Քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոններ

ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների մրցույթների և ատեստավորման թեստային առաջադրանքների հարցաշարեր

Քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտսեր պաշտոնների համար

1. ՀՀ Սահմանադրության բնագավառի թեստային առաջադրանքների քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների մրցույթ և ատեստավորում, կրտսեր պաշտոնների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշար
2. Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրության բնագավառի թեստային առաջադրանքների քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների մրցույթ և ատեստավորում, կրտսեր պաշտոնների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշար
3. ՀՀ Նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կանոնադրությունից հարցաշար
4. ՀՀ նախարարության իրավասությունը սահմանող ՀՀ օրենսդրության բնագավառ
5. ՀՀ Նախարարության Գործակալության օրինակելի կանոնադրությունից