Վիճակագրություն

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնաբերված, նույնացված և աջակցություն ստացած մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց մասին

Տեղեկանքում ընդգրկված է 25.11.2015թ. մինչև 15.12.2017թ. ժամանակահատվածը, քանի որ ՀՀ կառավարության 19.10.2017թ. նիստի N44 արձանագրային որոշման N2 հավելվածի 2.2. կետի կատարման պատասխանատու մարմինը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովն է, որը ստեղծվել է 15.09.2015թ. ՀՀ վարչապետի N835-Ա որոշմամբ և սկսել է գործել 2015թ. նոյեմբերի 25-ից:

Վիճակագրության մեջ ներառված են հետևյալ տվյալները.

1.Մարդկանց թրաֆիկինգի և շահագործման ենթարկված ՀՀ քաղաքացիների թիվը:

1.1. Տարվա ընթացքում մարդկանց թրաֆիկինգի և շահագործման ենթարկված ՀՀ քաղաքացիների թվը, որոնք նույնացվել են և ստացել են աջակցություն մարդկանց թրաֆիկինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից (ըստ երկրների, սեռի, տարիքային խմբերի):

  1. Կանանց մասնաբաժինը մարդկանց առևտրի զոհերի թվում

2.2. Մարդկանց առևտրի զոհ դարձած կանանց թվի հարաբերակցությունը տղամարդկանց թվին, տոկոսներով

2015թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ներկայացվել է 3 միջնորդություն 7 անձի վերաբերյալ:

Նույնացվել և աջակցության իրավունք է ստացել 6 անձ, որոնցից ՝

 

Սեռը՝ ըստ թվաքանակի Հատուկ կատեգորիա (անչափահաս) Շահագործման վայրը Շահագործման ձևը
Իգական սեռի՝ 3

 

1 ՌԴ՝ 1, ՀՀ՝ 2 Հարկադիր աշխատանք
Արական սեռի՝ 3

 

2 ՌԴ՝ 1, ՀՀ՝ 2 Հարկադիր աշխատանք՝ 2,

Մուրացկանություն՝ 1

 

2016 թվականի ընթացքում ներկայացվել է 6 միջնորդություն 21 անձի վերաբերյալ:

Նույնացվել և աջակցության իրավունք է ստացել 18 անձ, որոնցից ՝

Սեռը՝ ըստ թվաքանակի Հատուկ կատեգորիա (անչափահաս) Շահագործման վայրը Շահագործման ձևը
Իգական սեռի՝ 2

 

0 ՄԱԷ՝ 2 Սեռական շահագործում

 

Արական սեռի՝ 16 0 ՌԴ՝ 16 Հարկադիր աշխատանք՝ 16

Երկուսը հետագայում հրաժարվել են աջակցությունից:

 

2017 թվականի ընթացքում ներկայացվել է 5 միջնորդություն 16 անձի վերաբերյալ:

Նույնացվել և աջակցության իրավունք է ստացել 13 անձ, որոնցից ՝

Սեռը՝ ըստ թվաքանակի Հատուկ կատեգորիա (անչափահաս) Շահագործման վայրը Շահագործման ձևը
Իգական սեռի՝ 10 1 ՀՀ՝ 5, ՄԱԷ՝ 3, Կիպրոս՝ 2 Սեռական շահագործում՝ 8

Հարկադիր աշխատանք՝ 2

Արական սեռի՝ 3 1 ՀՀ՝ 1, ՌԴ՝ 1, Վրաստան՝ 1 Ստրկություն՝ 2

Հարկադիր աշխատանք՝ 1

 

Ընդհանուր առմամբ նույնացվել է 37 անձ, որոնցից 15-ը՝ իգական սեռի: Կանանց թվի հարաբերակցությունը տղամարդկանց թվին կազմում է 40,5%:

Նախարարության համակարգում գործում է երեխաների շուրջօրյա խնամքի 6 հաստատություն /մանկատուն/, այդ թվում` 3-ը` ընդհանուր տիպի մանկատուն, 3-ը` մասնագիտացված մանկատուն:

Ընդհանուր տիպի մանկատանն իրականացվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների շուրջօրյա խնամքն ու դաստիարակությունը` սոցիալհոգեբանական վերականգնման աշխատանքների, իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության, սնունդով, հագուստով և կենցաղային իրերով ապահովման, ուսուցման և բժշկական օգնության կազմակերպման միջոցով` մինչև նրանց 18 տարին լրանալը կամ մինչև կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելը, կամ որդեգրման հանձնելը, կամ խնամակալություն, կամ հոգաբարձություն սահմանելը, կամ խնամատար ընտանիքում տեղավորելը:

Մասնագիտացված մանկատանն  իրականացվում է հատուկ կարիքավոր առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների` կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարումներով, բնածին և ձեռքբերովի ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաների շուրջօրյա խնամքն ու դաստիարակությունը:

2014 թվականի ընթացքում մանկատներում խնամվել է շուրջ 720 երեխա, այդ թվում` շուրջ 500-ը` մասնագիտացված մանկատներում:

 

 

N.

Հաստատության անվանումը Տարիքային խմբերը 2013թ.-ի դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը 2014թ.-ի դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը
   
1. «Երևանի «Մանկան տուն» ՊՈԱԿ 0-6 տարեկան երեխաներ 61 70
2. «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ 3-18 տարեկան  երեխաներ 79  69
3. «Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ 0-18 տարեկան երեխաներ 87 84
4. «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ 0-18 տարեկան  երեխաներ 91 89
5. «Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ 0-6 տարեկան   երեխաներ 128 128
6. «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ 7-18 տարեկան  երեխաներ 285 280

 

Նախարարության համակարգում գործում է երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 7 հաստատություն, որոնք իրականացնում են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված սոցիալապես անապահով ընտանիքների 6-18 տարեկան երեխաների խնամքը և դաստիարակությունը:

2014 թվականի ընթացքում  երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում  խնամվել է սոցիալապես անաապահով ընտանիքների շուրջ 750 երեխա:

N. Հաստատության անվանումը Տարիքային խմբերը 2013թ.-ի դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը 2014թ.-ի դրությամբ խնամվող երեխաների թիվը
   
1. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն»  ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ )

58 39
2. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ)

79 54
3. «Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ)

112 76
4. «Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ)

117 90
5. «Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ)

107 79
6. «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ)

82 78
7. «Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ)

76 70
8. «Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն»  ՊՈԱԿ դպրոցահասակ

(6-18 տ. երեխաներ)

80 72

 

2015 թվականի ապրիլի 2-ին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանոթւյան թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 26-ի  N 890-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 381-Ն որոշումը, համաձայն որի «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ը  սույն թվականի հուլիսի 1-ից կդադարի գործել որպես գիշերօթիկ հաստատություն և կվերանվանվի «Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ, որտեղ կտեղափոխվի «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան» չափահաս 80 սան:  

Նախարարության համակարգում գործում է սոցիալական հոգածության երեք կենտրոն.

«Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական  հոգածության կենտրոն», «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական  հոգածության կենտրոն» և «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ները, որտեղ կրթադաստիարակչական, առողջապահական, սոցիալհոգեբանական ծառայությունների և խորհրդատվությունների տրամադրման միջոցով իրականացվում են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքներ:

Յուրաքանչյուր կենտրոնում իրականացվում է 100 երեխայի  ցերեկային խնամք և դաստիարակություն:

2013թ. հունվարի 1-ից «Երևանի «Զատիկ» մանկատունը»  դադարել է գործել որպես մանկատուն:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի  փետրվարի 1-ին հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարության «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը /նոր խմբագրությամբ/ հաստատելու մասին» N20-Ա/1 հրամանը:

Նախարարության համակարգում գործող «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ներկայում իրականացնում է կյանքի դժվարին իրա­վի­ճակում հայտնված երեխաների շուրջօրյա ժամանակավոր խնամք և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ցերեկային խնամքի ծառայություններ` նյու­թա­կան ու կենցաղային պահանջների բավարարում, կրթությանն ու դաստիարա­կու­թյանն օժանդակություն, առաջին բժշկական օգնության ծառայության  տրամադրում ինչպես նաև  նրանց ընտանիքների անդամներին` սոցիալհոգե­բանական վերականգնողական ծառայություններ:

2014թ. ընթացքում ցերեկային խնամք է տրամադրվել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 6-18 տարեկան 90 երեխայի և առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով շուրջօրյա խնամք` կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 3-18 տարեկան 17 երեխայի:

 

Վիճակագրական տվյալներ որդեգրման վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի որդեգրումն իրականացվում է ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի և այլ իրավական ակտերի հիման վրա:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իրականացնում է որդեգրման ենթակա երեխաների, որդեգրողի թեկնածուների, որդեգրողների և որդեգրված երեխաների կենտրոնացված հաշվառում:

Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ

 («Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲԸ)

N.   2013թ. 2014թ.
1. Երեխա որդեգրել ցանկացող անձանց թիվը 245 259
2. ՀՀ քաղաքացի որդեգրել ցանկացող անձանց  թիվը 101 131
3. Օտարերկրյա քաղաքացի որդեգրել ցանկացող անձանց  թիվը 144 128
4. Որդեգրման ենթակա երեխաների թիվը 109 125
5. Որդեգրված երեխաների թիվը 47  46