Կիրակի, Նոյեմբեր 17, 2019
Գլխավոր Հարց ու պատասխան Հարց ու պատասխան/Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների հիմնահարցեր

Հարց ու պատասխան/Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների հիմնահարցեր

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հարց 1. Ու՞ր պետք է դիմել հաշմանդամության կարգավիճակ ստանալու համար:

Եթե անձն  ունի առողջական խնդիրներ և կարիք է առաջացել հաշմանդամության կարգավիճակ ստանալու, ապա նա պետք է դիմի իրեն սպասարկող պոլիկլինիկա կամ բժշկական կազմակերպություն, որտեղ անհրաժեշտ հետազոտություններից, ախտորոշման ճշգրտումից  և բուժումներից հետո /առնվազն 3 ամիս` ամբուլատոր և հիվանդանոցային պայմաններում/, անհրաժեշտության դեպքում կտրվի ուղեգիր /ձև 88/` տարածքային բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով ներկայացնելու և փորձաքննվելու համար:

 

Հարց 2. Ո՞վ  է անձին սահմանում հաշմանդամություն:

Անձին հաշմանդամություն է սահմանՎում բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմինների` ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության և նրա տարածքային մարմինների կողմից /գործում է 27 հանձնաժողով/:

 

Հարց 3. Ի՞նչ իրավական  ակտերով  են առաջնորդվում բժշկասոցիալական փորձաքննական /ԲՍՓ/ մարմինները անձին հաշմանդամություն սահմանելիս:

ԲՍՓ մարմինների կողմից անձին հաշմանդամություն է սահմանվում համաձայն ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի <<Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին>> N 276-Ն որոշման և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի <<Բժշկաuոցիալական փորձաքննության ժամանակ oգտագործվող դասակարգիչները և  հաշմանդամության խմբերի սահմանման չափանիշները հաստատելու մասին>> N 780-Ն որոշման դրույթների:

 

Հարց 4. Ինչպե՞ս է իրականացվում ՀՀ քաղաքացի, սակայն հաշվառում չունեցող  կամ օտարերկրյա քաղաքացիների բժշկասոցիալական փորձաքննությունը:

Հաշվառում չունեցող անձինք կարող են ենթարկվել բժշկասոցիալական փորձաքննության` ներկայացնելով տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից: Օտարերկրյա պետության քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են անցնել բժշկասոցիալական փորձաքննություն, եթե տվյալ պետության հետ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի համապատասխան միջպետական պայմանագիր:

 

Հարց 5. Ե՞րբ է իրականացվում հաշմանդամություն ունեցող անձի վերափորձաքննությունը:

Հաշմադամություն ունեցող անձի վերափորձաքննությունը կատարվում է հաշմանդամության խմբի կամ <<հաշմանդամ երեխա>> կարգավիճակի համար սահմանված ժամկետը լրանալու, նրա առողջական վիճակը վատթարանալու, նրա` բժշկասոցիալական փորձաքննության որոշման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերում կեղծիք հայտնաբերվելու դեպքերում, ինչպես նաև նրա (նրա օրինական ներկայացուցչի) դիմումի համաձայն կամ դատարանի որոշմամբ:

 

Հարց 6. Ի՞նչ կարգավիճակ է սահմանվում հաշմանդամության կարգավիճակ ստանալու նպատակով բժշկասոցիալական մարմիններին դիմող անձին` բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում:

Բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում անձին սահմանվում է`

 1. Հաշմանդամության 1-ինխումբ,
 2. Հաշմանդամության 2-րդ խումբ,
 3. Հաշմանդամության 3-րդ խումբ,
 4. <<Հաշմանդամ երեխա>> կարգավիճակ /մինչև 18 տարեկան/:

 

Հարց  7. Ի՞նչ  ժամկետում է հաշմանդամության սահմանման մասին որոշումը հանձնվում անձին:

Հանձնաժողովի նախագահը բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած անձի կամ նրա ներկայացուցչի ներկայությամբ հրապարակում է հանձնաժողովի որոշումը: Անձին հաշմանդամության սահմանման մասին հանձնաժողովի որոշումը եռօրյա ժամկետում հանձնվում է դիմողին կամ նրա ներկայացուցչին:

 

Հարց 8. Ի՞նչ ժամկետով է անձին սահմանվում հաշմանդամություն:

1-ին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և <<հաշմանդամ երեխա>> կարգավիճակ ունեցողներին հաշմանդամությունը սահմանվում է երկու տարի ժամկետով:

2-րդ և 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց  հաշմանդամությունը սահմանվում է մեկ տարի ժամկետով:

Վերոնշյալ չափանիշներով պայմանավորված` անձին կարող է սահմանվել անժամկետ, իսկ <<հաշմանդամ երեխա>> կարգավիճակը` մինչև 18 տարին լրանալը:

 

Հարց 9. Ո՞ր դեպքերում է սահմանվում անժամկետ հաշմանդամություն:

Հաշմանդամության խումբը սահմանվում է անժամկետ`

ա) օրենքով տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրացած անձանց,

բ) վերականգնողական միջոցառումների հեռանկարի բացակայության, հաշմանդամի սոցիալական անբավարարության վերացման կամ նվազեցման անհնարինության դեպքում, որը հետևանք է անդառնալի կառուցվածքային փոփոխություններով և օրգանիզմի օրգանների և օրգան–համակարգերի ֆունկցիաների խանգարումով առողջության խաթարմամբ պայմանավորված կենսագործունեության կայուն սահմանափակման,

գ) իրականացված վերականգնողական միջոցառումների անարդյունավետության դեպքում, որը բերում է հաշմանդամի մշտական սոցիալական պաշտպանության  անհրաժեշտության (առնվազն 7 տարվա ընթացքում բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմինների դիտման պայմաններում):

 

Հարց 10. Ի՞նչ արտոննություններ ունեն հաշմանդամություն ունեցող անձինք:

Բոլոր հաշմանդամություն ունեցող անձինք ունեն անվճար բուժման արտոնություն: Բոլոր հաշմանդամություն ունեցող անձինք, իրենց վերականգնողական անհատական ծրագրին համապատասխան, ունեն անվճար պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագա ստանալու արտոնություն:

1-ին, 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք և հաշմանդամ երեխաներն ունեն անվճար, իսկ 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք` 50 տոկոս զեղչով դեղորայք ստանալու արտոնություն:

1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք ունեն քաղաքային էլեկտրատրանսպորտով անվճար երթևեկելու արտոնություն:

 

Հարց 11. Ի՞նչ է հաշմանդամություն ունեցող անձի վերականգնողական անհատական ծրագիրը:

Վերականգնողական անհատական ծրագիրը (ՎԱԾ) կազմվում է բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից անձին հաշմանդամություն սահմանելու նույն օրը: Վերականգնողական անհատական ծրագրում սահմանվում են վերականգնողական միջոցառումների ծավալները, տեսակները և ժամկետները, սոցիալական oգնության տեսակները, աշխատանքային անհրաժեշտ պայմանները, ինչպես նաև գործունեության սահմանափակվածությամբ պայմանավորված հատուկ տեխնիկական միջոցների և ծառայությունների տեսակները:

ՎԱԾ-ն ունի երաշխավորական բնույթ: Հաշմանդամություն ունեցող անձն իրավունք ունի հրաժարվելու վերականգնողական անհատական ծրագրով նախատեuված վերականգնողական միջոցառման տեuակից, ձևից և ծավալից, ինչպեu նաև ամբողջ ծրագրի իրականացումից:

 

Հարց 12. Ի՞նչ աջակցող սարքեր են տրամադրվում հաշմանդամություն և սոցիալական այլկարգավիճակ ունեցող անձանց:

Պրոթեզներ (վերին և ստորին վերջույթի, ակնագնդի, կրծքագեղձի, ձայնալարերի), օրթեզներ, անվասայլակներ, լսողական սարքեր, լսողական սարքերի անհատական ներդիրներ, աղեկապեր սեղմիրաններ, հենակներ, ձեռնափայտեր, քայլակներ, ներդիր/սուպինատորներ, ծնկակալեր, գուլպաներ, ռեկլինատորներ, ձայնաստեղծ սարքեր (պրոթեզի, օրթեզի, օրթոպեդիկ), բաշմակներ:

Հարց 13. Ի՞նչ կարգով են տրվում աջակցող սարքերը և ո՞ւր դիմել:

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1151-ն որոշման աջակցող սարքավորումները տրվում են պետական հավաստագրերի միջոցով` համապատասխան որակավորում անցած կազմակերպությունների կողմից: Պետական հավաստագիր ստանալու համար քաղաքացին կարող է դիմել սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն մարմին կամ նախարարություն` ներկայացնելու անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

 

Հարց 14. Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ պետական հավաստագիր ստանալու համար:

Պետական հավաստագիր ստանալու համար հաշմանդամություն ունեցող անձը ներկայացնում է անձնագիրը և սոցիալական քարտը (ՀԾՀ) կամ դրանց փոխարեն նույնականացման քարտը, բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշումը (հաշմանդամության վկայական) և վերականգնողական անհատական ծրագիրը, որով քաղաքացուն երաշխավորված է տվյալ աջակցող սարքը, իսկ հաշմանդամություն չունեցող անձինք բժշկական կազմակերպության կողմից տրամադրված համապատասխան եզրակացություն` տվյալ աջակցող սարքի անհրաժշետության վերաբերյալ:

 

Հարց 15.  Ինչպե՞ս է պետական հավաստագիր ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնել սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության մարմին կամ նախարարություն:

Քաղաքացին կարող է առձեռն, կամ փոստային առաքմամբ, կամ էլեկտրոնային փոստով դիմումը և փաստաթղթերը ներկայացնել սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության մարմին կամ նախարարություն: Ընդ որում` էլեկտրոնային փոստով ուղարկվող դիմումները և փաստաթղթերը պետք է լինեն գունավոր լուսապատճենված և ուղարկվեն` info@mlsa.am էլ. փոստի հասցեին, իսկ փոստային առաքմամբ` ուղարկվում է փաստաթղթերի բնօրինակները, բացառությամբ անձնագրի և սոցիալական քարտի, որոնք ներկայացվում են պատճենահանված տարբերակով:

 

Հարց 16. Ո՞ւր պետք է դիմել պետական հավաստագրի հիման վրա աջակցող սարքեր ստանալու համար:

Պետական հավաստագիր ստանալու համար պետք է դիմել որակավորում անցած և նախարարության հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպություններին: Կազմակերպությունների ցանկը այստեղ: /http://www.mlsa.am/?page_id=10999 /:

 

Հարց 17. Ո՞ր իրավական ակտով  է սահմանված աջակցող սարքերի ժամկետները:

Աջակցող սարքերի օգտագործման ժամկետները սահմանված են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշմամբ: Ժամկետների հետ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

 

Հարց 18.  Ու՞ր  պետք  է  դիմել  օրթեզներ ստանալու, առաջին անգամ պրոթեզավորվելու կամ սահմանված ժամկետից շուտ պրոթեզաօրթոպեդիկ  պարագա  ստանալու իրավունք ձեռք բերելու համար:

Վերը նշված բոլոր դեպքերում պետք է դիմել Բուժատեխնիկական հանձնաժողով: Հանձնաժողովը քաղաքացիներին ընդունում է ամեն երեքշաբթի, ժամը 09:00-ից սկսած` <<Արթմեդ>> բժշկական կենտրոնի 1-ին հարկում /հասցեն` Երևան, Ծարավ Աղբյուրի 55 ա/: Հանձնաժողովն ուսումնասիրության արդյունքում տրամադրում է եզրակացություն` ժամկետից շուտ պարագա հատկացնելու հնարավորության վերաբերյալ:

 

Հարց 19. Ի՞նչ  արտոնություններ  ունեն  հաշմանդամություն ունեցող անձինք ուսումնական հաստատություն ընդունվելիս: 

Ընդունելության քննությունները դրական գնահատականներով հանձնած 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք և <<հաշմանդամ երեխա>> կարգավիճակ ունեցող երեխան այլ հավասար պայմանների դեպքում օգտվում են պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն կամ միջնակարգ- մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների անվճար համակարգ ընդունվելու առաջնահերթ իրավունքից` վճարովի համակարգի համար առնվազն անցումային միավորներ հավաքելու դեպքում:

 

Հարց  20. Ինչպիսի՞ աշխատատեղերի պարտադիր ապահովման նորմատիվ (քվոտա) է սահմանված հաշմանդամություն ունեցող անձի համար:

«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքով կազմակերպությունների համար, անկախ սեփականության ձևից, սահմանված է քվոտա`

ա. Հարյուր և ավելի աշխատողներ ունեցող պետական կազմակերպությունների  համար քվոտայի պահանջն առաջանում է կազմակերպության աշխատողների ընդհանուր քանակի առնվազն 3 տոկոսի չափով:

բ. Հարյուր և ավելի աշխատողներ ունեցող  ոչ պետական կազմակերպությունների  համար քվոտայի պահանջն առաջանում է կազմակերպության աշխատողների ընդհանուր քանակի առնվազն 1 տոկոսի չափով:

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հարց 1. Որո՞նք են խնամքի տրամադրման տեսակները և ո՞ւմ է այն տրամադրվում:

Խնամքը  տրամադրվում է տնային պայմաններում կամ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում կամ սոցիալ-վերականգնողական ցերեկային կենտրոններում: Խնամքը տրամադրվում է դրա կարիքն ունեցող ծերության սոցիալական կենսաթոշակի տարիքի հասած կամ 18 տարին լրացած միայնակ (ՀՀ օրեսդրությամբ նախատեսված խնամող չունեցող կամ ընտանիքում աշխատունակ անդամ չունեցող) հաշմանդամներին:

 

Հարց 2. Ու՞մ որոշման հիման վրա է հաճախորդին խնամք տրամադրվում: 

Հաճախորդին խնամքը տրամադրվում է սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալության պետի որոշման հիման վրա:

 

Հարց 3. Հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություն կամ ընդհանուր տիպի տուն-ինտերնատ ընդունվելու համար ու՞մ պետք է դիմի քաղաքացին :

Պետք է դիմի փաստացի բնակության վայրի տարածքը սպասարկող սոցիալական աջակ­ցության տա­րած­քային գործակալություն կամ բաժին (այսուհետ՝ տարածքային մարմին), որտեղ քաղաքացուն տրամադրվում է <<Խնամքի տրամադրման համար դիմած անձի բժշկական քարտ>> ձևաթուղթը, որը լրացվում է քաղաքացուն սպասարկող տարածքային պոլիկլինիկայի կողմից: Տարածքային մարմնի ղեկավարը որոշում է կայացնում խնամք տրամադրելու մասին և այն ներկայացնում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն: Նախարարությունը տարածքային մարմնից ստացած որոշումների հիման վրա համակարգում է տուն-ինտերնատներ հաճախորդների ընդունելության գործընթացը:

 

Հարց 4. Կենսաթոշակի ո՞ր մասն է ստանում տուն–ինտերնատում խնամվողը:

Տուն-ինտերնատում խնամվողը ստանում է կենսաթոշակի ապահովագրական մասը, իսկ <<Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով կենսաթոշակ ստացողները` կենսաթոշակի 50 տոկոսը:

 

Հարց 5. Ինչպի՞սի  ծառայություններ են տրամադրվում տնային պայմաններում:

Տնային պայմաններում հաճախորդին տրամադրվում են հետևյալ ծառայությունները` կենցաղային սպասարկում, բժշկական օգնություն և սպասարկում, սոցիալ-հոգեբանական օգնություն և իրավաբանական խորհրդատվություն:

 

Հարց 6. Ու՞մ է տրամադրվում ժամանակավոր օթևան և որքա՞ն ժամանակով:

Ժամանակավոր օթևան տրամադրվում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անօթևան քաղաքացիներին ժամանակավոր կացարան ապահովելու և նրանց սոցիալական խնդիրների լուծումներ գտնելու նպատակով: Ժամանակավոր օթևանը տրամադրվում է մինչև 90 օր տևողությամբ:

 

Հարց 7.  Հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություն՝ Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն–ինտերնատ և <<Ձորակ>> հոգեկան առողջության խնամքի կենտրոն ընդունվելու համար ի՞նչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնել և որտե՞ղ:

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015թ. սեպտեմբերի 25-ի N1112-Ն որոշման փաստացի բնակության վայրի սոցիալական աջակցության տարածքային մարմին պետք է ներկայացնել`

 • անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,
 • նույնականացման քարտ չունենալու դեպքում՝ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տեղեկանքի տեսքով հատկացված հանրային ծառայություն­ների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ սոցիալական քարտ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրված սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք,
 • խնամքի տրամադրում հայցող անձի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնա­կու­թյան իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղա­քացիություն չունեցող անձ հանդիսանալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակ­վելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (կացության քարտ), իսկ փախստականի կարգավիճակ ունենալու դեպքում՝ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ,
 • հաշմանդամության վերաբերյալ տեղեկանք` տրված բժշկասոցիալական փորձա­քննու­թյուն իրականացնող մարմնի կողմից, եթե անձը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու­թյամբ սահմանված կարգով ճանաչվել է որպես հաշմանդամություն ունեցող անձ,
 • անձի անգործունակ ճանաչված լինելու դեպքում` անգործունակ ճանաչելու մասին դատարանի վճիռը կամ դրա պատճենը,
 • անձի նկատմամբ խնամակալություն սահմանելու մասին խնամակալության և հոգա­բարձության մարմնի որոշման պատճենը,
 • անձի բժշկական քարտը՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիա­լական հարցերի նախարարի և ՀՀ առողջա­պա­հու­թյան նախա­րարի համատեղ հրամանով հաստատված ձևին համապատասխան կամ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112 -Ն որոշման N 3 հավել­­վածի հիվանդությունների ցանկում ներկայացված հիվանդու­թյուն­ներով (բացառությամբ այդ հավելվածում նշված հոգեկան հիվան­դությունների) հիվանդ չլինելու հանգամանքը հիմ­նավորող փաստաթուղթը (փաստաթղթերը)՝ տրված համա­պա­տաս­խան բժշկական հաստա­տու­թյան (հաստատություն­ների) կողմից, ինչպես նաև քաղվածք անձի հիվանդության պատ­մու­թյունից կամ հոգեբուժական դիս­պան­սերի բժշկական քարտից:

 

Հարց 8. Որքա՞ն է Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանի ամենամսյա պատվովճարի չափը:

Վետերանների ամենամսյա պատվովճարի չափը կազմում է 50000 դրամ:

 

Հարց 9. Ի՞նչ արտոնություններ ունեն Հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամները:

Բնակարանային վարձի, աղբահանության, հեռախոսի և ռադիոյի վարձերը 50 տոկոս զեղչով վճարելու, պետպատվերի շրջանակում բուժօգնություն ստանալու /այդ թվում` դեղորայք/, պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներ անվճար ստանալու, ԱՊՀ երկրների տարածքում տարին մեկ անգամ արտոնյալ պայմաններով երթևեկելու:

 

Հարց 10. Ո՞ր կատեգորիաներին պատկանող անձինք են օգտվում Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների համար սահմանված արտոնություններից:

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին նացիստական համակենտրոնացման ճամբարների նախկին անչափահաս գերիները և պաշարված Լենինգրադի նախկին բնակիչները, ինչպես նաև այլ պետություններում մարտական գործողությունների մասնակիցները և նախկին խորհրդային բանակում զինվորական պարտականություննրը կատարելիս հաշմանդամ դարձած անձինք:

 

Հարց 11. Ի՞նչ արտոնություններ ունեն նախկին անհատական կենսաթոշակառուները:

Ջրամատակարարման, ջրահեռացման,աղբահանության, ինչպես նաև հեռախոսի և ռադիոյի բաժանորդային վարձերը 50 տոկոս զեղչով վճարելու:

 

Հարց 12. Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին թիկունքում անբասիր աշխատանքի համար նախկին ԽՍՀՄ մեդալներով և շքանշաններով պարգևատրված անձինք ի՞նչ արտոնություններ ունեն:

Թիկունքի վետերաններն օգտվում են քաղաքային ուղևորատար տրանսպորտով անվճար երթևեկելու իրավունքից:

 

Հարց 13. Որո՞նք են բռնադատվածների կամ  նրանց առաջին հերթի ժառանգներին տրվող արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ վարկ ստանալու համար նախապայման հանդիսացող բնակարանային պայմանների կարիքավորության չափանիշները:

Արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ վարկ ստանալու համար բնակարանային պայմանների բարելավման կարիքավոր են համարվում, եթե բռնադատվածը`

 • բնակվում է մի բնակարանում, որտեղ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին բաժին է ընկնում, ոչ ավել, քան 5 քմ բնակելի մակերես,
 • անօթևան է,
 • բնակվում է վթարային տանը:

 

Հարց 14. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ի՞նչ արտոնություններ ունի բռնադատվածը:

Բռնադատվածն ունի քաղաքային էլեկտրատրանսպորտով անվճար երթևեկելու, պետական պատվերի շրջանակում անվճար բուժօգնություն /այդ թվում`50 տոկոս զեղչով դեղորայք/ ստանալու, բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունենալու դեպքում` անհատական տան շինարարության կամ բնակարան ձեռք բերելու նպատակով արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ վարկ ստանալու արտոնություն:

 

Հարց 15. Ընդհանուր տիպի տունինտերնատ ընդունվելու համար սոցիալական աջակցության տարածքային մարմին ի՞նչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնի քաղաքացին: 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015թ. սեպտեմբերի 25-ի N1112-Ն որոշման փաստացի բնակության վայրի սոցիալական աջակցության տարածքային մարմին պետք է ներկայացնել`

 • անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,
 • նույնականացման քարտ չունենալու դեպքում՝ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տեղեկանքի տեսքով հատկացված հանրային ծառայություն­ների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ սոցիալական քարտ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրված սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք,
 • խնամքի տրամադրում հայցող անձի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնա­կու­թյան իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղա­քացիություն չունեցող անձ հանդիսանալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակ­վելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (կացության քարտ), իսկ փախստականի կարգավիճակ ունենալու դեպքում՝ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ,
 • հաշմանդամության վերաբերյալ տեղեկանք` տրված բժշկասոցիալական փորձա­քննու­թյուն իրականացնող մարմնի կողմից, եթե անձը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու­թյամբ սահմանված կարգով ճանաչվել է որպես հաշմանդամություն ունեցող անձ,
 • անձի բժշկական քարտը՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիա­լա­կան հարցերի նախարարի ու ՀՀ առողջապահության նախա­րարի համատեղ հրամանով հաստատված ձևին համապատասխան կամ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112 -Ն որոշման N 3 հավել­վածի հիվանդությունների ցանկում ներկայացված հիվանդություններով հիվանդ չլինելու հանգամանքը հիմ­նավորող փաստաթուղթ (փաստա­թղթեր)՝ տրված համապատասխան բժշկական հաս­տա­տության (հաստատություն­ների) կողմից:

 

Հարց 16. Խնամքի կարիք ունեցող տարեց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայությունները ո՞ր ժամերին է տրամադրվում:

Տնային պայմաններում  խնամքի ծառայությունները տրամադրվում է ցերեկային ժամերին՝ 10:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում, անձի բնակության վայրում՝ նրա գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան:

 

Հարց 17. Սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում ծառայությունները ո՞ր ժամերին է տրամադրվում:

Սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում ծառայությունները տրամադրվում են ցերեկային ժամերին՝ 09:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում սոցիալական աշխատողի (դեպք վարողի) կազմած անհատական սոցիալական ծրագրի հիման վրա` անձի գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան:

 

Հարց 18. Ո՞վ է համարվում տարեց:

Համաձայն «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի տարեց է համարվում 65 տարին լրացած անձը:

 

Հարց 19. Ովքե՞ր կարող են խնամվել բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններում:

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններում կարող են խնամվել քրոնիկ հոգեկան հիվանդությամբ կամ խոր մտավոր հետամնացությամբ հաշմանդամություն ունեցող կամ ծերունական փսիխոզով կամ ծանր արտահայտված սկլերոզով հիվանդ անձինք:

 

Հարց 20. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության շուրջօրյա խնամքի հաստատությունում խնամվողն ունի արդյո՞ք տրանսպորտից անվճար օգտելու իրավունք և ի՞նչ կարգով է իրացնում իր իրավունքը: 

Տուն-ինտերնատներում խնամվողներն օգտվում են քաղաքային ուղևորատար  տրանսպորտից` անվճար, տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիական նախարարության կողմից տրված անվճար երթևեկության վկայականի հիման վրա:

 

Հարց 21. Շուրջօրյա խնամքի հաստատությունում խնամվողը կարող է արդյո՞ք ժամանկավորապես դուրս գրվել հաստատությունից և որքա՞ն ժամանակով:

Հաստատության ղեկավարի հրամանով խնամվողը կարող է տարվա մեջ առավելագույնը 90 օրով դուրս գրվել խնամքի հաստատությունից՝ իր ազգականներին հյուրընկալվելու նպատակով՝ իր կամ իր ազգականի գրավոր դիմումի հիման վրա:

 

Հարց 22. Քաղաքացին ուղեգիրը ստանալուց հետո ի՞նչ ժամկետում կարող է ներկայանալ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն (տուն-ինտերնատ): 

Քաղաքացին կարող է ներկայանալ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն (տուն-ինտերնատ) ուղեգիրը ստանալու օրվանից 7-օրյա ժամկետում:

 

Հարց 23. Ո՞ր դեպքում սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունը (բաժինը) կարող է տրամադրել նոր ուղեգիր:

Հարգելի պատճառների դեպքում (հիվանդություն, հարազատի հիվանդություն կամ մահ և այլն) գործակալությունը (բաժինը) տրամադրում է նոր ուղեգիր:

 

Հարց 24. Ո՞ր դեպքերում և որքա՞ն ժամանակով կարող է հետաձգվել քաղաքացու ուղեգրումը տուն-ինտերնատ:

Քաղաքացու ուղեգրումը տուն-ինտերնատ կարող է հետաձգվել քաղաքացու կամ նրա խնամակալի կողմից սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն (բաժին) ներկայացված դիմումի (հիմնավոր պատճառների՝ առողջական խնդիրներ, հարազատի մահ, եղանակային պայմաններ և այլն) հիման վրա՝ մինչև 6 ամիս ժամկետով:

 

Հարց 25. Կարո՞ղ են բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում խնամվողներին այցելել իրենց հարազատներն ու ծանոթները:

Այո, կարող են խնամվողներին այցելել իրենց հարազատներն ու ծանոթները և այդ նպատակով հաստատություններում կան համապատասխան պայմաններ (տեսակցության սենյակ):

 

Հարց 26. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում խնամվողի մահվան դեպքում ո՞վ է կազմակերպում հուղարկավորությունը:

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում խնամվողի մահվան դեպքում հարազատների բացակայության կամ հանգուցյալի հուղարկավորությունը կազմակերպելուց նրանց հրաժարվելու դեպքում հուղարկավորությունը կազմակերպում է հաստատությունը:

 

Հարց 27. Համաձայն գործող օրենսդրության ո՞ւմ կարող է տրամադրվել ժամանակավոր կացարան և որքա՞ն ժամանակով:

Ժամանակավոր կացարան տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացիներին, ՀՀ-ում բնակվող՝ բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիներին, քաղաքացիություն չունեցող, ինչպես նաև ՀՀ-ում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում՝ մինչև 90 օր ժամանակով:

 

Հարց 28. Ո՞ր ժամերին է իրականացվում ժամանակավոր կացարան անօթևան անձի ընդունելությունը:

 Ժամանակավոր կացարան անօթևան անձի ընդունելությունը իրականացվում է շուրջօրյա:

 

Հարց 29. Ժամանակավոր կացարանում անօթևան անձին քանի՞ անգամ է սնունդ տրամադրվում.

Ժամանակավոր կացարանում անօթևան անձին սնունդ տրամադրվում է առնվազն երկու անգամ:

 

Հարց 30. Որոշակի բնակության վայր չունեցող անօթևան անձը որքա՞ն ժամանակ կարող է մնալ անօթևանների ժամանակավոր կացարանում:

Անօթևան անձը  կարող է մնալ ժամանակավոր կացարանում ոչ ավել, քան 90 օր:

 

Հարց 31. Ի՞նչ կարգավիճակ ունեցող անձինք իրավունք ունեն ընդունվել «Վետերան» օթևան:

«Վետերան» օթևանը, որպես հատուկ խմբերին դասված որոշակի կատեգորիայի անձանց կացարան, տրամադրվում է ժամանակավոր կացարաններում, հասարակական նշանակության այլ օբյեկտներում բնակվող` սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող բնակելի տարածություն չունեցող, ինքնասպասարկման ապահովման ունակություն ունեցող՝

1) Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին.

2) գիտության, կրթության, ժուռնալիստիկայի, մշակույթի, արվեստի, առողջապա­հության, տնտեսության, ճարտարապետության, իրավագիտության, լրագրության, ֆիզիկա­կան կուլտուրայի և սպորտի բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության և (կամ) նախկին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության պատվավոր կոչում ունեցող` 65 տարին լրացած անձանց:

 

 Հարց 32. Ո՞վ է համարվում տարեց:

Համաձայն «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 65 տարին լրացած անձը համարվում է տարեց:

 

Հարց 33. Ի՞նչ ռեժիմով են տրամադրվում խնամքի ծառայությունները տնային պայմաններում դրա կարիքն ունեցող տարեց անձանց:

Խնամքի ծառայությունները տնային պայմաններում տրամադրվում են ցերեկային ժամերին՝ 10:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում, անձի բնակության վայրում՝ նրա գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան։

 

Հարց 34. Ի՞նչ ռեժիմով են ծառայություններ տրամադրվում սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում:

Սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում խնամքը տրամադրվում է ցերեկային ժամերին՝ 09:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում:

 

Հարց 35. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության շուրջօրյա խնամքի հաստատությունում խնամվողն ունի արդյո՞ք ներքաղաքային և մերձքաղաքային ուղևորատար տրանսպորտից անվճար օգտելու իրավունք:

Տուն-ինտերնատներում խնամվողներն օգտվում են քաղաքային ուղևորատար  տրանսպորտից` անվճար, տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիական նախարարության կողմից տրված անվճար երթևեկության վկայականի հիման վրա:

 

Հարց 36. Քաղաքացին ուղեգիրը ստանալուց հետո ե՞րբ պետք է ներկայանա բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն (տուն-ինտերնատ):

Քաղաքացին կարող է ներկայանալ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն (տուն-ինտերնատ) ուղեգիրը ստանալու օրվանից 7-օրյա ժամկետում:

 

Հարց 37. Կարո՞ղ են բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում խնամվողներին այցելել իրենց հարազատներն ու ծանոթները:

Այո, կարող են խնամվողներին այցելել իրենց հարազատներն ու ծանոթները և այդ նպատակով հաստատությունում կան համապատասխան պայմաններ (տեսակցության սենյակ):

 

Հարց 38. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում խնամվողի մահվան դեպքում ո՞վ է կազմակերպում հուղարկավորությունը:

Հուղարկավորությունը կազմակերպում են հանգուցյալի ընտանիքի անդամները կամ այլ ազգականները։ Այն դեպքում, երբ մահացած անձը չունի ընտանիքի անդամներ կամ այլ ազգականներ կամ նրանք հրաժարվում են կազմակերպել հուղարկավորությունը կամ մահվան մասին տեղեկացվելուց հետո երկօրյա ժամկետում չեն ներկայանում բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն, հուղարկավորությունը կազմակերպվում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության կողմից:

 

Հարց 39. Ո՞ր ժամերին է իրականացվում ժամանակավոր կացարան անօթևան անձի ընդունելությունը:

ժամանակավոր կացարան անօթևան անձի ընդունելությունը իրականացվում է շուրջօրյա:

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png