Մասնագիտական կողմնորոշում

1. ՀՀ օրենքներ

 2ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

3. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ