Վիճակագրություն

Աշխատանքի ոլորտի վիճակագրություն

 Աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում ստացող անձանց բյուջեով հաստատված  թվաքանակը և գումարը

Տարի Վնասի փոխհատուցում ստացող անձանց թիվը Բյուջեով հաստատված գումար (հազար դրամներով)
2006թ. 966 52.525.8
2007թ. 892  64.792.8
2008թ. 880 78.577.9
2009թ. 841 90.128.4
2010թ. 802 87.487.2
2011թ. 763 89.941.8
2012թ. 658 78.163.8
2013թ. 586 74.736.6
2014թ. 575 99.821.1
2015թ․ 528 101.077.2
2016թ. 489 97.878.0
2017թ. 450 90.231.2

 

Աշխատավարձի ոլորտի վիճակագրություն

Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձը 1999 թվականին սահմանվել է 5000 ՀՀ դրամ, որը պահպանվել է մինչև 2003 թվականը ներառյալ: 2004 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը սահմանվել է 13000 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 5000 ՀՀ դրամ նվազագույն ամսական աշխատավարձի նկատմամբ 160 տոկոսով: 2006 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը սահմանվել է 15000 ՀՀ դրամ, 2007 թվականի հունվարի 1-ից` 20000 ՀՀ դրամ: 2008 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 25000 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 20000 ՀՀ դրամի նկատմամբ 25 տոկոսով: 2009 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 30000 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 20000 ՀՀ դրամի նկատմամբ 20 տոկոսով: 2010 թվականին պահպանվել է 2009 թվականին սահմանված 30000 ՀՀ դրամ չափը: 2011 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 32500 ՀՀ դրամ` աճելով նախկին 30000 ՀՀ դրամի նկատմամբ 8.3 տոկոսով: 2012 թվականի համար պահպանվել է 2011 թվականին սահմանված 32500 ՀՀ դրամ չափը: 2013 թվականի հունվարի 1-ից սահմանվել է 35000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 7.7 տոկոսով, իսկ 2013 թվականի հուլիսի 1-ից 45000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 28.6 տոկոսով: 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանվել է 50000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 11.1 տոկոսով, իսկ 2015 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանվել է 55000 ՀՀ դրամ, որը նախկինի նկատմամբ աճել է 10 տոկոսով:

Տարի Նվազագույն աշխատավարձ  Նվազագույն աշխատավարձի աճի տեմպը  Միջին աշխատավարձ  Միջին աշխատավարձի աճի տեմպը 
2001 5000 24.483
2002 5000 27.324 11.6%
2003 5000 29.089 6.5%
2004 13.000 160% 43.445 49.4%
2005 15.000 52.060 19.8%
2006 15.000 15.3% 62.293 19.6%
2007 20.000 33.3% 75.132 20.6%
2008 25.000 25% 91.539 40.5%
2009 30.000 20% 101.895 11.3%
2010 30.000 0% 108.852 6.8%
2011 32.500 7.7% 115.265 5.9%
2012 32.500 0% 121374 5.3%
2013 35.000
հունվարի 1-ից
7.7%
2013 45.000
հուլիսի 1-ից
28.6% 158.239 30.4%
2014 50.000
հուլիսի 1-ից
11.1% 159.417 (մինչ հուլիսի 1-ը) 0.7%
2015 55.000
հուլիսի 1-ից
10% 182.080 (մինչ հունիսի 1-ը)

 

Զբաղվածության ոլորտի վիճակագրություն

«2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ` ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններում հաշվառված աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը կազմել է 95785, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշի նկատմամբ աճել է 7,7 %-ով (88928): Հաշվետու տարվա սկզբից աշխատանքի է տեղավորվել 9546 անձ, այդ թվում` 7129-ը` առանց զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում ընդգրկվելու:

Գործազուրկների թիվը 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 80492, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշի նկատմամբ աճել է 4,5%-ով (77004): Շարունակում է բարձր մնալ գործազուրկ կանանց թիվը, որը կազմում է գործազուրկների ընդհանուր թվի 66 %-ը կամ 53088: Գործազուրկների 3,6 %-ը (2926 անձ) հաշմանդամություն ունեցող անձինք են:

Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների թիվը հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 39876, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշի նկատմամբ աճել է 0,3 %-ով (39746): Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների 40,4 %-ը (16092 անձ) 16-29 տարեկան երիտասարդներ են: Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողներից տարեսկզբից աշխատանքի են տեղավորվել 2156-ը, այդ թվում 1312-ը` առանց զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում ընդգրկվելու:

Հունվարի 1-ի դրությամբ զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հետ համագործակցող գործատուների թիվը կազմել է 16354, որոնցից տարեսկզբից աշխատուժի պահանջարկի վերաբերյալ հայտ են ներկայացրել 2778-ը:

2016թ. ընթացքում հավաքագրվել է չկրկնվող թափուր 7884 աշխատատեղ, որոնցից 290-ը նոր ստեղծված են եղել: Ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների` աշխատուժի առավելագույն պահանջարկ դիտվել է արդյունաբերության ոլորտում` 2375, որոնցից 48-ը` նոր ստեղծված աշխատատեղեր են, սպասարկման այլ ծառայությունների ոլորտում` 1555, որոնցից 31-ը` նոր ստեղծված աշխատատեղեր են, և մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգման ոլորտում` 1083, որոնցից` 34-ը նոր ստեղծված աշխատատեղեր են: 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում առկա է 1278 թափուր աշխատատեղ:

2016թ. ընթացքում գործազուրկի կարգավիճակ է տրամադրվել 22680 անձի, որոնցից 13155-ը կանայք են, 9338-ը` գյուղաբնակներ, կասեցվել է 9412, վերականգնվել է 9734 և դադարեցվել 19479 անձի գործազուրկի կարգավիճակ:

2016թ. ընթացքում զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում ընդգրկվել է 5086 անձ, որոնց 74,1 %-ը կանայք են (3768), 36,9 %-ը` 16-29 տարեկան երիտասարդներ (1878): Զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրերում ընդգրկված 2074 անձ 2016թ. ընթացքում տեղավորվել է աշխատանքի կամ դարձել է ինքնազբաղված, այդ թվում 199-ը ծրագրերում ընդգրկվել են նախորդ տարվա ընթացքում, իսկ 932-ը դարձել է կայուն զբաղված:

2016թ. ընթացքում աշխատաշուկայում անմրցունակ 2005 անձ (այդ թվում` 78 հաշմանդամ) ընդգրկվել է «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի տեղավորման նպատակով գործատուներին այցելության համար դրամական օգնության տրամադրում» ծրագրում, որոնցից 335-ը տեղավորվել է աշխատանքի:

1274 անձ ընդգրկվել է «Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում» ծրագրում (այդ թվում` աշխատաշուկայում անմրցունակ 1030 անձ, 98 հաշմանդամ, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող 5 անձ), որոնցից աշխատանքի է տեղավորվել 324-ը (այդ թվում` 3 հաշմանդամ):

«Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում» ծրագրով աշխատանքի է տեղավորվել 736 անձ (այդ թվում` 75 հաշմանդամ), որոնցից 712-ը` «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերման համար միանվագ փոխհատուցում գործատուին» ենթածրագրով:

Աշխատաշուկայում անմրցունակ 482 անձ (այդ թվում` 8 հաշմանդամ) ձեռք է բերել աշխատանքային փորձ` ընդգրկվելով «Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում» ծրագրում, որոնցից 201-ը ծրագրի ավարտից հետո շարունակել է աշխատանքային գործունեությունը:

Աշխատաշուկայում անմրցունակ 436 անձ աշխատանքի է տեղավորվել` ընդգրկվելով «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում» ծրագրում, այդ թվում` 20-ը հաշմանդամություն ունեցող անձինք են, որոնցից 2-ին տրամադրվել է դրամական օգնություն ուղեկցողի համար:

Աշխատաշուկայում անմրցունակ 74 անձ ընդգրկվել է «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում» ծրագրում, այդ թվում` 13-ը հաշմանդամություն ունեցող անձինք են:

Աշխատաշուկայում անմրցունակ 54 անձ ընդգրկվել է «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ զբաղվելու համար աջակցության տրամադրում» ծրագրում, այդ թվում` 8-ը հաշմանդամություն ունեցող անձինք են:

25 գործազուրկ գործուղվել է այլ վայր աշխատանքի` ընդգրկվելով «Գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման աջակցության տրամադրում» ծրագրում, այդ թվում` աշխատաշուկայում անմրցունակ 21 անձ, որոնցից 2-ը ունի հաշմանդամություն:

Տարեսկզբից իրականացվել է Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության 5948 ծրագիր, որոնցում ընդգրկվել է 7680 անձ (այդ թվում` 727 հաշմանդամ): Ծրագրերում ընդգրկված 7680 անձանցից 2837-ը կանայք են, 794-ը՝ 16-29 տարեկան երիտասարդներ:

2016թ. ընթացքում ՀՀ մարզերում (բացառությամբ Արարատի և Վայոց ձորի)  և Երևան քաղաքում կազմակերպվել է աշխատանքի 11 տոնավաճառ: Տոնավաճառներին մասնակցել է աշխատանք փնտրող 15042 անձ և 364 գործատու, որոնց կողմից ներկայացվել է 1657 թափուր աշխատատեղ:

2016թ. ընթացքում կազմակերպվել է Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման 33 ծրագիր, որոնցում ընդգրվել է 287 գործազուրկ (այդ թվում` աշխատաշուկայում անմրցունակ 266 անձ, 37 հաշմանդամ): Ծրագրերում ընդգրկված 287 անձանցից 31-ը կանայք են, 67-ը՝ 16-29 տարեկան երիտասարդներ:

Հիմքը` Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից ներկայացված ՀՀ զբաղվածության 2016թ. հիմնական ցուցանիշների տարեկան վարչական վիճակագրական հաշվետվությունը: