Չորեքշաբթի, Հունվար 23, 2019

Աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում ստացող անձանց բյուջեով հաստատված  թվաքանակը և գումարը

Տարի Վնասի փոխհատուցում ստացող անձանց թիվը Բյուջեով հաստատված գումար (հազար դրամներով)
2006թ. 966 52.525.8
2007թ. 892  64.792.8
2008թ. 880 78.577.9
2009թ. 841 90.128.4
2010թ. 802 87.487.2
2011թ. 763 89.941.8
2012թ. 658 78.163.8
2013թ. 586 74.736.6
2014թ. 575 99.821.1
2015թ․ 528 101.077.2
2016թ. 489 97.878.0
2017թ. 450 90.231.2
2018թ. 420 81.879.6

Աշխատավարձի վերաբերյալ վիճակագրություն

Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձը 1999 թվականին սահմանվել է 5000 ՀՀ դրամ, որը պահպանվել է մինչև 2003 թվականը ներառյալ: 2004 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 13000 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 5000 ՀՀ դրամ նվազագույն ամսական աշխատավարձի նկատմամբ 160 տոկոսով: 2006 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը սահմանվել է 15000 ՀՀ դրամ, 2007 թվականի հունվարի 1-ից` 20000 ՀՀ դրամ: 2008 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 25000 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 20000 ՀՀ դրամի նկատմամբ 25 տոկոսով: 2009 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 30000 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 20000 ՀՀ դրամի նկատմամբ 20 տոկոսով: 2010 թվականին պահպանվել է 2009 թվականին սահմանված 30000 ՀՀ դրամ չափը: 2011 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 32500 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 30000 ՀՀ դրամի նկատմամբ 8.3 տոկոսով: 2012 թվականի համար պահպանվել է 2011 թվականին սահմանված 32500 ՀՀ դրամ չափը: 2013 թվականի հունվարի 1-ից սահմանվել է 35000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 7.7 տոկոսով, իսկ 2013 թվականի հուլիսի 1-ից 45000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 28.6 տոկոսով: 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանվել է 50000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 11.1 տոկոսով, իսկ 2015 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանվել է 55000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 10 տոկոսով:

Տարի Նվազագույն ամսական աշխատավարձ (ՀՀ դրամ) Նվազագույն ամսական աշխատավարձի աճի տեմպը (տոկոս) Միջին ամսական աշխատավարձ (ՀՀ դրամ) Միջին ամսական աշխատավարձի աճի տեմպը (տոկոս)
2001թ. 5.000 24.483
2002թ. 5.000 27.324 11.6
2003թ. 5.000 34.783 27.3
2004թ. 13.000 160 43.445 24.9
2005թ. 15.000 15.4 52.060 19.8
2006թ. 15.000 62.293 19.7
2007թ. 20.000 33.3 74.227 19.2
2008թ. 25.000 25 87.406 17.8
2009թ. 30.000 20 96.019 9.9
2010թ. 30.000 102.652 6.9
2011թ. 32.500 8.3 108.092 5.3
2012թ. 32.500 113.163 4.7
2013թ. 35.000
հունվարի 1-ից
7.7 146.524 29.5
2013թ. 45.000
հուլիսի 1-ից
28.6
2014թ. 45.000 հունվարի 1-ի դրությամբ 158.580 8.2
2014թ. 50.000
հուլիսի 1-ից
11.1
2015թ. 50.000 հունվարի 1-ի դրությամբ 171.615 8.2
2015թ. 55.000
հուլիսի 1-ից
10
2016թ. 55.000 174.445 1.6
2017թ. 55.000 195.074* 11.8

* Ցուցանիշը նախնական է: Ներառված չեն փոքր և գերփոքր կազմակերպությունների ցուցանիշները: Դրանց ներառմամբ` ցուցանիշը ՀՀ ԱՎԾ (www.armstat.am) կողմից կամփոփվի 2018թ. սեպտեմբերին:
Աղբյուրը: ՀՀ ԱՎԾ /www.armstat.am/

Զբաղվածության ոլորտի վիճակագրություն

2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ` ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններում հաշվառված աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը կազմել է 85983, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշի նկատմամբ նվազել է 10,2 տոկոսով (95785): Հաշվետու տարվա սկզբից աշխատանքի է տեղավորվել 9254 անձ, այդ թվում` 3534-ը` առանց զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում ընդգրկվելու:

Գործազուրկների թիվը 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 70236, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշի նկատմամբ նվազել է 12,7 տոկոսով (80492): Շարունակում է բարձր մնալ գործազուրկ կանանց թիվը, որը կազմում է գործազուրկների ընդհանուր թվի 66.7 տոկոսը կամ 46838 անձ: Գործազուրկների 4,2 տոկոսը (2983 անձ) հաշմանդամություն ունեցող անձինք են:

Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների թիվը հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 35619, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշի նկատմամբ նվազել է 10,7 տոկոսով (39876): Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների 41,2 տոկոսը (14663 անձ) 16-29 տարեկան երիտասարդներ են: Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողներից տարեսկզբից աշխատանքի են տեղավորվել 4054-ը, այդ թվում 1386-ը` առանց զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում ընդգրկվելու:

Հունվարի 1-ի դրությամբ զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հետ համագործակցող գործատուների թիվը կազմել է 18733, որոնցից տարեսկզբից աշխատուժի պահանջարկի վերաբերյալ հայտ են ներկայացրել 3034-ը:
2017թ. ընթացքում հավաքագրվել է չկրկնվող թափուր 8804 աշխատատեղ, որոնցից 313-ը նոր ստեղծված են եղել: Ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների` աշխատուժի առավելագույն պահանջարկ դիտվել է արդյունաբերության ոլորտում` 2642, որոնցից 115-ը` նոր ստեղծված աշխատատեղեր են, սպասարկման այլ ծառայությունների ոլորտում` 1636, որոնցից 37-ը` նոր ստեղծված աշխատատեղեր են, և մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգման ոլորտում` 1200, որոնցից` 20-ը նոր ստեղծված աշխատատեղեր են: 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում առկա է 1747 թափուր աշխատատեղ:

2017թ. ընթացքում գործազուրկի կարգավիճակ է տրամադրվել 13080 անձի, որոնցից 8537-ը կանայք են, 2938-ը` գյուղաբնակներ, կասեցվել է 709, վերականգնվել է 1231 և դադարեցվել 23855 անձի գործազուրկի կարգավիճակ:

2017թ. ընթացքում զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում ընդգրկվել է 1748 անձ, որոնց 77,3 տոկոսը կանայք են (1352), 3,2 տոկոսը` հաշմանդամություն ունեցող անձինք (56), 55,8 տոկոսը` 16-29 տարեկան երիտասարդներ (975): Զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրերում ընդգրկված 1610 անձ 2017թ. ընթացքում տեղավորվել է աշխատանքի կամ դարձել է ինքնազբաղված (այդ թվում` 48 հաշմանդամ), այդ թվում՝ 27-ը ծրագրերում ընդգրկվել են նախորդ տարվա ընթացքում, իսկ 973-ը դարձել են կայուն զբաղված:

2017թ. ընթացքում «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերման համար միանվագ փոխհատուցում գործատուին» ծրագրով աշխատանքի է տեղավորվել 1072 անձ (այդ թվում` 38 հաշմանդամ):

Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցող 511 անձ (այդ թվում` 10 հաշմանդամ, 249 աշխատաշուկայում անմրցունակ անձ) ձեռք է բերել աշխատանքային փորձ` ընդգրկվելով «Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում» ծրագրում, որոնցից 197-ը ծրագրի ավարտից հետո շարունակել է աշխատանքային գործունեությունը:

165 անձ ընդգրկվել է «Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում» ծրագրում (այդ թվում` աշխատաշուկայում անմրցունակ 161 անձ, 8 հաշմանդամ), որոնցից աշխատանքի է տեղավորվել 27-ը:

2017թ. ընթացքում ՀՀ մարզերում (բացառությամբ Արարատի և Վայոց ձորի)  և Երևան քաղաքում կազմակերպվել է աշխատանքի 12 տոնավաճառ: Տոնավաճառներին մասնակցել է աշխատանք փնտրող 11829 անձ և 371 գործատու, որոնց կողմից ներկայացվել է 1977 թափուր աշխատատեղ:

Հիմքը` Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից ներկայացված ՀՀ զբաղվածության 2017թ. հիմնական ցուցանիշների տարեկան վարչական վիճակագրական հաշվետվություն

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png