Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2020
Գլխավոր ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ Հայտարարություն

Հայտարարություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության տարեցների հիմնահարցերի բաժնում փորձագետ ներգրավելու համար

 1. Մասնակցում է`
 • տարեցների սոցիալական ներառման քաղաքականության մշակման և դրա իրականացման ապահովման աշխատանքներին,
 • տարեցների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի օրենսդրության զարգացման նպատակով առաջարկությունների մշակման աշխատանքներին,
 • կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված տարեցների, այդ թվում՝ խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման վերաբերյալ պետական ծրագրերի մշակման և դրանց իրականացման ապահովման աշխատանքներին,
 • նախարարության ենթակայության ներքո գտնվող, ինչպես նաև նախարարության հետ համագործակցության շրջանակներում պետական աջակցության ծրագրեր իրականացնող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում, սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում և տնային պայմաններում տարեց և 18 տարին լրացած հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական այլ ծառայությունների տրամադրման գործընթացին,
 • տարեց և 18 տարին լրացած հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական այլ ծառայություններ տրամադրող պետական և ոչ պետական կազմակերպություններից հաշվետվությունների ստացման, վերլուծման և եզրակացությունների կազմման աշխատանքներին,
 • սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող անձանց, մասնավորապես՝ պատերազմի, աշխատանքի և զինված ուժերի վետերանների, Չեռնոբիլի ԱԷԿ-ի մասնակիցների, բռնադատվածների սոցիալական պաշտպանության պետական ծրագրերի մշակման և դրանց իրականացման ապահովման աշխատանքներին.
 • տարեցների և 18 տարին լրացած հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության հիմնահարցերի լուծման նպատակով շահագրգիռ պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության աշխատանքներին,
 • խնամքի և սոցիալական ծառայությունների անձնագրերի, խնամքի ծառայությունների տրամադրման չափորոշիչների, ընթացակարգերի, մեթոդական ցուցումների և մեթոդական այլ փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներին,
 • տարեցների հիմնահարցերին նվիրված գիտաժողովների, սեմինարների և այլ միջոցառումների:

2.Քաղաքացիներից և կազմակերպություններից ստացված դիմումների, գրությունների պատասխանների նախագծերի պատրաստում:

 1. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ գրությունների, տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի կազմում:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն, գրական հայերենի տիրապետում:

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1 /մեկ/ տարի:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.

Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝

 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցով ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 28.02.2020թ.

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Բժշկասոցիալական փորձաքննության գրասենյակում (Երևան, Աշտարակ, Աբովյան, Գավառ, Սևան, Մարտունի, Գյումրի, Արթիկ, Ապարան, Ծաղկահովիտ, Ստեփանավան, Ալավերդի, Եղեգնաձոր, Կապան, Սիսիան, Իջևան, Դիլիջան) ադմինիստրատոր ներգրավելու մասին
 • մասնակցում է բաժնի/հանձնաժողովի ընթացիկ գործառույթների իրականացմանը.
 • լրացնում և վարում է բաժնի/հանձնաժողովի գործունեության համար անհրաժեշտ գրանցամատյաններ, իրականացնում է բաժնի/հանձնաժողովի գործավարությունը.
 • մասնակցում է ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմմանը.
 • մասնակցում է փորձաքննված անձանց և հաշմանդամների տվյալների շտեմարանի ստեղծմանը, կատարում է փորձաքննված անձանց տվյալների առցանց մուտքագրում.
 • լրացնում է ձևաթղթերը և սահմանված կարգով գրանցում է գրանցամատյաններում.
 • մասնակցում է ԲՍՓ գործերի կենտրոնական արխիվացման և հանձնման-ընդունման աշխատանքներին,
 • կազմում է տեղեկանքներ, քաղվածքներ և այլ գրություններ.
 • ժամանակին և ճշտորեն կատարում է գրասենյակի ղեկավարի/գործակալության պետի և բաժնի ղեկավարի/հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարականները:
 • Ադմինիստրատորն ունի նաև հետևյալ մասնագիտական հմտությունները՝

1) վերլուծական հմտություններ.

2) ներկայացման կարողություններ.

3) թիմային աշխատանքի ունակություն.

4) բանակցային հմտություններ.

5)սահմանափակ ժամանակի պայմաններում խնդիրների լուծման հստակ կարողություններ.

6) հաշվետվությունների պատրաստման հմտություններ

7) պարտաճանաչություն

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական  կրթություն, հայերենի գրավոր և բանավոր հաղորդակցության բավարար հմտություններ,սթրեսակայունություն, քաղաքացիների հետ համբերատար հաղորդակցվելու հմտություններ, ճկուն է գործուղումների վերաբերյալ, պատրաստակամ է տարբեր տարածքներում և տարբեր հանձնաժողովներում աշխատելու հարցում, համակարգչով և ժամանակակից այլ տե­խ­նի­կական միջոցներով աշ­­խատելու ունա­կու­թյուն:

 • աշխատավարձի պաշտոնային դրույքաչափ՝ 110390 ՀՀ դրամ,

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  21.02.2020թ

Դիմեք  օնլայն hr@mlsa.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն նախարարության  բուժատեխնիկական հանձնաժողովի անդամի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

          Աշխատանքի նկարագրություն՝

 1. մշակում է վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզների, օրթեզների, ըստ անհրաժեշտության նաև  այլ աջակցող միջոցների տրամադրման գործընթացին հանձնաժողովների մասնակցության ժամանակացույցը.
 2. մասնակցում է կազմակերպությունների կողմից վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզների, օրթեզների, ըստ անհրաժեշտության նաև  այլ աջակցող միջոցների տրամադրման գործընթացին.
 3. տալիս է օրթեզներ տրամադրելու և օրթեզի տեսակի վերաբերյալ եզրակացություն կամ մերժում է օրթեզի տրամադրման դիմումը.
 4. տալիս է եզրակացություն առաջին անգամ վերին և (կամ) ստորին վերջույթի պրոթեզ տրամադրելու վերաբերյալ կամ մերժում է վերին և (կամ) ստորին վերջույթի պրոթեզի տրամադրման վերաբերյալ դիմումը.
 5. տալիս է եզրակացություն  վերին և (կամ) ստորին վերջույթների կրկնակի անդամահատման դեպքում նոր պրոթեզ տրամադրելու վերաբերյալ կամ մերժում է վերին և (կամ) ստորին վերջույթի պրոթեզի տրամադրման վերաբերյալ դիմումը.
 6. տալիս է եզրակացություն սահմանված ժամկետից շուտ աջակցող միջոցներ  տրամադրելու վերաբերյալ կամ մերժում է սահմանված ժամկետից շուտ աջակցող միջոցներ տրամադրելու վերաբերյալ դիմումը.
 7. տալիս է եզրակացություն աջակցող միջոցը տրամադրած կազմակերպության հաշվին նոր աջակցող միջոցներ ստանալու վերաբերյալ.
 8. տալիս է եզրակացություն երաշխիքային ժամկետում գտնվող աջակցող միջոցի փոխարեն նոր աջակցող միջոց տրամադրելու վերաբերյալ կամ մերժում է երաշխիքային ժամկետում գտնվող աջակցող միջոցի փոխարեն նոր աջակցող միջոց տրամադրելու վերաբերյալ դիմումը.
 9. տալիս է եզրակացություն երաշխիքային ժամկետում գտնվող աջակցող միջոցների տրամադրման հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ.
 10. տալիս է եզրակացություն սահմանված ժամկետում վերանորոգման ծառայության և դրա տեսակի վերաբերյալ կամ մերժում է  սահմանված ժամկետում վերանորոգման ծառայության և դրա տեսակի վերաբերյալ  դիմումը և փոխարենը տալիս է եզրակացություն ծառայություն մատուցած կազմակերպության հաշվին նոր աջակցող միջոցը տրամադրելու վերաբերյալ.
 11. տալիս է եզրակացություն սահմանված ժամկետից շուտ վերանորոգման ծառայության և դրա տեսակի վերաբերյալ կամ մերժում է սահմանված ժամկետից շուտ վերանորոգման ծառայության տրամադրելու մասին դիմումը.
 12. համաձայն սահմանված ընթացակարգի շահառուին եզրակացություն տրամադրում է շահառուի գտնվելու վայր այցելության միջոցով.
 13. անհրաժեշտության դեպքում առաջարկում է փոփոխություններ և լրացումներ կատարել վերականգնողական անհատական ծրագրում (այսուհետ` ՎԱԾ):

 

Իրականացնում է ՎԱԾ-ի բժշկական վերականգնման ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների և դրանց կատարման վերաբերյալ բժշկական վերականգնում իրականացնող մարմինների կողմից տրամադրվող տեղեկատվության   համապատասխանության ուսումնասիրություն:

Անհրաժեշտ հմտություններ

բարձրագույն բժշկական կրթություն՝ վերականգնողաբանի կամ վիրաբույժի որակավորմամբ

Աշխատավարձ: 178578 ՀՀ դրամ, կիրառվում է նաև պարգևավճարներ

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն՝ 10 փետրվար 2020թ.

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցով ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության  /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.060652624 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@mlsa.am/:

 

2019թ. հայտարարություններ

2018թ. հայտարարություններ

Հայտարարությունների արխիվ

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png