաթոշակի վճարման և վերանայման 38 (14%) և հաշմանդամության խմբի 19 (7%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1118 ելքագրված փաստաթուղթ՝  786 պաշտոնական գրություն, 332 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 332 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 222 (67%)-ը պարզաբանվել է, 77 (23%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 22-ը (7%) վերահասցեագրվել  է  պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 4  իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է  907  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն, որից 139-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է 2 գրության և 2 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է վեց քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. մայիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 435 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը -393 աճել է 42- ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  996 քաղաքացիների դիմումներ – 981 աճել է 15-ով

 

պաշտոնական գրություններ – 3412 պաշտոնական գրություններ –  3017 աճել է 395-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 786 ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1053 նվազել  է  267 -ով
փոխնախարարի երեք ընդունելություն` վեց քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ աճել է 2-ով
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացել նախարարի մեկ   ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ  նվազել  է  1 -ով

 

2016 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4180 փաստաթուղթ, որից՝ 3017-ը պաշտոնական գրություն, 981-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 182-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 182-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 69-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 53 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 981 դիմում, որից 779-ը՝ գրավոր, 202-ը՝ բանավոր: Գրավոր դիմումներից 191-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 127-ը (16%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 115-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 112-ը իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 153-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 291-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 106 (14%), պետական նպաստների 75 (10%), աշխատանքի տեղավորման 42 (6%), հաշմանդամությանխմբի 33 (5%), հումանիտար օգնության 36 (5%), վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 82 (41%) ընտանեկան նպաստի՝ 49 (24%), դիմումների ընթացքի 28 (14%), կենսաթոշակի վճարման և չափի վերանայման 16 (8%), հաշմանդամության խմբի 11(6%) վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1053 ելքագրված փաստաթուղթ՝  762 պաշտոնական գրություն, 291 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 291 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 155 (53%)-ը պարզաբանվել է, 96(33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 32-ը (11%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 8-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 13 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 786ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 172-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է 9 գրության և 3 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

 

2016թ. մայիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 393 ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 428 նվազել է 35-ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  981 քաղաքացիների դիմումներ –  811 աճել է  170-ով

 

պաշտոնական գրություններ –  3017 պաշտոնական գրություններ –  3217 Նվազել է 200-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1053 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 1065 նվազել  է   12-ով
փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ
նախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ

 

2016 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4216 փաստաթուղթ, որից 3217-ը պաշտոնական գրություն, 811-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 191-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված փաստաթղթերից 153-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 62-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 31 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 811 դիմում, միաժամանակ  նախարարություն է  այցելել 428 քաղաքացի: Ստացված դիմումներից ներկայացվել է 542 գրավոր, որից 159-ը  նախարարություն այցելած քաղաքացիներից և 269-ը բանավոր  դիմումներ:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 117-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 43-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 74-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 148-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 319-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հումանիտար օգնության 82 (15%), ավանդների փոխհատուցման՝ 56 (10%), հաշմանդամության խմբի 31 (6%), ընտանեկան նպաստի29 (5%), կենսաթոշակի վճարման 29 (5%), տուն-ինտերնատ տեղավորելու 24 (4%), աշխատանք տրամադրելու 22 (4%) և լսողական սարք տրամադրելու 19 (4%)   վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 89 (33%), ընտանեկան նպաստի 45 (17%),  կենսաթոշակի վճարման 32 (12%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 29 (11%) և հաշմանդամության խմբի 25 (9%) վերաբերյալ դիմումները:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1065 ելքագրված փաստաթուղթ՝  746 պաշտոնական գրություն, 319 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 319 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 193 (60%)-ը պարզաբանվել է, 105 (33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 11-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 10-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 7 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 707 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 162-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է յոթ գրության և մեկ քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր: Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

2016թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. մարտ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ համեմատություն
ընդունելության  բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 428 ընդունելության  բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 625 նվազել է 197-ով

 

քաղաքացիների դիմումներ –  811 քաղաքացիների դիմումներ – 1117 նվազել է  306-ով

 

պաշտոնական գրություններ –  3217 պաշտոնական գրություններ – 3078 աճել  է   139-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1065 ելքագրվել է  փաստաթուղթ -1072 նվազել  է   7-ով
փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն` երկու քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել է    1-ով
նախարարի մեկ   ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի մոտ   ընդունելություն չի կայացել  աճել է   1-ով

 

2016 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4389 փաստաթուղթ, որից 3078-ը պաշտոնական գրություն, 1117-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 193-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 215-ը ստացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմից, որից 85-ը վերջինիս կողմից ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 30 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 625 քաղաքացի: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1117 դիմում, որից  653-ը գրավոր, 464-ը բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 161-ը ներկայացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Նշված դիմումներից 131-ը (20%) պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 73-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 58-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 191-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 97 (15%), հումանիտար օգնության 72 (11%) կենսաթոշակի վճարման 53 (8%), աշխատանք տրամադրելու 39 (6%), ընտանեկան նպաստի 38 (6%) և հաշմանդամության խմբի 27 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 138  (30%),  կենսաթոշակի վճարման 52 (11%), ընտանեկան նպաստի՝ 47 (10%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 34 (7%), մայրության նպաստի 33 (7%), հաշմանդամության խմբի 26 (6%) և դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (9%)  վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1072 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 760 պաշտոնական գրություն, 312 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 312 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 222 (71%)-ը պարզաբանվել է, 58 (19%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 21-ը (7%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 11-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 678 ամրագրված ժամկետներով, որից՝  պետական կառավարման մարմիններից ստացված 212 հսկողական փաստաթղթերի կատարումը:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության կողմից նախապատրաստվել է երկու գրության պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

2016թ. մարտ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. փետրվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ Համեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 625 ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 686 նվազել է 61-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 1117 քաղաքացիների դիմումներ – 1216 նվազել է 99-ով
պաշտոնական գրություններ – 3078 պաշտոնական գրություններ – 2636 աճել է 43-ով
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 1072 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 888 աճել է 184-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ աճել է 1-ով
աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել աշխատակազմի ղեկավարի մեկ  ընդունելություն՝ կոլեկտիվ՝ 4 մասնակից նվազել է 1-ով
նախարարի մոտ  ընդունելություն չի կայացել նախարարի մոտ մեկ  ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել է 1-ով

 

2016 թվականի փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4088 փաստաթուղթ, որից 2636-ը պաշտոնական գրություն, 1216-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 236-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 214-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 104-ը վերջինիս կողմից ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից  ստացվել է 40 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է  այցելել 686 քաղաքացի, որոնցից 126-ը  ներկայացրել է գրավոր դիմում, իսկ 560-ին տրվել է բանավոր պարզաբանումներ: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1216 դիմում, որից  656 գրավոր, 560 բանավոր:

Նշված դիմումներից 126-ը (20%) պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 75 համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 51 իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 113ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 106 (16%), ընտանեկան նպաստի 44 (7%), հեռուսատատեսային ընդունիչ սարք հատկացնելու 39(6%), հումանիտար օգնության 36 (6%), հաշմանդամության խմբի 34 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման 181 (32%)ընտանեկան նպաստի՝ 52 (9%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 51 (9 %), մայրության նպաստի 49 (9%),թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի 43 (8.%), կենսաթոշակ 41 (7%)երեխայի խնամքի նպաստի 41 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 888 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 614 պաշտոնական գրություն, 274 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 274 դիմումի պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 214(78%) պարզաբանվել է, 31 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 14-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 15-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 3 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 471 ամրագրված ժամկետներով և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 214 հսկողական փաստաթղթերի կատարումը:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի մոտ կազմակերպվել է մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի  աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի, աշխատակազմի ղեկավարի մոտ մեկ կոլեկտիվ ընդունելություն՝ միևնույն հարցի վերաբերյալ չորս անձի մասնակցությամբ:

2016թ. փետրվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2016թ. հունվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ Համեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 686 ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 350 աճել է 336-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 1216 քաղաքացիների դիմումներ – 604 աճել է 612-ով
պաշտոնական գրություններ – 2636 պաշտոնական գրություններ – 1968 աճել է 668-ով
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 888 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 532 աճել է 356-ով
փոխնախարարների մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացիների մասնակցությամբ նվազել է 1-ով
աշխատակազմի ղեկավարի մեկ ընդունելություն՝ կոլեկտիվ՝ 4 մասնակից աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել աճել է 1-ով
նախարարի մոտ մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել աճել է 1-ով

 

2016 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2443 փաստաթուղթ, որից 1838-ը պաշտոնական գրություն, 604-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 130-ը  ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 136-ը ստացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմից, որից 61-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 350 քաղաքացի: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 604 դիմում, որից 328 գրավոր, 276-ը բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 75-ը ներկայացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից: Նշված դիմումներից 68-ը պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 38-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 30-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 56-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Գրավոր  դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 41 (12%), ընտանեկան նպաստի վերաբերյալ 31 (9%), հումանիտար օգնության 24 (7%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի 22 (7%), հաշմանդամության խմբի 20 (6%), հեռուսատատեսային ընդունիչ սարք հատկացնելու 17 (5%), աշխատանք տրամադրելու 17 (5%) և կենսաթոշակի նշանակման 16 (5%)  վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 46 (17%), չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգի՝ 39 (14%), կենսաթոշակի՝ 36 (13%), երեխայի  ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 32 (12%), ընտանեկան նպաստի՝ 31 (11%), թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի՝ 31 (11%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 532 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 353 պաշտոնական գրություն, 157 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 157 դիմումի պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 114 (72%)-ը պարզաբանվել է, 20 (13%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (10%)վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 8-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 7 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է պետական կառավարման մարմիններից ստացված 127 հսկողական և 516 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի կատարումը:

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի: Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. հունվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ 2015թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ Համեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 350 ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 294 աճել է 56-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 604 քաղաքացիների դիմումներ – 804 նվազել է 200-ով
պաշտոնական գրություններ – 1968 պաշտոնական գրություններ – 3141 (ներառյալ ներքին փաստաթղթաշրջանառությունը) նվազել է 1173-ով
ներքին փաստաթղթաշրջանառություն – 130
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 532 ելքագրվել է փաստաթուղթ – 751 նվազել է 219-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացու մասնակցությամբ փոխնախարարների երեք ընդունելություն՝ վեց քաղաքացիների մասնակցությամբ նվազել է 1-ով
Նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել Նախարարի մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել է 1-ով

 

Արխիվ     2015    2014     2013

 

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png