Չորեքշաբթի, Հունվար 23, 2019

Պարզաբանումներ խնամատար ընտանիքի հնարավորությունների վերաբերյալ

Հարց 1. Ի՞նչ իրավական ակտի հիման վրա է  իրականացվում խնամատար  ընտանիք երեխաներին դաստիարակության  հանձնելու գործընթացը

Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաները խնամատար ընտանիք դաստիարակության են հանձնվում համաձայն ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 8-ի “Երեխային խնամատար ընտանիք հանձնելու կարգը, յուրաքանչյուր երեխայի պահելու համար խնամատար ընտանիքին ամսական վճարվող դրամական միջոցների և երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար խնամատար ծնողների վարձատրության վճարման կարգը և չափը ևխնամատար ընտանիք երեխային դաստիարակության հանձնելու մասին պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին” թիվ 459-Ն  որոշման:

Հարց 2. Ո՞րն է խնամատար ծնող դառնալու  իրավական  հիմքը

Խնամատար ծնող լինելու հնարավորության մասին ՀՀ մարզպետարնների /Երևանի քաղաքապետարանի/ կողմից տրված դրական եզրակացությունը հիմք է հանդիսանում խնամատար ընտանիք դաստիարակության հանձնելու նպատակով երեխայի ընտրության համար:

Հարց 3. Ո՞ր մարմնին է դիմում խնամատար ծնող դառնալու համար եզրակացություն ստացած քաղաքացին երեխայի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար

Խնամատար ծնող լինելու հնարավորության մասին դրական եզրակացություն ստացած անձը դաստիարակության համար խնամատար ընտանիք տեղավորման ենթակա երեխայի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար դիմում է իր բնակության վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմին կամ մարզպետարան, իսկ Երևանում` Երևանի քաղաքապետարան կամ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն:

Հարց 4. ՈՒ՞մ միջև է կնքվում երեխային խնամատար ընտանիք հանձնելու մասին պայմանագիրը

Երեխային խնամատար ընտանիք հանձնելու մասին պայմանագիրը կնքվում է խնամատար ծնողի բնակության վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի ու խնամատար ծնողների միջև` երեխային խնամատար ընտանիք դաստիարակության հանձնելու մասին որոշման հիման վրա:

Հարց 5. Ինչպե՞ս են հաշվարկվում խնամատար ընտանիքին երեխային պահելու համար տրվող ամսական դրամական միջոցները

Խնամատար ընտանիքին երեխային պահելու համար տրվող ամսական դրամական միջոցները մեկ երեխայի հաշվարկով կազմում են տվյալ տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով մանկատներում մեկ երեխայի խնամքի համար նախատեսված գումարի չափով, երկու երեխայի համար` մեկ երեխայի համար հաշվարկված գումարի 150 տոկոսի, իսկ երեք և ավելի երեխաների համար` 200 տոկոսի չափով:

Հարց 6. Ինչպե՞ս է հաշվարկվում խնամատար ծնողներից մեկին` որպես վարձատրություն տրամադրվող ամսական դրամական միջոցները

Մեկ երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար խնամատար ծնողներից մեկին տրամադրվում է վարձատրություն “Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով, երկու երեխայի համար` նվազագույն ամսական աշխատավարձի 150 տոկոսի, երեք և ավելի երեխաների համար` նվազագույն ամսական աշխատավարձի 200 տոկոսի չափով:

Պարզաբանումներ Հայաստանի Հանրապետության երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայությունների (բեռնաթափում) ծրագրի վերաբերյալ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը 2006 թվականից իրականացնում է  ՀՀ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում) ծրագիրը          

Հարց 1. Ի՞նչ իրավական ակտի հիման վրա է  իրականացվում “Հաստատությունների բեռնաթափում” ծրագիրը

Ծրագրի իրականացման իրավական հիմքը հանդիսացել է “Կյանքի դժվարի իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական պաշտպանության բարեփոխումների 2006-2010թթ. ռազմավարությունը և Լոռու մարզի Վանաձորի մանկատան, Վանաձորի N2, Վանաձորի N3, Ստեփանավանի N1 և Սպիտակի “Որբ, ծնողական խնամքից զրկված մտավոր թերզարգացում ունեցաղ երեխաների N1 հատուկ հանրկրթական ուսումնական հաստատությունների բեռնաթափման 2006 թվականի փորձնական ծրագիրը հաստատաելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 1-ի N 988-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն: Ծրագիրը ներկայումս ներառվել է  Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում և իրականացվում է այդ ծրագրի շրջանակներում:

2013թ. ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել ՀՀ կառավարության “Հայաստանի Հանրապետության մի շարք հաստատություններում խնամվող երեխաների վերադարձն ընտանիքներ կազմակերպելու /բեռնաթափում/ և երեխաների մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծրագրերը հաստատելու մասին” որոշման նախագիծը:

Հարց 2.  Քանի՞ երեխա է ծրագրի շրջանակներում վերադարձել կենսաբանական ընտանիք և քանի՞ երեխայի  մուտքն է հաստատություններ կանխարգելվել

2006 թվականին Լոռու մարզի հաստատություններում խնամվում էին շուրջ 1000 երեխա: Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների քաղաքականության արդյունքում վերոհիշյալ հաստատություններում խնամվող երեխաների թիվը նվազել է, ներկայում նրանց թիվը մոտ 450 է: 2006 թվականից մինչ օրս միայն Լոռու մարզի հաստատություններից ընտանիքներ են վերադարձել շուրջ 270 երեխա, իսկ 80 երեխայի մուտքը հաստատություններ կանխարգելվել է:

Պարզաբանումներ  “Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին” ծրագրի վերաբերյալ

Հարց 1. Ո՞րն է “Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին” ծրագրի նպատակը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից “Պետական աջակցություն ՀՀ մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին” ծրագիրն իրականացվել է 2003-2013 թվականներին: Ծրագրի շրջանակներում մինչև 2013-ը ներառյալ  մանկատների 453  շրջանավարտ  դարձել է ծրագրի շահառու:

Հարց 2. Ո՞վքեր են դարձել ծրագրի շահառուներ

Ծրագրի իրականացման առաջին տարիներին ծրագրում հիմնականում ընդգրկվել են 1991 թվականից մինչև 2003 թվականը մանկատներն ավարտած անձինք, ովքեր հիմնականում անօթևան էին, ունեին ծանր հոգեբանական և առողջական խնդիրներ, ոմանք ունեին նաև դատվածություն:

Հարց 3. Ի՞նչ աջակցություն է տրամադրվել մանկատների շրջանավարտներին ծրագրի շրջանակներում

Ծրագրի իրականացման ժամանակաշրջանում իրականացվել են սոցիալական պաշտպանության հետևյալ միջոցառումները`

  1. Միանվագ դրամական օգնություն – 233 շրջանավարտի
  2. Կրթաթոշակ – 103 շրջանավարտի
  3. Մասնագիտական կողմնորոշում, ուսուցում, վերապատրաստում–212 շրջանավարտի
  4. Բժշկական ծառայություն – 252 շրջանավարտի
  5. Բնակարանի տրամադրում – 160 շրջանավարտի

Նրանք բազմամասնագիտական տարբեր խմբերի աշխատանքի շնորհիվ  հիմնականում ինտեգրվեցին հասարակությանը:

Ծրագրի շրջանակներում բնակարան է տրամադրվել մանկատների  160 շրջանավարտի և հարազատների ընտանիքներում բնակվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 6 անձի:

Պարզաբանումներ երեխաների որդեգրման կարգի վերաբերյալ

Հարց 1. Որո՞նք են որդեգրելու պայմանները

Որդեգրումը կատարվում է որդեգրել ցանկացող այն չափահաս անձանց դիմումի համաձայն, ովքեր հաշվառված են որպես որդեգրողի թեկնածուներ: Եթե միևնույն երեխային որդեգրելու ցանկություն ունեն ամուսինները, ապա երկուսն էլ պետք է հաշվառվեն որպես որդեգրողի թեկնածուներ: Անձը որպես որդեգրողի թեկնածու հաշվառվում է որդեգրման հնարավորության մասին գրավոր դրական եզրակացության հիման վրա:

Հարց 2. Ո՞ր մարմիններն են   տալիս որդեգրման մասին եզրակացություն

Որդեգրման հնարավորության մասին եզրակացություն են տալիս և որդեգրել ցանկացող անձանց հաշվառում են իրականացնում ՀՀ մարզպետարանները /Երևանի քաղաքապետարանը/, որդեգրման կենտրոնական մարմինը, իսկ կենտրոնացված հաշվառումը իրականացնում է  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը:

Հարց 3. Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ՀՀ քաղաքացիներին որպես որդեգրել ցանկացող անձ  հաշվառվելու համար

Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են երեխա որդեգրել, դիմում են իրենց բնակության վայրի մարզպետարան (Երևանի քաղաքապետարան)` ներկայացնելով.

1) անձը հաստատող փաստաթուղթ.

2) բնակարանային պայմանների մաuին տեղեկանք` տրված բնակության վայրից.

3) ընտանիքի կազմի մաuին տեղեկանք` տրված բնակության վայրից.

4)զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և այլ եկամուտների մաuին տեղեկանք.

5) անձի պատշաճ վարքագծի մաuին անձնական երաշխավորություն` տրված կազմակերպության կամ  առնվազն երեք անձանց կողմից.

6) բժշկական փաuտաթուղթ այն մասին, որ երեխա որդեգրել ցանկացող անձը հիվանդ չէ Հայաuտանի   Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիuի 5-ի N 517-Ն որոշմամբ հաuտատված ցանկում ներառված հիվանդություններից որևէ մեկով.

7) ամուuնության վկայականի պատճենը (եթե ամուuնացած է).

8) երեխայի` ամուuիններից մեկի կողմից որդեգրման դեպքում մյուu ամուuնու գրավոր համաձայնությունը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ամուuինները դադարեցրել են ամուuնական հարաբերությունները, մեկ տարվանից ավելի համատեղ չեն ապրում, և մյուu ամուuնու բնակության վայրն անհայտ է.

9) տեղեկանք որդեգրման պահին մարդու դեմ ուղղված կամ հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատվածություն չունենալու մասին:

Եթե որդեգրել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ունի նախապես ընտրած որդեգրման ենթակա երեխա, որի կապակցությամբ առկա է ծնողների /ծնողի/ գրավոր համաձայնությունը, ապա նա դրա մասին նշում է իր դիմումի մեջ:

Հարց 4. Ո՞ր պայմանի դեպքում է որդեգրել ցանկացող անձը հաշվառվում որպես որդեգողի թեկնածու

Որդեգրել ցանկացող անձից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերն ստանալուց հետո մարզպետարանը (Երևանի քաղաքապետարանը)` մեկամսյա ժամկետում կատարում է այդ անձի ու նրա կենսապայմանների ուսումնասիրություն և կազմում է համապատասխան ակտ: Մարզպետարանը (Երևանի քաղաքապետարանը)  որդեգրել ցանկացող անձից ստացված փաստաթղթերի և կազմված ակտի հիման վրա տալիս է որդեգրման հնարավորության մասին գրավոր եզրակացություն և դրական եզրակացության դեպքում լրացնում է որդեգրել ցանկացող անձի անձնական քարտը, նրան վերցնում հաշվառման որպես որդեգրել ցանկացող անձ:

Հարց 5. Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ օտարերկրյա քաղաքացիներին որպես որդեգրել ցանկացող անձ   հաշվառվելու համար

Օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխա որդեգրել, անձամբ կամ  իրենց լիազորած անձի, ինչպես նաև տվյալ պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հաստատության միջոցով դիմում են  որդեգրման կենտրոնական մարմին, ներկայացնելով`

1) անձը հաստատող փաստաթուղթ.

2) բնակարանային պայմանների մաuին տեղեկանք` տրված բնակության վայրից.

3) ընտանիքի կազմի մաuին տեղեկանք` տրված բնակության վայրից.

4) զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և այլ եկամուտների մաuին տեղեկանք.

5) անձի պատշաճ վարքագծի մաuին անձնական երաշխավորություն` տրված կազմակերպության կամ առնվազն երեք անձանց կողմից.

6) բժշկական փաuտաթուղթ այն մասին, որ երեխա որդեգրել ցանկացող անձը հիվանդ չէ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիuի 5-ի N 517-Ն որոշմամբ հաuտատված ցանկում ներառված հիվանդություններից որևէ մեկով.

7) ամուuնության վկայականի պատճենը (եթե ամուuնացած է).

8) երեխայի` ամուuիններից մեկի կողմից որդեգրման դեպքում մյուu ամուuնու գրավոր համաձայնությունը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ամուuինները դադա¬րեցրել են ամուuնական հարաբերությունները, մեկ տարվանից ավելի համատեղ չեն ապրում, և մյուu ամուuնու բնակության վայրն անհայտ է.

9) տեղեկանք որդեգրման պահին մարդու դեմ ուղղված կամ հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատվածություն չունենալու մասին:

Եթե որդեգրել ցանկացող օտարերկրյա քաղաքացին ունի նախապես ընտրած որդեգրման ենթակա երեխա, որի կապակցությամբ առկա է ծնողների (ծնողի) գրավոր համաձայնությունը, ապա նա դրա մասին նշում է իր դիմումի մեջ:

Եթե որդեգրել ցանկացող օտարերկրյա քաղաքացին համապատասխան փաստաթղթերը կենտրոնական մարմին է ներկայացրել լիազորված անձի միջոցով, ապա ներկայացվող փաստաթղթերի հետ պետք է ներկայացնի իր կողմից այդ անձին օրենքով սահմանված կարգով տրված լիազորագիրը:

Հարց 6. Ո՞ր պայմանի դեպքում է որդեգրել ցանկացող օտարերկրյա քաղաքացին հաշվառվում որպես որդեգրողի թեկնածու

Որդեգրել ցանկացող օտարերկրյա քաղաքացուց բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերն ստանալուց հետո երկու ամսվա ընթացքում իրավասու մարմիններին կատարած հարցման միջոցով անցկացվում է այդ անձի և նրա կենսապայմանների ուսումնասիրություն և կազմվում է համապատասխան ակտ:

Որդեգրման վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն իրականացնում է կենտրոնական մարմնի ղեկավարի հրամանով ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը, որի կազմը ձևավորվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության  ներկայացուցիչներից։ Աշխատանքային խմբի առաջարկությունների հիման վրա կենտրոնական մարմինը մեկամսյա ժամկետում տալիս է որդեգրման հնարավորության մասին դրական կամ բացասական եզրակացություն և գրավոր տեղեկացնում համապատասխան երկրի կենտրոնական մարմնին կամ դիմողին։

Երեխայի որդեգրման հնարավորության մասին դրական եզրակացություն տալու դեպքում, որն ուժի մեջ է տալու օրվանից 18 ամիս, կենտրոնական մարմինը որդեգրել ցանկացող անձի վերաբերյալ փաստաթղթերը և դրական եզրակացության մեկ օրինակը  ուղարկում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն` կենտրոնացված հաշվառում իրականացնելու նպատակով:

Հարց 7. Ո՞ր երեխաները կարող են հաշվառվել որպես որդեգրման ենթակա երեխաներ

Որպես որդեգրման ենթակա երեխաներ հաշվառվում են այն երեխաները, որոնց որդեգրման համար առաջացել են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված իրավական հիմքեր։

Հարց 8. Ինչպե՞ս կարելի է որդեգրման ենթակա երեխաների մասին տեղեկություններ ստանալ

Որդեգրման ենթակա երեխաների մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով հաշվառված` որդեգրել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դիմում են իրենց բնակության վայրի մարզպետարանի աշխատակազմ կամ նախարարություն, իսկ հաշվառված` որդեգրել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և օտարերկրացիները` կենտրոնական մարմին։

Հաշվառված` որդեգրել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին և օտարերկրացին կարող են ծանոթանալ երեխաների անձնական գործերին` նախընտրելի չափանիշներով երեխա ընտրելու համար։

Տրամադրված տեղեկությունների հիման վրա որդեգրման ենթակա երեխային որդեգրելուց հրաժարվելու դեպքում որդեգրել ցանկացող անձը հաշվառումից չի հանվում։

Այն դեպքերում, երբ երեխային որդեգրելու ցանկություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող երեխայի խորթ հայրը, խորթ մայրը, նրա ազգականները կամ, երբ երեխայի ծնողների և որդեգրել ցանկացող անձի (անձանց) միջև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով առկա է գրավոր համաձայնություն, որդեգրման նպատակով երեխայի կենտրոնացված հաշվառումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը կենտրոնական մարմին է ուղարկում տվյալ երեխայի անձնական գործի պատճենահանված օրինակը։ Այդ դեպքերում որդեգրման ենթակա երեխայի տվյալներն այլ անձանց չեն տրամադրվում։

Որդեգրել ցանկացող անձի կողմից տվյալ երեխայի որդեգրումից հրաժարվելու դեպքում երեխան հանվում է հաշվառումից։

Հարց 9. Ինչպե՞ս է կայացվում որդեգրման մասին որոշումը

Որդեգրողի թեկնածուն  երեխա որդեգրելու վերաբերյալ  դիմումը ներկայացնում է  որդեգրման ենթակա երեխայի բնակության վայրի  քաղաքացիական գործեր քննող դատարանին:

Առաջադրվող պահանջներն են`

o   դիմում`

o   Որդեգրել ցանկացող անձի /անձանց/ ազգանունը, անունը, հայրանունը, բնակության վայրը,

o   Որդեգրվող երեխայի ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան ժամանակը և բնակության վայրը,

o   Եթե որդեգրվող երեխան մինչև մեկ տարեկան է,

o   որդեգրման հնարավորության մասին եզրակացությունը,

o  անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, ապա որդեգրել ցանկացող անձի /անձանց/ ցանկության դեպքում նրա /նրանց/ միջնորդությունը որդեգրվող երեխայի ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան ժամանակը և բնակության վայրը փոփոխելու, իրեն /իրենց/ որպես որդեգրվող երեխայի ծնող /ծնողներ/ գրառելու մասին:

Դիմումին պետք է կցվեն`

o   Որդեգրել ցանկացող անձի /անձանց/ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,

o   Որդեգրել ցանկացող անձի /անձանց/  ամուսնության վկայականի  պատճենը, եթե որդեգրել ցանկացող անձը /անձինք/  գտնվում են ամուսնության մեջ,

o   Երեխան ամուսիններից մեկի  կողմից որդեգրվելու դեպքում մյուս ամուսնու գրավոր համաձայնությունը,

o  Տասը տարին լրացած երեխայի  համաձայնությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նախքան որդեգրման համար դիմելը երեխան բնակվել է որդեգրել ցանկացող անձի ընտանիքում և նրան համարում է իր ծնողը,

o   Որդեգրվող երեխայի ծննդյան վկայականը /պատճենը/

o   առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկանք

o   Որդեգրվող երեխայի կենտրոնացված հաշվառման մասին տեղեկանք

o   Խնամակալության /հոգաբարձության/ տակ գտնվող երեխայի խնամակալի /հոգաբարձուի/ գրավոր համաձայնությունը, ինչպես նաև խնամատար ընտանիքում գտնվող երեխայի խնամատար ծնողի գրավոր համաձայնությունը,

o    որդեգրման իրավական հիմքերը հաստատող փաստաթղթեր`

o    ծնողի (ծնողների) մահվան վկայականը (վկայականները),

o    ծնողի (ծնողների) ծնողական իրավունքից զրկելու,

o    ծնողներին անգործունակ,

o    անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչելու մասին դատարանի վճռի պատճենը (պատճենները),

o    երեխայի ընկեցիկ լինելու փաստը հաստատող ակտը,

o    երեխայի ծնողների, խնամակալի կամ հոգաբարձուի գրավոր համաձայնությունը,

o   երեխայի առողջական վիճակի մասին եզրակացություն` տրված համապատասխան մանկական առողջապահական հիմնարկի կողմից.

o    ծնողներից մեկի կամ մահացած ծնողի ազգականների հետ երեխայի հարաբերությունները պահպանելու մասին ցանկությունը,

o   ՀՀ կառավարության լիազորած մարմնի եզրակացությունը` որդեգրման հիմնավորվածության և այդ որդեգրումը որդեգրվող երեխայի շահերին համապատասխանելու մասին` նշելով որդեգրվող երեխայի և որդեգրողի /որդեգրողների/ անձնական շփումների փաստի վերաբերյալ տեղեկություններ, ինճպես նաև բոլոր այն փաստաթղթերի պատճենները, որոնք որդեգրել ցանկացող անձը /անձինք/ ներկայացրել է եզրակացություն ստանալու համար:

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png