Վիճակագրություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ 2017թ. առաջին եռամսյակ

 

Ընտանիքների թիվ ֆինանս

ական միջոցներ

Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի և

համապատասխան տեղեկատվական բազաներհամադրումների թիվն`

ըստ ցուցանիշի

Մարզ Նպաս

տառու

Եռամսյա-

կային

հրատապ

օգնություն

ստացող

Նախատեսված Փաստացի

վճարում

Իրավաբա-

նական

անձանց

պետական

ռեգիստրի՝

ԱՁ, ՍՊԸ,

ՓԲԸ, ԲԲԸ

և այլն

Մաքսա-

յին վճարներ

անձնավորված հաշվառման համակարգ Ընտանիքների անապահովության գնահաըման համակարգում 20 միավորից բարձր անապահովության միավոր ունեցող  ընտանիքների թիվը, որոնք օգտվել են բնական գազի նվազ սակագներից Ընտանիքների անապահովության գնահաըման համակարգում 20 միավորից բարձր անապահովության միավոր ունեցող  ընտանիքների թիվը, որոնք օգտվել ենէլեկտրական էներգիայի նվազ սակագներից
ԱՐԱՐԱՏ        8526 456 811893692.5 798,954,500 96 1 1335 5669 9973
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 5697 289 560779705.5 550,539,500 40 0 1094 2425 6736
ԱՐՄԱՎԻՐԻ 5939 304 558404318.4 549,507,000 70 0 1001 4033 6726
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ 13294 674 1341848316.8 1,310,536,500 53 1 1313 10230 15613
ԼՈՌՎԱ 19998 941 1679915679.8 1,644,538,500 192 1 2707 13759 23147
ԿՈՏԱՅՔԻ 9502 464 859540214.7 846,058,500 147 0 1693 7826 11222
ՇԻՐԱԿԻ 15093 707 1325897902.1 1,306,908,000 121 2 2281 11472 17672
ՍՅՈՒՆԻՔԻ 3609 178 315330968.0 308,955,500 72 0 796 2355 4392
ՏԱՎՈՒՇԻ 5287 249 486398450.0 474,605,500 88 0 1114 3995 6334
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ 1965 96 174255111.4 172,395,000 46 0 454 1000 2400
ԵՐԵՎԱՆԻ 17153 723 1365338936.8 1,335,141,500 462 0 3012 13440 20114
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 106063 5081 9479603200.0 9,298,180,000 1387 5 16800 76204 124329

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ 2016թ. Չորրորդ եռամսյակ

Ընտանիքների թիվ ֆինանսական միջոցներ Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի և

համապատասխան տեղեկատվական բազաներհամադրումների թիվն`

ըստ ցուցանիշի

Մարզ Նպաս

տառու

Եռամսյա-

կային

հրատապ

օգնություն

ստացող

Նախատեսված Փաստացի

վճարում

Իրավաբա-

նական

անձանց

պետական

ռեգիստրի՝

ԱՁ, ՍՊԸ,

ՓԲԸ, ԲԲԸ

և այլն

Մաքսա-

յին վճարներ

անձնավորված հաշվառման համակարգ ՔԿԱԳ մահեր
ԱՐԱՐԱՏ        8454 407 800491559.6 816671000 76 0 1493 94
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 5734 331 567544236.1 571889000 35 1 1324 51
ԱՐՄԱՎԻՐԻ 5889 336 562360876.9 567813500 63 0 1137 44
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ 13355 811 1374338452 1373530500 49 0 1420 90
ԼՈՌՎԱ 20161 1017 1717862755 1694504500 147 4 2953 164
ԿՈՏԱՅՔԻ 9465 458 856898132.2 873773000 95 2 1694 68
ՇԻՐԱԿԻ 15064 661 1362611739 1324580500 98 2 2418 113
ՍՅՈՒՆԻՔԻ 3630 190 321008842.6 316848500 51 0 798 40
ՏԱՎՈՒՇԻ 5306 313 481606628.6 489062000 51 1 1283 63
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ 1972 101 178564821.7 177227500 30 0 477 24
ԵՐԵՎԱՆԻ 17116 798 1367207656 136575200 520 4 2767 232
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 106146 5423 9590495700 9571652000 1215 14 17764 983

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ 2016թ. Երրորդ  եռամսյակ

Ընտանիքների թիվ ֆինանսական միջոցներ Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի և

համապատասխան տեղեկատվական բազաներհամադրումների թիվն`

ըստ ցուցանիշի

Մարզ Նպաս

տառու

Եռամսյա-

կային

հրատապ

օգնություն

ստացող

Նախատեսված Փաստացի

վճարում

Իրավաբա-

նական

անձանց

պետական

ռեգիստրի՝

ԱՁ, ՍՊԸ,

ՓԲԸ, ԲԲԸ

և այլն

Մաքսա-

յին վճարներ

Տեխնիկական

զննում անցած

անձնական

օգտագործ-

ման

փոխադրամիջոց

ԱՐԱՐԱՏ        8392 500 832511227.9 777119000 84 0 49
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 5737 320 590246009.8 546921500 37 0 45
ԱՐՄԱՎԻՐԻ 5850 321 584855316.2 535148000 77 1 41
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ 13256 773 1429312000 1285785000 61 2 37
ԼՈՌՎԱ 20284 966 1786577278 1657949500 158 3 28
ԿՈՏԱՅՔԻ 9420 488 891174064 832573000 100 2 66
ՇԻՐԱԿԻ 15073 727 1417116219 1304879000 104 3 32
ՍՅՈՒՆԻՔԻ 3648 190 333849198.8 311873500 68 0 22
ՏԱՎՈՒՇԻ 5395 263 481,606,634 466,284,000 60 2 23
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ 2003 108 185707415.9 173439000 31 1 4
ԵՐԵՎԱՆԻ 17058 804 1421895973 1312087500 558 5 179
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 106113 5462 9974115600 9217917000 1327 17 526

 

 

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ 2016թ. երկրորդ  եռամսյակ

Ընտանիքների թիվ ֆինանսական միջոցներ Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի և

համապատասխան տեղեկատվական բազաներհամադրումների թիվն`

ըստ ցուցանիշի

Մարզ Նպաս

տառու

Եռամսյա-

կային

հրատապ

օգնություն

ստացող

Նախատեսված Փաստացի

վճարում

Իրավաբա-

նական

անձանց

պետական

ռեգիստրի՝

ԱՁ, ՍՊԸ,

ՓԲԸ, ԲԲԸ

և այլն

Մաքսա-

յին վճարներ

Տեխնիկական

զննում անցած

անձնական

օգտագործ-

ման

փոխադրամիջոց

Անձնավորված

հաշվառման

համակարգ

Անշարժ

գույք

իկադաստրի

պետական

կոմիտե

տվյալներով

գործարքի

գրանցում

ԱՐԱՐԱՏ          8422 462 800,491,568 757,995,500 88 0 49 1538 42
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 5745 320 567,544,242 534,497,500 39 0 45 1270 52
ԱՐՄԱՎԻՐԻ 5867 308 562,360,883 524,718,000 80 0 41 1109 19
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ 13301 708 1,374,338,466 1,258,362,000 65 0 37 1459 30
ԼՈՌՎԱ 20285 965 1,717,862,773 1,606,396,500 125 1 28 2622 57
ԿՈՏԱՅՔԻ 9405 542 856,898,141 813,940,000 94 0 66 1786 45
ՇԻՐԱԿԻ 15266 984 1,362,611,753 1,278,881,500 89 1 32 2575 123
ՍՅՈՒՆԻՔԻ 3591 175 321,008,846 296,181,500 79 0 22 844 12
ՏԱՎՈՒՇԻ 5395 263 481,606,634 466,284,000 60 2 23 1289 26
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ 2022 99 178,564,824 170,465,500 47 0 4 462 3
ԵՐԵՎԱՆԻ 17180 804 1,367,207,670 1,282,558,500 243 1 179 2862 74
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 106479 5630 9,590,495,800 8,990,280,500 1009 5 526 17816 483

փաստացի վճարված սյունակում ներառված է հունվար-նոյեմբեր ամիսների փաստացի վճարումն և դեկտեմբեր ամսվա հայտի գումարը

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ 2016թ. առաջին եռամսյակ

Ընտանիքների թիվ ֆինանսական միջոցներ Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի և համապատասխան տեղեկատվական բազաներհամադրումների թիվն` ըստ ցուցանիշի
Մարզ Նպաս-տառու Եռամսյա-կային  հրատապ օգնություն ստացող Նախատեսված Փաստացի վճարում Իրավաբա-

նական

անձանց պետական ռեգիստրի՝

ԱՁ, ՍՊԸ,

ՓԲԸ, ԲԲԸ

և այլն

Մաքսա-

յին վճարներ

Տեխնիկական զննում անցած անձնական օգտագործ-

ման

փոխադրամիջոց

Անձնավորված հաշվառման համակարգ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե տվյալներով գործարքի գրանցում
ԱՐԱՐԱՏ          8361 454 768,471,900 755,210,500 74 5 141 1743 42
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 5765 285 544,842,468 534,373,500 24 6 49 1332 20
ԱՐՄԱՎԻՐԻ 5891 304 539,866,443 525,604,500 77 2 49 1209 28
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ 13504 704 1,319,364,918 1,274,324,500 67 0 68 1665 35
ԼՈՌՎԱ 20263 957 1,649,148,250 1,607,624,500 129 9 67 2987 62
ԿՈՏԱՅՔԻ 9306 472 822,622,209 798,104,000 93 6 104 1936 31
ՇԻՐԱԿԻ 15260 708 1,308,107,273 1,274,623,000 87 1 83 2778 226
ՍՅՈՒՆԻՔԻ 3635 173 308,168,490 295,734,500 84 0 44 960 27
ՏԱՎՈՒՇԻ 5307 256 462,342,365 459,639,500 44 2 60 1308 20
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ 2030 97 171,422,229 169,339,000 38 0 6 637 5
ԵՐԵՎԱՆԻ 17115 717 1,312,519,354 1,275,202,000 327 6 212 3416 112
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 106436 5127 9,206,875,900 8,969,779,500 1044 37 883 19971 608

 

փաստացի վճարված սյունակում ներառված է հունվար-նոյեմբեր ամիսների փաստացի վճարումն և դեկտեմբեր ամսվա հայտի գումարը

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ 2015թ. չորրորդ եռամսյակ

Ընտանիքների թիվ ֆինանսական միջոցներ Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի և համապատասխան տեղեկատվական բազաների համադրումների թիվն` ըստ ցուցանիշի
Մարզ Նպաս-տառու Եռամսյա-կային  հրատապ օգնություն ստացող Նախատեսված Փաստացի վճարում Իրավաբա-

նական

անձանց պետական ռեգիստրի՝

ԱՁ, ՍՊԸ,

ՓԲԸ, ԲԲԸ

և այլն

Մաքսա-

յին վճարներ

Տեխնիկական զննում անցած անձնական օգտագործ-

ման

փոխադրամիջոց

Անձնավորված հաշվառման համակարգ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե տվյալներով գործարքի գրանցում
ԱՐԱՐԱՏ 8256 854 800,917,828 799,041,000 75 0 130 1743 42
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 5696 533 570,608,177 564,982,000 33 1 57 1332 20
ԱՐՄԱՎԻՐԻ 5853 604 558,875,742 559,902,800 87 1 50 1209 28
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ 13510 1430 1,357,298,761 1,370,411,000 57 1 72 1665 35
ԼՈՌՎԱ 20218 2054 1,704,506,459 1,706,863,000 156 1 75 2987 62
ԿՈՏԱՅՔԻ 9290 970 840,452,445 858,793,000 93 1 96 1936 31
ՇԻՐԱԿԻ 15269 1417 1,377,461,217 1,342,138,000 95 1 87 2778 226
ՍՅՈՒՆԻՔԻ 3622 371 331,110,401 316,779,500 109 0 46 960 27
ՏԱՎՈՒՇԻ 5184 518 481,640,176 474,398,000 50 2 68 1308 20
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ 2001 207 187,838,302 178,659,500 34 0 6 637 5
ԵՐԵՎԱՆԻ 17019 1617 1,379,786,241 1,356,443,500 289 0 210 3416 112
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 105918 10575 9,590,495,750 9,528,411,300 1078 8 897 19971 608

 

փաստացի վճարված սյունակում ներառված է հունվարնոյեմբեր ամիսների փաստացի վճարումն և դեկտեմբեր ամսվա հայտի գումարը

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ 2015թ. երրորդ եռամսյակ

 

Ընտանիքների թիվ ֆինանսական միջոցներ Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի և համապատասխան տեղեկատվական բազաների համադրումների թիվն` ըստ ցուցանիշի
Մարզ Նպաս-տառու Եռամսյա-կային  հրատապ օգնություն ստացող Նախատեսված Փաստացի վճարում Իրավաբա-

նական

անձանց պետական ռեգիստրի՝

ԱՁ, ՍՊԸ,

ՓԲԸ, ԲԲԸ

և այլն

Մաքսա-

յին վճարներ

Տեխնիկական զննում անցած անձնական օգտագործ-

ման

փոխադրամիջոց

Անձնավորված հաշվառման համակարգ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե տվյալներով գործարքի գրանցում
ԱՐԱՐԱՏ 8279 833 865,026,141 258,017,000 72 1 137 1743 30
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 5707 552 616,281,685 539,547,500 42 1 75 1332 29
ԱՐՄԱՎԻՐԻ 5852 565 603,610,145 535,743,500 78 1 41 1209 27
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ 13501 1221 1,465,941,783 1,304,405,500 67 1 81 1665 46
ԼՈՌՎԱ 20483 1630 1,840,941,221 1,668,137,000 151 1 80 2987 72
ԿՈՏԱՅՔԻ 9255 776 907,725,249 811,298,500 102 1 112 1936 49
ՇԻՐԱԿԻ 15333 1316 1,487,718,113 1,328,371,500 93 0 94 2778 94
ՍՅՈՒՆԻՔԻ 3607 322 357,613,656 306,907,500 99 0 45 960 27
ՏԱՎՈՒՇԻ 5137 471 520,192,369 456,051,750 43 0 74 1308 13
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ 2030 190 202,873,548 174,661,500 29 0 12 637 9
ԵՐԵՎԱՆԻ 17064 1422 1,490,229,241 1,309,029,000 335 7 226 3416 97
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 106246 9298 10,358,153,151 9,200,957,250 1110 13 977 19971 491

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ 2015թ. երկրորդ եռամսյակ

 

Ընտանիքների թիվ ֆինանսական միջոցներ Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի և համապատասխան տեղեկատվական բազաների համադրումների թիվն` ըստ ցուցանիշի
Մարզ Նպաս-տառու Եռամսյա-կային  հրատապ օգնություն ստացող Նախատեսված Փաստացի վճարում Իրավաբա-

նական

անձանց պետական ռեգիստրի՝

ԱՁ, ՍՊԸ,

ՓԲԸ, ԲԲԸ

և այլն

Մաքսա-

յին վճարներ

Տեխնիկական զննում անցած անձնական օգտագործ-

ման

փոխադրամիջոց

Անձնավորված հաշվառման համակարգ ՔԿԱԳ մահեր Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե տվյալներով գործարքի գրանցում
ԱՐԱՐԱՏ 8311 799 800,917,828 765,233,000 74 0 148 1588 70 50
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 5827 549 570,608,177 550,928,500 46 1 68 1244 42 20
ԱՐՄԱՎԻՐԻ 5859 548 558,875,742 535,584,000 84 2 49 1324 55 28
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ 13471 1203 1,357,298,761 1,303,703,000 74 2 80 1433 93 50
ԼՈՌՎԱ 20481 1797 1,704,506,459 1,657,390,000 168 1 87 2882 153 54
ԿՈՏԱՅՔԻ 9249 822 840,452,445 814,794,000 121 0 132 1928 74 47
ՇԻՐԱԿԻ 15392 1330 1,377,461,217 1,315,201,000 106 3 88 2631 134 97
ՍՅՈՒՆԻՔԻ 3638 292 331,110,401 307,282,000 95 0 48 940 54 25
ՏԱՎՈՒՇԻ 5150 474 481,640,176 451,547,500 53 4 84 1244 61 23
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ 2067 188 187,838,302 177,601,000 32 0 11 626 17 14
ԵՐԵՎԱՆԻ 17056 1357 1,379,786,241 1,302,065,000 352 8 228 3533 231 81
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 106501 9359 9,590,495,750 9,181,329,000 1205 21 1022 19373 984 488
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png