Վիճակագրություն

Նախարարության համակարգում գործում է երեխաների շուրջօրյա խնամքի 6 հաստատություն /մանկատուն/, այդ թվում` 3-ը` ընդհանուր տիպի մանկատուն, 3-ը` մասնագիտացված մանկատուն:

Ընդհանուր տիպի մանկատանն իրականացվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների շուրջօրյա խնամքն ու դաստիարակությունը` սոցիալհոգեբանական վերականգնման աշխատանքների, իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության, սնունդով, հագուստով և կենցաղային իրերով ապահովման, ուսուցման և բժշկական օգնության կազմակերպման միջոցով` մինչև նրանց 18 տարին լրանալը կամ մինչև կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելը, կամ որդեգրման հանձնելը, կամ խնամակալություն, կամ հոգաբարձություն սահմանելը, կամ խնամատար ընտանիքում տեղավորելը:

Մասնագիտացված մանկատանն  իրականացվում է հատուկ կարիքավոր առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների` կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարումներով, բնածին և ձեռքբերովի ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաների շուրջօրյա խնամքն ու դաստիարակությունը:

2016 թվականի ընթացքում մանկատներում խնամվել է շուրջ 640 երեխա, այդ թվում` շուրջ 455-ը` մասնագիտացված մանկատներում:

Հաստատության անվանումը Տարիքային խմբերը 2016թ. դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը

2017թ. դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը

       
1. «Երևանի «Մանկան տուն» ՊՈԱԿ 0-6 տարեկան երեխաներ 60 70
2. «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ 3-18 տարեկան երեխաներ 60 57
3. «Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ 0-18 տարեկան երեխաներ 65 68
4. «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ 0-18 տարեկան երեխաներ 112 111
5. «Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ 0-8 տարեկան երեխաներ 124 126
6. «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ 7-18 տարեկան երեխաներ 219 221

 

 Նախարարության համակարգում գործում է երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 6 հաստատություն, որոնք իրականացնում են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված սոցիալապես անապահով ընտանիքների 6-18 տարեկան երեխաների խնամքը և դաստիարակությունը:

2016 թվականի ընթացքում  երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում  խնամվել է սոցիալապես անաապահով ընտանիքների շուրջ 531 երեխա:

N Հաստատության անվանումը Տարիքային խմբերը 2016թ. դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը 2017թ.դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը
1. «Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ)

104 80
2. «Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. Երեխաներ)

120 111
3. «Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ)

104 93
4. «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. Երեխաներ)

91 73
5. «Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ)

65 58
6. «Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն»  ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ)

47 45

2015 թվականի ապրիլի 2-ին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանոթւյան թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 26-ի  N 890-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 381-Ն որոշումը, համաձայն որի «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ը  սույն թվականի հուլիսի 1-ից կդադարի գործել որպես գիշերօթիկ հաստատություն և կվերանվանվի «Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ, որտեղ կտեղափոխվի «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան» չափահաս 80 սան:

Նախարարության համակարգում գործում է սոցիալական հոգածության երեք կենտրոն.

«Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական  հոգածության կենտրոն», «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական  հոգածության կենտրոն» և «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ները, որտեղ կրթադաստիարակչական, առողջապահական, սոցիալհոգեբանական ծառայությունների և խորհրդատվությունների տրամադրման միջոցով իրականացվում են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքներ:

Յուրաքանչյուր կենտրոնում իրականացվում է 100 երեխայի  ցերեկային խնամք և դաստիարակություն:

2013թ. հունվարի 1-ից «Երևանի «Զատիկ» մանկատունը»  դադարել է գործել որպես մանկատուն:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի  փետրվարի 1-ին հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարության «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը /նոր խմբագրությամբ/ հաստատելու մասին» N20-Ա/1 հրամանը:

Նախարարության համակարգում գործող «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ներկայում իրականացնում է կյանքի դժվարին իրա­վի­ճակում հայտնված երեխաների շուրջօրյա ժամանակավոր խնամք և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ցերեկային խնամքի ծառայություններ` նյու­թա­կան ու կենցաղային պահանջների բավարարում, կրթությանն ու դաստիարա­կու­թյանն օժանդակություն, առաջին բժշկական օգնության ծառայության  տրամադրում ինչպես նաև  նրանց ընտանիքների անդամներին` սոցիալհոգե­բանական վերականգնողական ծառայություններ:

2016թ. ընթացքում ցերեկային խնամք է տրամադրվել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 6-18 տարեկան 90 երեխայի և առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով շուրջօրյա խնամք` կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 3-18 տարեկան 17 երեխայի:

Վիճակագրական տվյալներ որդեգրման վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի որդեգրումն իրականացվում է ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի և այլ իրավական ակտերի հիման վրա:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իրականացնում է որդեգրման ենթակա երեխաների, որդեգրողի թեկնածուների, որդեգրողների և որդեգրված երեխաների կենտրոնացված հաշվառում:

Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ

 («Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ)

N   2016թ. 2017թ. 1-ին կիսամյակ
1. Երեխա որդեգրել ցանկացող անձանց թիվը 206 131
2. ՀՀ քաղաքացի որդեգրել ցանկացող անձանց  թիվը 113 6
3. Օտարերկրյա քաղաքացի որդեգրել ցանկացող անձանց  թիվը 93 10
4. Որդեգրման ենթակա երեխաների թիվը 107 44
5. Որդեգրված երեխաների թիվը 77 16