Հայտարարություն պետական հավաստագրերի հիման վրա աջակցող սարքեր (միջոցներ) տրամադրող կազմակերպությունների որակավորման գործընթացը սկսելու վերաբերյալ

Հայտարարություն պետական հավաստագրերի հիման վրա աջակցող սարքեր (միջոցներ) տրամադրող կազմակերպությունների որակավորման գործընթացը սկսելու վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք, որ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում սկսվել է աջակցող միջոցներ տրամադրող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի որակավորման գործընթացը: Որակավորման գործընթացն իրականացվում է համաձայն ՀՀ կառավարության սեպտեմբերի 7-ի N 1151-Ն որոշման և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 121-Ա/1 հրամանի դրույթների:

Որակավորման գործընթացն իրականացվում է Նախարարի վերը նշված հրամանով ստեղծված մշտապես գործող որակավորման հանձնաժողովի կողմից, որը բացում, գնահատում և որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերի հիման վրա տալիս է եզրակացություն Կազմակերպության որակավորված լինելու կամ որակավորում չանցնելու վերաբերյալ: Որակավորման գործընթացին մասնակցելու դիմում-հայտ ներկայացրած Կազմակերպությունները (նրանց ներկայացուցիչները) կարող են ներկա գտնվել դիմում-հայտերի բացման և գնահատման նիստերին, ծանոթանալ նիստերի արձանագրություններին: Կազմակերպությունը կարող է ցանկացած ժամանակ դիմել և որակավորվելու դեպքում ներառվել որակավորված Կազմակերպությունների ցանկում: Ցանկում ներառված (որակավորված) Կազմակերպութjունը ցանկացած ժամանակ կարող է դուրս գալ ցանկից` իր գրավոր դիմումի համաձայն։

 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Աջակցող միջոցներ տրամադրելու նպատակով իրականացվող որակավորման գործընթացին մասնակցելու համար կարող է դիմել այն Կազմակերպությունը, որը բավարարում է հետևյալ պահանջներին՝

1) ունի որակավորման ընթացակարգին մասնակցելու համար դիմում-հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա մասնագիտական փորձառություն: Մասնագիտական փորձառություն է համարվում բժշկական սարքերի, սարքավորումների կամ պրոթեզաօրթոպեդիկ կամ վերականգնողական պարագաների կամ վերականգնման տեխնիկական միջոցների ձեռքբերման և տրամադրման կամ դեղատնային գործունեությամբ զբաղվելու փորձառությունը,

2) Երևանում գործելու դեպքում` ունի սպասարկման կետ կամ ներկայացուցչություն Երևան քաղաքին ոչ սահմանակից առնվազն մեկ մարզում,

3) ունի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ՝ Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները առանց կանխավճարի կատարելու համար,

4) ունի աշխատանքային ռեսուրսներ՝ շահառուներին սպասարկելու և ծառայություն ստացած անձանց վերաբերյալ տվյալները Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ մուտքագրելու համար համապատասխան մասնագետներ, լսողական սարք տրամադրող կազմակերպություններ՝ նաև համապատասխան մասնագետ՝ շահառուի կարիքին համարժեք լսողական սարք տրամադրելու և հարմարեցնելու համար, իսկ վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզների և օրթեզների պատրաստման համար առնվազն մեկ տարվա մասնագիտական փորձառություն ունեցող կամ մասնագիտական վերապատրաստում անցած մասնագետներ,

5) ունի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ (համակարգչային տեխնիկա) և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար, ներառյալ անարգել մուտք Կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ` մուտքի զրոյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանարպետության քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ` վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոչընդոտների բացակայություն,

6) Կազմակերպության կողմից ներկրվող՝ պետական հավաստագրերի հիման վրա տրամադրվող աջակցող միջոցները (այդ թվում նաև աջակցող միջոցների դետալներ և մասեր) պետք է համապատասխանեն միջազգային կամ միջպետական կամ եվրոպական ստանդարտներին և ունենան այդ ստանդարտների համպատասխանության հավաստագիր կամ հայտարարագիր: Նախարարության համար ընդունելի է համարվում վերը նշված ստանդարտների համապատասխանության այն հավաստագիրը կամ հայտարարագիրը, որը ճանաչված է ԱՊՀ երկրներում, կամ դրան կից կազմակերպությունը ներկայացրել է փորձարկում անցնելու վերաբերյալ արձանագրություն կամ կազմակերպության կողմից ներկայացվել է ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կողմից տրված միջազգային կամ միջպետական կամ եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանելու վերաբերյալ համապատասխան հավաստագիր կամ հայտարարագիր:

 1. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Աջակցող միջոց տրամադրելու համար Կազմակերպությունն Նախարարություն է ներկայացնում որակավորում անցնելու կամահայտնության վերաբերյալ Նախարարություն հասցեագրած գրությունը և հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. դիմում-հայտ`համաձայն Ձև 1-ի,
 2. տեղեկանք-հայտարարագիր Կազմակերպության նախկին աշխատանքային գործունեության մասին, որում ներառված է տեղեկատվություն որակավորման ընթացակարգին մասնակցելու համար դիմում-հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա մասնագիտական փորձառության վերաբերյալ:
 3. տեղեկանք-հայտարարագիր՝
 • ա. լսողական սարքեր տրամադրելու դեպքում` դրանք տեղադրելու և հարմարեցնելու համապատասխան փորձառություն ունեցող մասնագետի առկայության վերաբերյալ,
 • բ. մյուս աջակցող միջոցներ տրամադրելու դեպքում՝ համապատասխան մասնագետ-խորհրդատուի առկայության վերաբերյալ,
 1. վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզների և օրթեզների պատրաստման համար առնվազն մեկ տարվա մասնագիտական փորձառություն ունեցող կամ մասնագիտական վերապատրաստում անցած մասնագետներ ունենալու փաստը հավաստող փաստաթուղթ,
 2. տեղեկանք-հայտարարագիր Կազմակերպության կողմից սպասարկումն իրականացնելու վայրի մատչելի շենքային պայմաններ ունենալու վերաբերյալ, որում ներառված է տեղեկատվություն տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովման նպատակով իրականացված աշխատանքների մասին, ներառյալ անարգել մուտք Կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ` մուտքի զրոյական մակարդակ կամ թեքահարթակ` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան, իսկ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ` վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոչընդոտների բացակայություն,
 3. տեղեկանք-հայտարարագիր այն մասին, որ Կազմակերպությունն ունի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ ստանձնած պարտավորություններն առանց կանխավճարի կատարելու համար,
 4. տեղեկատվություն պետական հավաստագրերի հիման վրա տրամադրվող՝ հայտարարությամբ ներկայացված Նվազագույն պահանջներին համապատասխանող Պարագաների վերաբերյալ (դրանց անվանումները, ապրանքանիշը, մոդելը, տեխնիկական նկարագրությունները, լուսանկարները, գները, միջազգային կամ միջպետական կամ եվրոպական ստանդարտների համպատասխանության հավաստագրի կամ հայտարարագրի պատճենը և այլ տեղեկատվություն)՝ համաձայն Ձև 2-ի,
 5. այլ տեղեկատվություն (Կազմակերպության ցանկությամբ):

Վերոհիշյալ փաստաթղթերը պետք է վավերացված լինեն Կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ այլ իրավասու ներկայացուցչի ստորագրությամբ և կնիքով (կնիքի առկայության դեպքում):

Կազմակերպությունը որակավորում անցնելու կամահայտնության վերաբերյալ գրությունը և վերը նշված փաստաթղթերը Նախարարություն է ներկայացնում առձեռն կամ պատվիրված նամակ ուղարկելու միջոցով (փոստային կապի միջոցով), կամ առցանց (էլեկտրոնային) եղանակով` ուղարկելով Նախարարության պաշտոնական էլեկտրոնային փոստին՝ info@mlsa.am:

Կազմակերպության կողմից սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող, ոչ հավաստի կամ թերի փաստաթղթեր կամ տեղեկատվություն ներկայացվելու դեպքում Նախարարությունը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է Կազմակերպությանը, որը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Նախարարություն է ներկայացնում շտկված փաստաթղթերը: Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկված փաստաթղթերը Նախարարություն չներկայացնելու դեպքում, Կազմակերպությունը Պայմանագիր կնքելու համար կրկին կարող է դիմել երկու ամիս հետո:

 • ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԳԻՆԸ

Կազմակերպությունը կարող է հայտ ներկայացնել մեկ կամ մի քանի տեսակ աջակցող միջոցներ տրամադրելու համար: 2019թ. նախատեսված է տրամադրել 82 տեսակ աջակցող միջոց` հետևյալ միավորի արժեքներով.

Հ/Հ ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՄԻԱՎՈՐ ԱՐԺԵՔԸ

(ՀՀ դրամ)

Պրոթեզներ
1 Դաստակի կոսմետիկ պրոթեզ 242000
2 Նախաբազկի  ձգողական  պրոթեզ 530000
3 Բազկի  ձգողական  պրոթեզ 960000
4 Նախաբազկի  կոսմետիկ  պրոթեզ 458000
5 Բազկի  կոսմետիկ  պրոթեզ 778000
6 Բազկի  միոպրոթեզ 2545000
7 Նախաբազկի  միոպրոթեզ 1975000
8 Ուսի էկզարտիկ պրոթեզ 558000
9 Թաթի պրոթեզ՝ ըստ Լիս Ֆրանկի 170000
10 Թաթի պրոթեզ՝ ըստ Շոպարի 245000
11 Սրունքի էնդոսկելիտար  մոդուլյար պրոթեզ 558000
12 Սրունքի էկզոսկելիտար ոչ մոդուլյար պրոթեզ 385000
13 Սրունքի էնդոսկելիտար  մոդուլյար պրոթեզ սիլիկոնե  լայներով 1165000
14 Սրունքի  էկզոսկելիտար պրոթեզ  կաշվից 300000
15 Սրունքի  էնդոսկելիտար  պրոթեզ կաշվից ընդունիչով 409000
16 Սրունքի  էկզոսկելիտար պրոթեզ մանժետով 535000
17 Սրունքի պրոթեզ ըստ Պիրոգովի և Սայմի 290000
18 Ծնկահոդի էկզարտիկ պրոթեզ 1160000
19 Ազդրի էնդոսկելիտար պրոթեզ կաշվից ընդունիչով 565000
20 Ազդրի էնդոսկելիտար  պրոթեզ կաշվից, շինայով 598000
21 Ազդրի էկզոսկելիտար  պրոթեզ կաշվից 565000
22 Ազդրի էնդոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ 1010000
23 Ազդրի էնդոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ լրացուցիչ (ISNI) ներդիրով 1045000
24 Ազդրի էնդոսկելիտար  մոդուլյար պրոթեզ սիլիկոնե լայներով 1795000
25 Կոնք-ազդրի էկզարտիկ պրոթեզ 1275000
26 Սրունքի  էկզոսկելիտար  պրոթեզ նստատեղի հենարանով` կաշվից 399000
27 Ազդրի բուժամարզական պրոթեզ լամինացիայով 639000
28 Սրունքի բուժամարզական պրոթեզ լամինացիայով 310000
29 Ակնագնդի (աչքի) պրոթեզներ 70000
30 Կրծքագեղձի էկզոպրոթեզներ 26980
ՕՐԹԵԶՆԵՐ
31 Ճաճանչ-դաստակային օրթեզ առանց հոդի, պլաստիկից 26900
32 Արմնկային օրթեզ առանց հոդի, պլաստիկից 38000
33 Արմնկային օրթեզ հոդով, պլաստիկից 148900
34 Սրունք-թաթային օրթեզ առանց հոդի, պլաստիկից(AFO) 32980
35 Սրունք թաթային օրթեզ առանց հոդի, լամինացիայով(AF) 116000
36 Ծնկան հոդի օրթեզ առանց հոդի պլաստիկից(KO) 50000
37 Ամբողջ ոտքի օրթեզ առանց հոդի պլաստիկից 63800
38 Սրունք-թաթային օրթեզ հոդով պլաստիկից(AFO) 118000
39 Սրունք-թաթային օրթեզ հոդով, լամինացիայով(AFO) 139000
40 Ծնկան հոդի օրթեզ հոդով, պլաստիկից (KO) 159900
41 Ծնկան հոդի օրթեզ հոդով, լամինացիայով (KO) 187000
42 Ամբողջ ոտքի օրթեզ հոդով, կաշվից 289000
43 Ամբողջ ոտքի օրթեզ հոդով, պլաստիկից 229800
44 Ամբողջ ոտքի օրթեզ հոդով, լամինացիայով 324000
45 Սրունքի օրթոպրոթեզ կաշվից 177000
46 Սրունքի օրթոպրոթեզ պլաստիկից 236000
47 Սրունքի օրթոպրոթեզ լամինացիայով 250000
48 Ազդրի օրթոպրոթեզ կաշվից 325000
49 Ազդրի օրթոպրոթեզ պլաստիկից 299000
50 Ազդրի օրթոպրոթեզ լամինացիայով 430000
51 Պարանոցի օրթեզ` սեղմիրան (CO) 40000
52 Պարանոցա-կրծքային օրթեզ` սեղմիրան (CTO) 100000
53 Պարանոցա-կրծքա-գոտկային օրթեզ` սեղմիրան (CTLO) 140000
54 Կրծքա-գոտկա-սրբանային օրթեզ` սեղմիրան (TLSO) 139000
55 Գոտկա-սրբանային օրթեզ` սեղմիրան (LSO) 160000
56 Կրկնակի կաղապարով օրթեզ` սեղմիրան (TLSO) 168000
ԱՋԱԿՑՈՂ ԱՅԼ  ՄԻՋՈՑՆԵՐ
57 Սեղմիրան փափուկ 18450
58 Սեղմիրան կիսակոշտ 17450
59 Ռեկլինատոր 7500
60 Աճուկային աղեկապ 7900
61 Որովայնի աղեկապ 12890
62 Ծնկակալ 6000
63 Արմնկային հենակ 4280
64 Թևատակի հենակ 6490
65 Ձեռնափայտ սովորական 2700
66 «Սպիտակ ձեռնափայտ» տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար 6840
67 Քայլակ սովորական 16900
68 Ետնաքայլակ մուկ ունեցող երեխաների համար 86000
69 Փոքր տրամաչափի սայլակ 46000
70 լսողական սարքերի անհատական ներդիրներ 4950
71 Ներդիր հարթաթաթության համար 10101
72 Օրթոպեդիկ շտկող ներդիր 14500
73 Պրոթեզի կոշիկ 13500
74 Օրթեզի կոշիկ 18500
75 Օրթոպեդիկ կոշիկ 28500
76 Բաշմակ (ոտնաման) 9900
77 Անվասայլակ 95000
78 «Լսողական սարք (30 տարեկան եվ ավելի բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող, տարիքային  կենսաթոշակի  իրավունք  տվող տարիքը լրացած անձանց տրամադրվող) 30000
79 Լսողական սարք (12-29 տարեկան անձանց  տրամադրվող) 80000
80 Ստորին վերջույթի բրդյա-բամբակյա  գուլպաներ 2700
81 Ստորին վերջույթի  սիլիկոնե  գուլպաներ 26000
82 Ձայնաստեղծ սարքեր և պրոթեզներ 345000

 

Վերը նշված գները պետության կողմից փոխհատուցվող գներն են: Եթե կազմակերպության կողմից վերը նշված աջակցող միջոցների համար սահմանվում են ավելի բարձր գներ, քան պետության կողմից փոխհատուցվող գներն են, ապա աջակցող միջոցներ ստանալու իրավունք ունեցող անձինք կարող են փոխհատուցել գների տարբերությունը:

 1. ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

Որակավորված կազմակերպությունների կողմից տրամադրվում են այնպիսի աջակցող միջոցներ, որոնք բավարարում են հետևյալ Նվազագույն պահանջներին: Կազմակերպությունը կարող է տրամադրել Նվազագույն պահանջներից տարբերվող՝ ավելի որակյալ` գնային արժեքով ավելի բարձր կամ Նվազագույն պահանջները գերազանցողը տեխնիկական նկարագրեր ունեցող աջակցող միջոցներ:

Կազմակերպությունը նույնիսկ աջակցող միջոցը ստանալու իրավունք ունեցող անձի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված Նվազագույն պահանջներին: Կազմակերպության և Նախարարության միջև կնքվում է պայմանագիր աջակցող միջոցներ տրամադրելու մասին համաձայն պայմանագրի օրինակելի ձևի:

Պայմանագրերը կնքվում են անժամկետ։

Կազմակերպությունը կարող է յուրաքանչյուր պահ լուծել պայմանագիրը եթե մարված են պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները (երաշխիքային սպասարկումը), կամ եթե այդ պարտավորությունները Կազմակերպությունը, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, փոխանցել է այլ կազմակերպությանը, որը նույնպես բավարարում  է  ՀՀ կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1151-Ն որոշման N 1 հավելվածի 6-րդ կետի պահանջներին:

Որակավորման գործընթացի վերաբերյալ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ http://www.mlsa.am/?p=19743:

 

ԿԻՍՎԵԼ