Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրում

ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

N/N Պարագայի անվանումը Ու՞մ է տրամադրվում, ի՞նչ ժամկետով Ծառայությունը կամ պարագան ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը Ծառայությունը տրամադրող կազմակերպության անվանումը, հասցե հեռախոսահամար Նշումներ
1 Պրոթեզներ, օրթեզներ և օրթոպրոթեզներ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Առաջին անգամ պրոթեզավորումը և օրթեզավորումը կատարվում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015թ-ի հունվարի 20-ի 4/Ա-1 հրամանով ստեղծված բուժատեխնիկական հանձնաժողովի /աշխ. Ժամերը՝ ամեն երեքշաբթի` 11:00-ից սկսած, հասցե՝ <<ԱՐԹՄԵԴ>> բժշկական վերականգնողական կենտրոն ՓԲԸ, Երևան, Քանաքեռ, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք/ գրավոր եզրակացության հիման վրա:

Բուժատեխնիկական հանձնաժողովը  գրավոր եզրակացություն է տալիս նաև սահմանված ժամկետից շուտ պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման անհրաժեշտության և վիճահարույց դեպքերում:

1.1 Ստորին վերջույթների պրոթեզներ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց` վերականգնողական անհատական ծրագրին համապատասխան

 

3 տարի,

երեխաներին` 1 տարի ժամկետով

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3.Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամություն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

2017թ-ին տրամադրելու են`

 

1. <<ԻՆՏԵՐՕՐԹՈ>> պրոթեզավորման գերմանական կենտրոն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ռուբինյանց փող., 39 շենք

+374-10-624330

Աշխ. Ժամերը՝ 09:00-17:00

 

 

1.Առաջին անգամ ստորին վերջույթի պրոթեզավորման դեպքում, մինչև հիմնական պրոթեզի պատրաստումը, հաշմանդամություն ունեցող անձի համար պատրաստվում և տրամադրվում է բուժամարզական պրոթեզ: Բուժամարզական պրոթեզը փոխարինվում է հիմնական պրոթեզով, երբ անդամահատված ծայրատի անատոմիական փոփոխությամբ պայմանավորված այն հնարավոր չէ օգտագործել

2. 2017թ-ին պարագայի վերանորոգումն իրականացնում է

ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը

1.2 Վերին վերջույթների պրոթեզներ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց` վերականգնողական անհատական ծրագրին համապատասխան

 

4 տարի, երեխաներին` 2 տարի ժամկետով

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3.Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

2017թ-ին տրամադրելու են`

 

1.<<ԻՆՏԵՐՕՐԹՈ>> պրոթեզավորման գերմանական կենտրոն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ռուբինյանց փող., 39 շենք

+374-10-62-4330

Աշխ. Ժամերը՝ 09:00-17:00

 

1.Վերին վերջույթի պրոթեզի կարիք ունեցող հաշմանդամություն ունեցող անձին չորս տարվա ընթացքում տրամադրվում են մեկ կոսմետիկ պրոթեզ և մեկ շարժողական պրոթեզ (ձգողական կամ բիոպրոթեզ)

2.2017թ-ին վերանորոգումն իրականացնում   է

ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը

2 Օրթոպրոթեզ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց` վերականգնողական անհատական ծրագրին համապատասխան

 

2 տարի, երեխաներին` 
1 տարի

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

2017թ-ին տրամադրելու են`

 

 

 

1.<<ԻՆՏԵՐՕՐԹՈ>> պրոթեզավորման գերմանական կենտրոն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ռուբինյանց փող., 39 շենք

+374-10-62-4330

Աշխ. Ժամերը՝ 09:00-17:00

2. <<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

 
3 Օրթեզներ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց` վերականգնողական անհատական ծրագրին համապատասխան

 

1 տարի, երեխաներին` 
6 ամիս

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

 

 

1.<<ԻՆՏԵՐՕՐԹՈ>> պրոթեզավորման գերմանական կենտրոն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ռուբինյանց փող., 39 շենք

+374-10-62-4330

Աշխ. Ժամերը՝ 09:00-17:00

2. <<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

3. <<Սատար>>ՀԿ

Նոր-Արեշ 35թ, 2 հասցե

+374-10-45-11-60

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

Վերանորոգման հետ կապված խնդիրների դեպքում 2017թ-ին ծառայութուն

ստացած անձը դիմում է ծառայություն մատուցած կազմակերպություն

 

4 Սեղմիրան Հաշմանդամություն   ունեցող անձանց,անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին և նրանց հավասարեցված անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների այրիներին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, մինչև 18 տարեկան երեխաներին` անձի բնակության վայրն սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից տրված գրավոր եզրակացության հիման վրա

 

2 տարի, երեխաներին` 
6 ամիս

հաշմանդամություն ունեցող անձը ներկայացնում է`

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

 

հաշմանդամություն չունեցող անձը ներկայացնում է՝

 

անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.համապատասխան կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4. բժշկական եզրակացություն` տրված նրան սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից

2017թ-ին տրամադրելու են`

 

 

 

1. <<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Աղեկապեր Հաշմանդամություն   ունեցող անձանց,անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին և նրանց հավասարեցված անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների այրիներին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, մինչև 18 տարեկան երեխաներին` անձի բնակության վայրն սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից տրված գրավոր եզրակացության հիման վրա

 

1 տարի ժամկետով

հաշմանդամություն ունեցող անձը ներկայացնում է`

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

 

հաշմանդամություն չունեցող անձը ներկայացնում է՝

 

անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.համապատասխան կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4. բժշկական եզրակացություն` տրված նրան սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից

2017թ-ին տրամադրելու են`

 

 

1. <<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

2.<<Նոր Որակ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Խաչիկ Դաշտենց 2/1

+374-99-11-60-99

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

6. Պրոթեզի կոշիկ Պրոթեզավորված հաշմանդամություն ունեցող անձանց

 

1 տարի ժամկետով

1.անձնագիր 2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում

(հաշմանդամության վկայական)

 

1. <<Սատար>>ՀԿ

Նոր-Արեշ 35թ, 2 հասցե

+374-10-45-11-60

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

1.Պրոթեզի կոշիկներից մեկ զույգն առանց տաքացված տակդիրների, և մեկ զույգ՝ կիսաճիտք կամ երկարաճիտք:

2.Վերին երկու վերջույթների ծայրատներով, ինչպես նաև մեկ ձեռքի ծայրատով, մյուս ձեռքի դաստակի ձևախեղումով հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվճար տրվում է կոշիկ` կողային ռետինե ժապավեններով:

 

7. Օրթոպեդիկ կոշիկ Հաշմանդամություն   ունեցող անձանց,անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին և նրանց հավասարեցված անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների այրիներին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, մինչև 18 տարեկան երեխաներին` անձի բնակության վայրն սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից տրված գրավոր եզրակացության հիման վրա:

 

 

1 տարի ժամկետով

հաշմանդամություն ունեցող անձը ներկայացնում է`

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

 

հաշմանդամություն չունեցող անձը ներկայացնում է՝

 

1. անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.համապատասխան կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4. բժշկական եզրակացություն` տրված նրան սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից

 

 

 

 

2017թ-ին տրամադրելու է`

<<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

Յուրաքանչյուր տարի տրամադրվում է երկու զույգ օրթոպեդիկ կոշիկ, մեկ զույգ՝ առանց տաքացված տակդիրների և մեկ զույգ՝ կիսաճիտք կամ երկարաճիտք: Ելնելով հիվանդության առանձնահատկությունից՝ կարող են տրամադրվել տարեկան միայն երկու զույգ կիսաճիտք օրթոպեդիկ կոշիկներ

 

7.1 Ոտնաման /բաշմակ/ Հաշմանդամություն   ունեցող անձանց,անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին և նրանց հավասարեցված անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների այրիներին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, մինչև 18 տարեկան երեխաներին` անձի բնակության վայրն սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից տրված գրավոր եզրակացության հիման վրա:

 

1 տարի ժամկետով

հաշմանդամություն ունեցող անձը ներկայացնում է`

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

 

հաշմանդամություն չունեցող անձը ներկայացնում է՝

 

1. անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.համապատասխան կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4. բժշկական եզրակացություն` տրված նրան սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից

 

2017թ-ին տրամադրելու է`

<<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

8. Վերականգնման տեխնիկական միջոցներ
8.1 Ձեռնափայտ` մեկ լրացուցիչ ռետինով Հաշմանդամություն   ունեցող անձանց,անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին և նրանց հավասարեցված անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների այրիներին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, մինչև 18 տարեկան երեխաներին` անձի բնակության վայրն սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից տրված գրավոր եզրակացության հիման վրա:

 

2 տարի ժամկետով

հաշմանդամություն ունեցող անձը ներկայացնում է`

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4. բժշկական եզրակացություն` տրված նրան սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից

հաշմանդամություն չունեցող անձը ներկայացնում է՝

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.համապատասխան կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4. բժշկական եզրակացություն` տրված նրան սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից

 

2017թ-ին տրամադրելու է`

<<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

Ելնելով անձի առողջական վիճակից, տարիքից և ծայրատի ձևից` կազմակերպության բժշկի կամ համապատասխան մասնագետի եզրակացությամբ, անձը կարող է ստանալ 2 ձեռնափայտ կամ 1 ձեռնափայտ և 1 հենակ

 

 

8.2 Հենակներ` մեկ լրացուցիչ ռետինով Հաշմանդամություն   ունեցող անձանց,անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին և նրանց հավասարեցված անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների այրիներին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, մինչև 18 տարեկան երեխաներին` անձի բնակության վայրն սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից տրված գրավոր եզրակացության հիման վրա

 

2 տարի ժամկետով

հաշմանդամություն ունեցող անձը ներկայացնում է`

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

 

հաշմանդամություն չունեցող անձը ներկայացնում է՝

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.համապատասխան կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4. բժշկական եզրակացություն` տրված նրան սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից

<<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

Ելնելով անձի առողջական վիճակից, տարիքից և ծայրատի ձևից` կազմակերպության բժշկի կամ համապատասխան մասնագետի եզրակացությամբ, անձը կարող է ստանալ 1 կամ 2 արմնկային կամ 1 կամ 2 թևատակի հենակ կամ 1 ձեռնափայտ և 1 հենակ

 

Երաշխիքային ժամկետ

8.3 Սուպինատորներ Հաշմանդամություն   ունեցող անձանց, անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին և նրանց հավասարեցված անձանց, Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների այրիներին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, մինչև 18 տարեկան երեխաներին` անձի բնակության վայրն սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից տրված գրավոր եզրակացության հիման վրա

 

1 տարի, երեխաներին` 6 ամիս ժամկետով

հաշմանդամություն ունեցող անձը ներկայացնում է`

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

հաշմանդամություն չունեցող անձը ներկայացնում է՝

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.համապատասխան կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4. բժշկական եզրակացություն` տրված նրան սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից

 

2017թ-ին տրամադրելու են`

 

1.<<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

 

2.<<ԻՆՏԵՐՕՐԹՈ>> պրոթեզավորման գերմանական կենտրոն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ռուբինյանց փող., 39 շենք

+374-10-624330

Աշխ. Ժամերը՝ 09:00-17:00

 

8.4 Կրծքագեղձի պրոթեզ Հաշմանդամություն ունեցող և անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող կանանց

/բժշկի եզրակացության հիման վրա/

 

1 տարի ժամկետով

հաշմանդամություն ունեցող անձը ներկայացնում է`

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

 

հաշմանդամություն չունեցող անձը ներկայացնում է՝

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.համապատասխան կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4. բժշկական եզրակացություն` տրված նրան սպասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից

2017թ-ին տրամադրելու է`

 

<<Նոր Որակ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Խաչիկ Դաշտենց 2/1

+374-99-11-60-99

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

8.5 Լսողական սարքեր 30-63 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող անձանց, 63 և բարձր տարիքի անձանց, անկախ հաշմանդամություն ունենալու կամ չունենալու կարդգավիճակից

 

3 տարի ժամկետով

հաշմանդամություն ունեցող անձը  

ներկայացնում է

 

1.անձնագիր     2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

5.տեղեկանք քիթ-կոկորդ-ականջաբանի կողմից` նրա ծանրալսողության և լսողական սարքի անհրաժեշտության մասին և աուդիոմետրիա

 

տարիքային կենսաթոշակառուները ներկայացնում են՝

 

1.անձնագիր   2.կենսաթոշակառուի վկայական

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4.տեղեկանք քիթ-կոկորդ-ականջաբանի կողմից` նրա ծանրալսողության և լսողական սարքի անհրաժեշտության մասին և աուդիոմետրիա

 

«Հանգրվան» ՊՈԱԿ

Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 3/14

+37499279821

2017թ-ին վերանորոգումն իրականացնում է <<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Քանաքեռ, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-620201

Աշխ. Ժամերը՝ 09:00-17:00

 

8.6 Եվրոպական արտադրության լսողական սարքեր

 

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 20-Ն որոշուման համաձայն Եվրոպական արտադրության լսողական սարքեր տրամադրվում են մրցութային կարգով ընտրված այն կազմակերպությունների կողմից, որոնք Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ կնքել են պետական հավաստագրի հիման վրա լսողական սարքեր տրամադրելու մասին պայմանագրեր: Յուրաքանչյուր լսողական սարքի համար Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը տրամադրվում է մեկ հավաստագիր: 2017թ-ին լսողական սարքերի ձեռքբերման պետական հավաստագրի գնային արժեքը կազմում է 80.0 հազ. դրամ: Եթե լսողության կորստի աստիճանին համապատասխան լսողական սարքի արժեքը բարձր է հավաստագրի համար սահմանված գնից, ապա շահառուն իր ցանկությամբ կարող է ձեռք բերել նշված լսողական սարքը` արժեքի տարբերության վճարմամբ:

8.6.1 Եվրոպական արտադրության լսողական սարքերի ձեռքբերման համար հավաստագրեր Լսողության խնդիրներունեցող 12-18 տարեկան երեխաներին և 18-30 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող անձանց

 

5 տարի ժամկետով

հաշմանդամություն ունեցող անձը  

ներկայացնում է՝

 

1.անձնագիր անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)       2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

5.տեղեկանք քիթ-կոկորդ-ականջաբանի կողմից` նրա ծանրալսողության և լսողական սարքի անհրաժեշտության մասին և աուդիոմետրիա

2017թ-ին տրամադրելու է`

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչությունը

Երևան, Կառավարական տուն 3

3-րդ հարկ, 309 սենյակ

+374-10-521761

+374-55-521761 (բջջ.)

Աշխ. Ժամերը՝ 9:00-18:00

Ընդմիջում՝ 13:00-14:00

 

2017թ-ին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ կնքած կազմակերպությունների և դրանց ապրանքացանկերի հետ կարող եք ծանոթանալ այստեղ

 

Վերանորոգման հետ կապված խնդիրների դեպքում խնդիրների դեպքում ծառայութուն ստացած անձը դիմում է 2017թ-ին

ՀՀ ԱՍՀՆ-ի հետ կնքած   կազմակերպություններին

8.7 Լսողական սարքերի ներդիրներ Լսողության խնդիրներ ունեցող, մանկական սուրդոկենտրոնում հաշվառված` մինչև 12 տարեկան երեխաներին

 

1 տարի ժամկետով

1.երեխայի ծննդյան վկայական

2. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

3.ծնողի անձնագիր

2017թ-ին տրամադրելու է`

 

«ՄԱՆՈՒՍԿՐԻՊՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Մամիկոնյանց 30 /«Արաբկիր» բժշկական կենտրոն/

+374-010-231953

Աշխ. Ժամերը՝ 09:00-17:00

Ներդիրն ստացող երեխաները լսողական սարքերն ստանում են «Հովարդ Կարագյոզյան» բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ, «Արաբկիր» բժշկական կենտրոնի միջոցով
8.8 Հաշմանդամի սայլակ  1-ին խմբի հաշմանդամներին և մինչև 18 տարեկան հաշմանդամ երեխաներին` վերականգնողական անհատական ծրագրին համապատասխան

 

 

3 տարի ժամկետով

1. անձնագիր

/մինչև 16 տարեկան երեխաները` ծննդյան վկայական/

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

5. սայլակը կազմակերպությունից ստացող ներկայացուցիչը ներկայացնում է նաև իր անձնագիրը

Սայլակը կարող է ստանալ նրա հարազատներից որևէ մեկը, ով սույն կարգով նախատեսված փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացնում է նաև իր անձնագիրը:

 

2017թ-ին վերանորոգումն իրականացնում է

<<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

8.9 Փոքր տրամաչափի սայլակ Ստորին վերջույթների ազդրային հատվածների երկկողմանի անդամահատումից հետո, սայլակ ստացած հաշմանդամություն ունեցող անձին, անհրաժեշտության դեպքում

 

2 տարի ժամկետով

 

 

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

2017թ-ին տրամադրելու է`

 

1.<<Նոր Որակ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Խաչիկ Դաշտենց 2/1

+374-99-11-60-99

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

2017թ-ին վերանորոգումն իրականացնում է

 

 

8.10 Քայլակ սովորական Հաշմանդամություն ունեցող անձանց` վերականգնողական անհատական ծրագրին համապատասխան

 

 

 

3 տարի, երեխաներին 2 տարի ժամկետով

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

2017թ-ին տրամադրելու է`

 

<<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

 

 

երաշխիք

 

8.11 Մանկական քայլակ-ետնաքայլակ մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների համար Հաշմանդամություն ունեցող անձանց` վերականգնողական անհատական ծրագրին համապատասխան

 

 

 

2 տարի ժամկետով

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

2017թ-ին տրամադրելու է`

<<ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ>>

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող., 55ա շենք

+374-10-62-85-70

Աշխ. ժամերը՝ 09:00-17:00

 

 

9. Աչքի պրոթեզ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց` վերականգնողական անհատական ծրագրին համապատասխան

 

2 տարի երեխաներին` 1
տար
ի ժամկետով

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

2017թ-ին տրամադրելու է`

 

<<ԱՉՔ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն Երևան, Ֆուչիկի փող., 30 շենք, սեն.120 (Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի տարածքում)

+374-10-345683

Աշխ. Ժամերը՝ ծառայության առանձնահատկությամբ պայմանավորված ներկայանալ 9:30-10:00

 

Աչքի պրոթեզավորման համար հերթագրվելու համար պետք է գրավոր դիմել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչություն

Հասցե՝ Երևան, Կառավարական տուն 3

+374-10-521761

+374-55-521761 (բջջ.)

Աշխ. Ժամերը՝ 9:00-18:00

Ընդմիջում՝ 13:00-14:00

 

10. Ձայնաստեղծ սարքեր Հաշմանդամություն ունեցող անձանց` վերականգնողական անհատական ծրագրին համապատասխան

 

5 տարի ժամկետով

1.անձնագիր (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար նրանց ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը)

2.բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

3. Սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 4.վերականգնողական անհատական ծրագիր /տրված նրան հաշմանդամությունուն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից/

2017թ-ին տրամադրելու է`

 

«Ձայնալարերը հեռացվածների միավորում» հասարակական կազմակերպություն Երևան, Ահարոնյան 5/2

+374-10-245383

+374-55-245383

 

Վերանորոգման հետ կապված խնդիրների դեպքում 2017թ-ին ծառայութուն ստացած անձը դիմում է <<Ձայնալարերը հեռացվածների միավորում>> ՀԿ-

Երևան, Ահարոնյան 5/2

+374-10-245383

+374-55-245383

Աշխ. Ժամերը՝ 10:00-18:00

 

Լրացուցիչ պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել 114

 

Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման գործընթացը կարգավորվում է 1994թ-ի ապրիլի 13-ի <<Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշմամբ և աղյուսակում բերված հղումներով: