Թաղման նպաստ կվճարվի նաև հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում

Թաղման նպաստ կվճարվի նաև հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում, վերափորձաքննության ներկայանալու, սակայն մինչև բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից որոշում կայացնելը անձի մահանալու դեպքում։ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության առաջարկած նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից։

Ըստ այդմ, 18 տարին լրացած անձի՝ կերակրողին կորցնելու դեպքում, նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու օրվանից հետո` վեց ամսվա ընթացքում, ուսումնական հաստատությունից տեղեկանք ներկայացնելու դեպքում, նպաստը վերականգնվում է:

Որոշման համաձայն, hաշմանդամ երեխա ճանաչված անձի հաշմանդամության նպաստն ստանալու իրավունք ունեցող ծնողի մահվան դեպքում, հաշմանդամության նպաստի վճարումը վերականգնվում և նպաստը վճարվում է մյուս ծնողին, եթե այդ ծնողը իր գրավոր դիմումը և մահացած ծնողի մահվան վկայականը ներկայացրել է տարածքային բաժին։

Իսկ նպաստառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստ վճարելու համար անձը կարող է ներկայացնել նաև նպաստառուի մահվան փաստը հավաստող` օտարերկրյա պետության տված փաստաթուղթը` վավերացված ապոստիլով։

ԿԻՍՎԵԼ